ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดเอกสาร "สำนักงบประมาณ" โต้กลับ "กระทรวงสาธารณสุข" ปมทวงงบ 6.8พันล้าน  (อ่าน 72 ครั้ง)

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8247
  • ดูรายละเอียด
เปิดเอกสาร "สำนักงบประมาณ" โต้กลับ "กระทรวงสาธารณสุข" ปมทวงงบแก้โควิด 6,800 ล้านบาท ค้าง 4 เดือน อ้าง จนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ทําห้องปลอดเชื้อไม่ทันการณ์

วันที่ 29 ก.ค. 64 สำนักงบประมาณ ออกเอกสารข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชนกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข ทวงสํานักงบประมาณ 6,800 ล้านบาท แก้โควิด ระลอก ช่วงเดือนเมษายน 2564 ถูกดอง 4 เดือน จนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ทําห้องปลอดเชื้อไม่ทันการณ์ ระบุว่า

สํานักงบประมาณขอเรียนข้อเท็จจริง ดังนี้

1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 รับทราบโครงการเตรียมความพร้อมรับมือและ แก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่ ระยะการระบาดรอบเดือนเมษายน 2564 และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในกรอบวงเงิน 12,576,629,322 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 6,986,565,708 บาท

2. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือถึงสํานักงบประมาณ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เพื่อขอรับจัดสรรงบกลาง รายการดังกล่าว จํานวน 6,823,406,608 บาท โดยค่าใช้จ่ายที่ขอรับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในดําเนินงาน โดยไม่มีรายการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์-ทําห้องปลอดเชื้อ (รายการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ทําห้อง ปลอดเชื้อ ได้รับอนุมัติจากแหล่งเงินกู้ฯ จากสภาพัฒน์ฯ เรียบร้อยแล้ว ) ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และคณะทํางาน /OT จํานวน 5,038,546,280 บาท
ค่ารักษาพยาบาล ค่าอํานวยการ ค่าเช่าระบบหมอพร้อม ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 1,096,060,440 บาท
ค่ายาที่ใช้ในการรักษาโรค COVID - 19 จํานวน 688,254,888 บาท - ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ปี 2563 (เพิ่มเติม) จํานวน 545,000 บาท

3. เนื่องจากการขอรับจัดสรรดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายในห้วงเวลา 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564) ซึ่งจะต้องพิจารณารายละเอียดข้อมูลการเบิกจ่าย (จ่ายจริง) ในห้วง 6 เดือนแรก สํานักงบประมาณจึงมีความ จําเป็นต้องขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมในรายการต่างๆ จากสํานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 โดยเฉพาะค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ หน่วยงานเสนอ ขอรับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าข้อเท็จจริงที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ผ่านมา

ตามข้อเท็จจริงกรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่จะเป็นไปตามการแบ่งผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง (ใน 1 ผลัด ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 15 คน) การเบิกจ่ายจะเป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด (แพทย์ อัตรา 1,500 บาท/คน/ผลัด พยาบาลและ บุคลากรอื่น อัตรา 1,000 บาท/คน/ผลัด) / แต่กรณีที่หน่วยงานเสนอขอรับจัดสรรครั้งนี้ จะใช้เกณฑ์อ้างอิงตาม จํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นผลให้มีค่าใช้จ่ายเกินกว่าความเป็นจริงในการรักษาตามผลัดของเจ้าหน้าที่

ครั้งนี้ สํานักงบประมาณจึงได้พิจารณาโดยใช้ประมาณการจ่ายจริงที่ผ่านมา โดยปรับลดงบประมาณ จํานวน (-) 2,146,690,900 บาท (จากคําขอ จํานวน 4,982,114,000 บาท) และได้ประสานหน่วยงานให้จัดทํา แผนการใช้จ่ายใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด และให้กระทรวง สาธารณสุขจัดทํารายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาและทําความตกลงกับสํานักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ สํานักงบประมาณได้ตอบอนุมัติงบกลาง รายการดังกล่าว จํานวน 4,620,813,669 บาท เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

29 ก.ค. 2564
https://www.thansettakij.com/general-news/489614

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8247
  • ดูรายละเอียด
กระทรวงสาธารณสุข ทำหนังสือทวงเงิน 6.8 พันล้าน จากสำนักงบประมาณ หลังถูกดองมา 4 เดือนเต็ม ทำให้การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ทำห้องปลอดเชื้อไม่ทันสถานการณ์ และเป็นเหตุให้ไม่พอรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และติดค้างค่าเบี้ยเสี่ยงภัยให้บุคลากรทางการแพทย์

วันนี้(21 ก.ค.) นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่วันที่ 8 ก.ค.2564 ถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เรื่อง ขอให้เร่งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผุ้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิดระลอกเดือนเมษายน 2564 .

หนังสือระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด19 ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6,823,406,608 - บาท (หกพันแปดร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหกพันหกร้อยแปดบาทถ้วน) นั้น สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เรียนว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดระลอกเม.ย.ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือน เม.ย.2564 ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในพื้นที่การระบาด เช่น ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่ารักษาพยาบาลฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันฯ เป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรเทา แก้ไขปัญหาจากการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเร่งด่วน

ก่อนหน้านี้ นพ.ธงชัย ได้เคยหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 19 พ.ค. 2564 เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระพบจาการระบาดของโรคโควิด 19 ส่งถึง ผอ.สำนักงบประมาณ โดยมีเนื้อหาสรุปว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ระยะการระบาดระลอกเม.ย.2564 จำนวน 6,823,406,608 บาท แต่พบว่าตนขณะนี้ก็ยังไม่มีการโอนงบประมาณมาให้กระทรวงสาธารณสุข แต่อย่างใด

การที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้ ที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติกรอบวงเงิน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ส่งผลให้ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขประสบปัญหาการเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยง ค่าเสี่ยงภัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จัดหา จัดจ้างทำห้องปลอดเชื้อ ทำไม่ทันกับสถานการณ์ และเป็นเหตุให้ไม่พอรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเวลากว่า 4 เดือนแล้ว สำนักงบประมาณยังไม่โอนเงิน 6.8 พันล้านดังกล่าวมาให้กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เคยอภิปรายวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ประจำปี 2565 ที่ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ไปให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมตัวป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่จนวันนี้ยังไม่เป็นผล กระทรวงสาธารณสุข ยังต้องทำหนังสือทวงเงินให้ บุคลากรทางการแพทย์ เพราะสำนักงบประมาณยังไม่โอนงบประมาณให้

21 ก.ค. 2564  ผู้จัดการออนไลน์