ผู้เขียน หัวข้อ: จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี จาก สผพท.  (อ่าน 1414 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 8247
    • ดูรายละเอียด
จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง  ข้อเสนอในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ

เรียน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ข้อเสนอของกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทความเรื่องกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพควรจะรู้อะไรอีกบ้าง

  จากการที่กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ได้ส่งข้อเสนอให้รัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพนั้น ทางสหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (สผพท.) ก็ขอยื่นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆอย่างเร่งด่วน ในการที่จะพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง งบประมาณในการรักษาประชาชนได้ใช้อย่างมีประสิทธฺภาพ มีผลให้การบริการสาธารณสุขมีมาตรฐานที่ดี มีความสะดวกสบายและปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนดังนี้คือ

๑.สอบสวนการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลายฉบับของเลขาธิการสปสช. และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓ ตามที่สตง.ได้ชี้ประเด็นความผิดทั้งหมด 7 ประเด็น ซึ่งการกระทำเหล่านี้ทำให้เงินงบประมาณด้านการบริหารสปสช.และเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวในการรักษาประชาชน ไม่ได้ตกถึงหน่วยบริการที่จะได้ใช้รักษาประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทำให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดที่ต้องรับภาระรักษาประชาชนต้องขาดเงินในการดำเนินงาน ทำให้ประชาชนเสี่ยงอันตรายจากการไปรับบริการสาธารณสุข

๒.ขอให้พิจารณาสอบสวนการบริหารงานในหน้าที่ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพจิตร วราชิต ที่มีความบกพร่องในการแก้ปัญหาการทำงานในกระทรวงสาธารณสุขดังนี้คือ

๒.๑ ไม่แก้ไขปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งๆที่มีรายงานจากกลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าโรงพยาบาลต่างๆได้รับงบประมาณไม่คุ้มกับต้นทุนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องหลายปีโดยที่ปลัดกระทรวงมีตำแหน่งเป็นทั้งผู้บริหารสูงสุดในสายข้าราชการประจำของกระทรวงสาธารณสุข และยังเป็นกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกด้วย ควรจะประสานงานกับสปสช.ให้จ่ายเงินให้รพ.ตามงบประมาณจริงที่ได้มา เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถพัฒนาการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน แต่ไม่เคยปรากฏว่า ปลัดกระทรวงจะเคยพูดเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ให้ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือรัฐมนตรีให้ช่วยแก้ไขใดๆ ปล่อยให้แต่ละโรงพยาบาลพยายามดิ้นรนกันไปตามยถากรรม

๒.๒ไม่ได้ดูแลบุคลากรให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและได้รับค่าตอบแทนให้เหมาะสม ทำให้บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาชุมนุมเรียกร้องการจัดสรรตำแหน่ง ค่าตอบแทน และเรียกร้องขอเงินงบประมาณในการดำเนินการบริการรักษาประชาชนเอง

 ๒.๓ ไม่ได้รายงานรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ให้แก้ไขการบริหารงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ให้ได้รับงบประมาณเงินเดือน ค่าตอบแทนโดยตรงจากสำนักงบประมาณ แต่กลับต้องไปขอรับงบประมาณนี้ส่วนมากมาจากงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวในการรักษาประชาชนจากสปสช. ทำให้สปสช.มีเงินงบประมาณบริหารสปสช.เพิ่มขึ้นอีกมากมายโดยไม่จำเป็น (เพราะงบบริหารสปสช.คิดจากงบเหมาจ่ายรายหัว ๑% ) และทำให้ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นกลุ่มข้าราชการที่แปลกประหลาดที่สุดที่ต้องไปรับเงวินเดือนและค่าตอบแทนจากองค์กรอิสระที่ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาโดยตรง อันน่าจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายลัระเบียบปฎิบัติของข้าราชการ โดยที่ปลัดกระทรวงไม่เคยคิดที่จะแก้ไข

   ทั้งนี้ จึงเรียนมาเพื่อให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้มีการดำเนินการโดยด่วน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ให้มีการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ


(พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา )ประธานสผพท.   (พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล ) รองประธานสผพท.