ผู้เขียน หัวข้อ: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบตรวจแอลกอฮอล์ ผู้ขับขี่เกิดอุบัติเหตุหมดสติ  (อ่าน 277 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 9313
    • ดูรายละเอียด
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบตรวจแอลกอฮอล์ คนขับเกิดอุบัติเหตุหมดสติ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจพิสูจน์ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่หรือบุคคล ที่อาจเป็นผู้ขับขี่ซึ่งอยู่ในภาวะหมดสติหรือได้รับอันตรายแก่กายจนไม่สามารถให้ความยินยอมได้ กรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดสำคัญ อาทิ ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสํามสิบวันนับแต่วันประกําศในรําชกิจจํานุเบกษํา

ข้อ 3 ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและมีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้ขับขี่หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ได้กระทําการฝ่าฝืนตามมาตรา 43 (2) และบุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะหมดสติหรือได้รับอันตราย แก่กายจนไม่อาจให้ความยินยอมในการทดสอบการมีสารอยู่ในร่างกายตามมาตรา 142 วรรคสอง ให้พนักงานสอบสวนพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงว่าผู้ขับขี่หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่นั้น กระทําการฝ่าฝืนกฎหมายตามมาตราดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ทุกกรณี โดยให้ปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(1) ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวผู้ขับขี่หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และแจ้งเป็นหนังสือขอให้แพทย์ที่เกี่ยวข้องทําการตรวจพิสูจน์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดในร่างกายของบุคคลดังกล่าวภายในสามชั่วโมงนับแต่เวลาที่พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งถึงเหตุดังกล่าวข้างต้น

หากไม่สามารถแจ้งเป็นหนังสือได้ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งด้วยวาจาหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดเพื่อให้แพทย์ที่เกี่ยวข้องทราบและทําการตรวจพิสูจน์ จากนั้นให้พนักงานสอบสวนแจ้ง

เป็นหนังสือภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งถึงเหตุดังกล่าวข้างต้น

(2) เมื่อได้รับการแจ้งจากพนักงานสอบสวนตาม (1) ให้แพทย์ที่เกี่ยวข้องทำการตรวจพิสูจน์ระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดในร่างกายของบุคคลดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้งโดยการเก็บตัวอย่างจากเลือด

ปัสสาวะหรือของเสียอย่างอื่นจากร่างกายของบุคคลดังกล่าวด้วยวิธีการทางการแพทย์และใช้วิธีการ เป็นต้น

มติชน
7ตค2565