ผู้เขียน หัวข้อ: จุฬาฯ ทูลเกล้าฯถวายปริญญาสาธารณสุขฯแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  (อ่าน 1438 ครั้ง)

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 7279
  • ดูรายละเอียด
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2552 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม และวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 นี้ ณ หอประชุมจุฬาฯ
       
       อนึ่ง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันแรก (พฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม) สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาต่างๆ ได้แก่ ม.จ.ภีศเดช รัชนี (วิทยาศาสตร์) รศ.ทญ.อัมพุช อินทรประสงค์ (ทันตแพทยศาสตร์) ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ (บริหารธุรกิจ) ภก.พล.ต.สุนันท์ โรจนวิภาต (เภสัชศาสตร์) นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ (รัฐศาสตร์) ศ.กิตติคุณ ศักดา ศิริพันธุ์ (วิทยาศาสตร์) รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร (วิศวกรรมศาสตร์) รศ.สดใส พันธุมโกมล (อักษรศาสตร์) ศ.ดร.มาร์ค เกรกอรี รอบสัน (สาธารณสุขศาสตร์) และผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ได้แก่ ศ.นพ.สุขิต เผ่าสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ดำรง เหรียญประยูร คณะแพทยศาสตร์ ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช คณะรัฐศาสตร์ ศ.สุกัญญา สุดบรรทัด คณะนิเทศศาสตร์
       
       สำหรับกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะต่างๆ มีดังนี้
       
       วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553
       
       รอบเช้า ประกอบด้วย ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตคณะครุศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ / มหาบัณฑิต บัณฑิตคณะสหเวชศาสตร์/ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ /ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์
       
       รอบบ่าย ปริญญากิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ / รางวัลเงินทุนรัชดาภิเษกสมโภช / ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ / ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ / บัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา / ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)
       
       วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553
       
       รอบเช้า ประกอบด้วย ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี วิทยาลัยประชากรศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข / มหาบัณฑิต บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ / ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       
       รอบบ่าย ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ / บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ / บัณฑิตพยาบาลสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ / ผู้แทนขึ้นรับพระราชทานอนุปริญญาบัตร / ผู้รับเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต / ผู้รับพระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพล

ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดรถโดยสารภายในไว้ให้บริการฟรี โดยวิ่งรถบริการทั้ง 2 ฝั่งของมหาวิทยาลัย
       
       สาย 1 วิ่งระหว่างศาลาพระเกี้ยว ถ.อังรีดูนังต์ สยามสแควร์ ถ.พญาไท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศาลาพระเกี้ยว
       
       สาย 2 เริ่มที่อาคารจามจุรี 9 คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ถ.พญาไท จุฬาฯ ซอย 12 สิ้นสุดที่อาคารจามจุรี 9
       
       ในการนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของดเว้นการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาร่วมงาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะปิดประตูทางเข้าออกทุกประตู ไม่อนุญาตให้บุคลภายนอกนำรถเข้ามาจอดในมหาวิทยาลัย โดยประตูคณะรัฐศาสตร์ และประตูคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจะเปิดและอนุญาตเฉพาะรถบุคลากรที่มีตราติดรถยนต์ของจุฬาฯ เท่านั้น
       
       อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้จัดที่จอดรถสำรองไว้ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี อาคารจามจุรี 9 อาคารวิทยกิตติ์ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ อาคารมหาจักรีสิริธร เป็นต้น

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 6 กรกฎาคม 2553 

today

 • Staff
 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 263
  • ดูรายละเอียด
ขอจงทรงพระเจริญ