ผู้เขียน หัวข้อ: สธ.สระแก้วระดมสมองทุกภาคส่วนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หวังเป็นศูนย์กลางการแพทย์แผนไทยระดับชาติในปี 59  (อ่าน 526 ครั้ง)

ABBA

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2105
    • ดูรายละเอียด
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พุธที่ 30 มกราคม 2556 00:00:08 น.


สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระดมสมองทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย รับนโยบายกระทรวงกำหนดวิสัยทัศน์หวังเป็นศูนย์กลางการแพทย์แผนไทยระดับชาติ ภายในปี 2559


 
สระแก้ว/ น.พ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีวิสัยทัศน์ต้องการให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี และมีรายได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยสนับสนุนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ทำงานอย่างบูรณาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในขณะที่จังหวัดสระแก้ว มีภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นจุดแข็ง หากได้รับการพัฒนาต่อยอดจะสามารถสร้างรายได้และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสระแก้วอย่างยั่งยืนตามนโยบายของกระทรวง

นอกจากนี้จังหวัดสระแก้วยังมีจุดเด่นคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วจึงได้ประกาศให้เป็นวาระจังหวัดที่ทุกฝ่ายจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง

โดยในระยะที่ 1 ได้จัดประชุมจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพขึ้นเมื่อวันที่ 20-22 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ นายศานิตย์ นาคสุขศรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ จากสถาบันดำรง ราชานุภาพ และ น.พ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย มาบรรยายให้ความรู้และได้รับเกียรติจาก น.พ.สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ น.พ.ธวัชชัย กมลธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 ได้ให้ข้อเสนอแนะในเชิงยุทธศาสตร์

สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวต่อว่า ผลจากการประชุมทำให้ได้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาว่า จังหวัดสระแก้วเป็นศูนย์กลางการแพทย์แผนไทยระดับชาติ ภายในปี 2559 ภายใต้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1.พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันให้ได้มาตรฐาน 2.สร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการ วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3.สร้างองค์ความรู้แพทย์แผนไทยและพัฒนาให้เป็นศูนย์วิชาการ ทั้งนี้ได้กำหนดจัดประชุมระยะที่ 2 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการแพทย์แผนไทย 4 ปี (2556-2559) ในระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ.56 ทั้งนี้กรอบการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่ จ.สระแก้ว ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.56 นี้