ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดมติครม.(3กรกฎาคม)วาระแต่งตั้งโยกย้าย-คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  (อ่าน 1201 ครั้ง)

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8247
  • ดูรายละเอียด
5. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอดังนี้
   1. อนุมัติให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 กันยายน 2537 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประเด็นอนุมัติวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิโดยให้มีการจับสลากออก 3 คน เมื่อครบวาระของกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เหลืออยู่พิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมจนครบ 7 คน จากนั้นจึงเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งต่อไป
   2. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังรายนามต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

1) ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2) ศาสตราจารย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์

3) นายประยูร  กุนาศล อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ

4) ศาสตราจารย์อมร  ลีลารัศมี ศาสตราจารย์ระดับ 11 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

5) นายบุญปลูก ชายเกตุ อดีตเลขาธิการ ก.พ.

6) นายนิพนธ์  ฮะกีมี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

7) นางสาวรพีสุภา  หวังเจริญรุ่ง นักวิจัยอาวุโส ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป 


มติชนออนไลน์ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8247
  • ดูรายละเอียด
ความเป็นมาและโครงสร้างองค์กร-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมๆ กับการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่เน้นความคล่องตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้ (Better Knowledge Management for Better Health Systems)

บริหารงานโดยคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น 17 คน มีหน้าที่ในการดูแลนโยบาย และกำหนดทิศทางการดำเนินยุทธศาสตร์/แผนการวิจัยระบบสาธารณสุขของ สวรส. ให้สัมฤทธิผลตามพันธกิจ

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประกอบด้วย

กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(ประธาน)
    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(รองประธาน)
    ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
    เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
    เลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
    เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(เลขานุการ)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดที่ผ่านมา (แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี) ได้แก่

    ศ.นพ.ประเวศ วะสี
    ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
    ศ.ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
    รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ
    ศ.นพ.เทพ   หิมะทองคำ
    นพ.มงคล   ณ สงขลา
    นางสาวนวพร เรืองสกุล

จุดแข็งหนึ่งของ สวรส. คือ การทำงานแบบเครือข่าย (Network) และการสร้าง “องค์กรลูก” ที่เป็นกลไกเชิงสถาบันซึ่งทำงานวิจัยอย่างเชื่อมประสานกันกับองค์กรภาคีต่างๆ องค์กรลูกหลายองค์กรได้รับการจัดตั้งเป็นองค์กรอิสระในระยะเวลาต่อมา ได้แก่

    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
    สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

 ปัจจุบัน สวรส. มีองค์กรลูกที่เรียกว่า “เครือสถาบัน” จำนวนทั้งหมด 7 เครือสถาบัน ประกอบด้วย

    สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
    สำนักงานพัฒนาระบบตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (สพตร.)
    สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.)
    สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
    สถาบันสุขภาพวิถีไทย (สสว.) ปัจจุบันได้ปิดตัวลงแล้ว
    สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.)
    สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ (สพคส.) ปัจจุบันได้ปิดตัวลงแล้ว
    ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย(ศรท.)