ผู้เขียน หัวข้อ: ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้จะเกษียณ และขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ สสจ. และ ผอ. รพศ/รพท.  (อ่าน 2827 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 8608
    • ดูรายละเอียด


สมาพันธ์แพทย์ รพศ/รพทฯ ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่จะเกษียณอายุราชการปี ๒๕๖๔ ทุกคนด้วยครับ
ปีนี้มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๔  ท่าน และผู้อำนวยการ  รพศ/ รพท. ๒๑ ท่านที่จะเกษียณ 
และขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป  ด้วยครับ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ที่จะเกษียณ(๒๕๖๔)
นายนิพนธ์  พัฒนกิจเรือง สสจ.กาญจนบุรี
นายพีระ  อารีรัตน์  สสจ.พระนครศรีอยุธยา
นายวรงค์  รุ่งเรือง   สสจ.สุพรรณบุรี
นายอุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล   สสจ.สงขลา

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(๑กันยายน๒๕๖๔)
นายชวนนท์ อิ่มอาบ
นายณัฐ หาวารี
ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ
นายดิเรก สุดแดน
นายธราพงษ์ กัปโก
นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง
นายประกิจ สาระเทพ
นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ
นายไพรัชฌ์ สงคราม
นายภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง
นายวรัญญู จำนงประสาทพร
นายสินชัย รองเดซ
นายสุชิน คันศร
นายสุทัศน์ ไชยยศ
นายสุรเดชช ชวะเดช
นายอนุรักษ์ สารภาพ
นายอิ๊ดยังวัน ยงย่วน


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์  ที่จะเกษียณ(๒๕๖๔)
นายชนินทร์  จารุวัฒนมงคล  รพศ.สวรรค์ประชารักษ์
นายพิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ รพศ.ราชบุรี
นายพีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ รพศ.หาดใหญ่
นายมณเฑียร เพ็งสมบัติ รพศ.พระนั่งเกล้า
นายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล   รพศ.วชิระภูเก็ต
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ที่จะเกษียณ(๒๕๖๔)
นายจิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์  รพท.เทพรัตน์นครราชสีมา
นายณรงค์ศักดิ์ เอกวัฒนกุล รพท.บางละมุง
นายประภาส ลี้สุทธิพรชัย รพท.อ่างทอง
นายทศพร ศิริโสภิตกุล รพท.พระนารายณ์มหาราช
นายประสิทธิ์ มานะเจริญ รพท.ปทุมธานี
นายประเสริฐ ชัยวิรัตนะ รพท.ชัยภูมิ
นายพงษ์วิทย์ วัชรกิตติ รพท.มุกดาหาร
นายภราดร มงคลจาตุรงค์ รพท.เชียงคํา
นายวัชรินทร์ จันทร์เสม รพท.สิงห์บุรี
นายวิเชียร รุ่งธิติธรรม รพท.หนองคาย
นายวิโรจน์ วิโรจนวัธน์ รพร.สว่างแดนดิน
นายวีระศักดิ์ อนุตรอังกูร รพท.สิรินธรจังหวัดขอนแก่น
นายสมชาย แก้วเขียว รพท.ศรีสังวรสุโขทัย
นายสมภพ สารวนางกูร รพท.ปราสาท
นายสมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล รพท.ยโสธร
นายสุพจน์ แพรนิมิตร รพท.ตราด

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป(๑กันยายน๒๕๖๔)
นายกฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์
นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ
นายจรัล ปันกองงาม
นายจิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ
นายฉัตรชัย พิริยประกอบ
นางชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ
นางชนิดา สยุมภูรุจินันท์
นายชีวา มั่งมี
นางสาวชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์
นายธนากร จิรชวาลา
นายธเนศ ดุสิตสุนทรกุล
นายธัชชัย บำรุงสงฆ์
นายธานินทร์ โตจีน
นายธีรศักดิ์ เลื่องฤทธิวุฒิ
นายเธียรชัย กิจสนาโยธิน
นายนพดล พิษณุวงษ์
นางนภาพร เกียรติดำรง
นางนภาพร สิงขรเขียว
นายนฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์
นายนิคม มะลิทอง
นางสาวนิตยา ภูวนานนท์
นายนิสิต ศรีสมบูรณ์
นายปิยวัฒน์ อังควะนิช
นายพรประสิทธิ จันทระ
นายพลภัทร สุลีสถิระ
นายพิพัฒ เคลือบวัง
นายพิสุทธิ์ ภู่พวง
นายไพบูลย์ วรรณศิริ
นายมงคล ภัทรทิวานนท์
นายรักเกียรติ ประสงค์ดี
นายรัตนพล ล้อประเสริฐกุล
นายรุซตา สาและ
นางลดาวรรณ หาญไพโรจน์
นายศักดิ์วุฒิ รัตตานุกูล
นายศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์
นายสกล ด่านภักดี
นายสกล สุขพรหม
นายสงกรานต์ จันทร์มุณี
นายสมพร สหจารุพัฒน์
นายสันติ สุขหวาน
นายสุกิจ บรรจงกิจ
นายสุชาติ ตันตินิรามัย
นายสุดชาย เลยวานิชย์เจริญ
นายสุทธิรักษ์ บัวแก้ว
นายสุนทร ธีรพัฒนพงศ์
นายสุนทร อินทพิบูลย์
นายสุภาพ สำราญวงษ์
นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์
นายสุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม
นายเสกสรร สุวรรณแพง
นายโสภณ นิลกำแหง
นายอนันต์ มาลัยรุ่งสกุล
นายอภิวัฒน์ บัณฑิตย์ชาติ
นายอัครพงศ์ จุธากรณ์
นายอารีย์ เจษฎาญานเมธา


สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย
๕ กันยายน ๒๕๖๔
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กันยายน 2021, 09:20:04 โดย story »