ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อมูลที่น่าสนใจ "ผลการเลือกตั้งแพทยสภา วาระ 2564-2566"  (อ่าน 2854 ครั้ง)

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8680
  • ดูรายละเอียดจากผู้สมัครรับเลือกตั้งแพทยสภา จำนวน 117 คน เพื่อชิงเก้าอี้กรรมการแพทยสภาจำนวน 30 ที่นั่ง
มี 5 กลุ่มที่รวมตัวกันส่งผู้สมัครในนามกลุ่ม กับผู้ที่สมัครอิสระ 
ผลการเลือกตั้งครั้งนี้
อันดับ 1 ชมรมแพทย์อาสา ได้มา 10 ที่นั่ง จากการส่งผู้สมัคร 22 คน (อัตราความสำเร็จ 45%)
อันดับ 2 ชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์ ได้มา 9 ที่นั่ง จากการส่งผู้สมัคร 25 คน (อัตราความสำเร็จ 36%)
อันดับ 3 กลุ่มเพื่อนแพทย์ ได้มา 8 ที่นั่ง จากการส่งผู้สมัคร 11 คน (อัตราความสำเร็จ 73%)
อันดับ 4 กลุ่ม CHANGE ได้มา 2 ที่นั่ง จากการส่งผู้สมัคร 21 คน (อัตราความสำเร็จ 10%)
มีผู้สมัครอิสระหลุดมาได้ คนเดียว ได้ 1 ที่นั่ง (นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์)
น่าเสียดายสำหรับกลุ่มพลังแพทย์ที่ส่งผู้สมัคร 29 คน หลุดหมด ไม่ได้เก้าอี้เลย
ถ้าแยกแยะผู้สมัครตามสถานที่/สถาบัน/องค์กรที่ปฏิบัติงาน พบว่า
ผู้สมัครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนแพทย์/มหาวิทยาลัย  ได้มา 17 ที่นั่ง (จากการสมัคร 43 คน)
ถัดมา คือ แพทย์เกษียณ/อาวุโส ได้ 5 ที่นั่ง (จากการสมัคร 12 คน)
ถัดมา คือ แพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มา 5 ที่นั่ง (จากการสมัคร 26 คน)
ส่วนแพทย์จากโรงพยาบาล/คลินิกเอกชน ได้มา 2 ที่นั่ง
ส่วนแพทย์สังกัดกระทรวงกลาโหม/ตำรวจ ได้มาเพียงที่นั่งเดียว คือ พลอากาศตรี นพ.อิทธพร คณะเจริญ


ช่วงอายุสำหรับผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการแพทยสภาในชุดนี้
ช่วงอายุ 50-59 ปี ได้มา 8 ที่นั่ง (จากการส่งผู้สมัคร 41 คน)
ช่วงอายุ 60-69 ปี ได้มา 8 ที่นั่ง (จากการส่งผู้สมัคร 32 คน)
ถัดไป คือ ช่วงอายุ 70-79 ปี ได้มา 6 ที่นั่ง (จากการส่งผู้สมัคร 15 คน)
ส่วนช่วงอายุ 30-39 ปี ได้มา 4 ที่นั่ง และ 40-49 ปี ได้ 3 ที่นั่ง
ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งที่มีอายุมากที่สุด (80 ปี) คือ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งที่มีอายุน้อยที่สุด (34 ปี) คือ นพ.ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2021, 11:50:33 โดย story »

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8680
  • ดูรายละเอียด
ชมรมแพทย์อาสา

1.สื่อสารข้อเท็จจริงกับสังคมด้วยสื่อใหม่ สร้างความเข้าใจ เชื่อมั่น และศรัทธา ให้วงการแพทย์
2.ปฏิรูปโครงสร้างแพทยสภา ให้ทันยุคสมัย ด้วยเทคโนโลยี ตอบความโจทย์สมาชิกได้อย่างรวดเร็ว
3.สร้างเครือข่ายสื่อสาร เพื่อรับฟัง ดูแล ช่วยเหลือ และตอบสนองความต้องการได้อย่างทั่วถึง ตั้งแต่แพทย์จบใหม่
  ถึง อาวุโส และระหว่างแพทย์ใช้ทุน GP และผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในภูมิภาค
4.การแพทย์ไม่ใช่สินค้า การรักษาผู้ป่วยไม่ใช่ขายบริการ ต้องแก้ไขให้คดีการแพทย์ไม่ใช่คดีผู้บริโภค
5.รักษาช่วยชีวิตไม่ได้ ไม่เท่ากับฆาตกร แพทย์ไม่ควรถูกดำเนินคดีอาญา จากการรักษาโดยสุจริต
6.แพทย์คือมนุษย์ ต้องมีกรอบเวลาทำงานพอเหมาะ มีชีวิตที่ปลอดภัย มีสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสม
7.ความรู้พัฒนาทุกวัน ต้องส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งวิชาการ กฎหมาย จริยธรรม และ Human Skills
8.แพทย์อยากเรียนต่อ ต้องขยายโอกาสการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง ให้ตอบความต้องการของสังคมอย่างเพียงพอ
9.ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาของแพทย์และประชาชน ด้วยพลังบวก ทำให้เกิดสังคมที่สามัคคีอย่างยั่งยืน
10.นโยบายแพทยสภาทันโลก ต้องปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีสื่อสารใหม่ๆ คนรุ่นใหม่ สังคมรุ่นใหม่ให้ก้าวไปพร้อมๆกันเพื่อการพัฒนาวงการแพทย์ ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมละยังยืน ในยุคปัจจุบัน

                     “พร้อมอาสา ประสานสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นให้วงการแพทย์ไทย”

รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการแพทยสภา
1.พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ
2.นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ
3.ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง
4.รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ
5.ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์
6.ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา
7.นพ.ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ
8.ศ.นพ.วินัย วนานุกุล
9.ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
10.รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์


story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8680
  • ดูรายละเอียด
ชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์

1.แพทย์จะรับผิดทางอาญาจากการประกอบวิชาชีพเฉพาะกรณีเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2.สร้างงาน และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
3.ส่งเสริม telemedicine ให้มีความปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย
4.เพิ่มโอกาสให้แพทย์ได้รับการฝึกอบรบตามมาตรฐานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
5.ตั้งทีมตอบข้อหารือปัญหากฎหมายทางการแพทย์

รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการแพทยสภา
1.นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์
2.รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
3.รศ.นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์
4.ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก
5.นพ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร
6.นพ.พินิจ หิรัญโชติ
7.ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ
8.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
9.ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อำนาจ กุสลานันท์

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8680
  • ดูรายละเอียด
กลุ่มเพื่อนแพทย์

แพทยสภามั่นคง
ธำรงมาตรฐาน
การศึกษาต่อเนื่อง
สร้างเรื่องสามัคคี
ทุกชีวีปลอดภัย
ใส่ใจสวัสดิภาพ

รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา

1.ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
2.ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
3.ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี
4.ศ.กิตติคุณ นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา
5.ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช
6.รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
7.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
8.นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8680
  • ดูรายละเอียด
กลุ่ม CHANGE

C = Competent profession เสริมสร้าง และธำรงขีดความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ได้มาตรฐาน มี
   คุณธรรมจริยธรรม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
H = Harmonization for all เปิดให้สมาชิกทุก GEN ทุกฝ่าย และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในบทบาทของของแพทยสภา
    อย่างกว้างขวาง
A = Acting against all violence ผลักดันการปกป้องแพทย์จากภาวะคุกคามทางด้านกฎหมาย และความรุนแรงทุก
    รูปแบบ
N = New word-life flow สนับสนุนและส่งเสริมดุลยภาพในชีวิต และการทำงานแพทย์
G = Good Governance บริหารแพทยสภาให้มีธรรมาภิบาล เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
E = Empowerment เสริมพลังให้แพทย์และประชาชนเข้าใจกัน ด้วยการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเชิงรุกและมีส่วนร่วมอย่าง
    สร้างสรรค์

               “Change for Professional Standards & Social Accountability”

รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา
1.พญ.ชัญวลี ศรีสุโข
2.นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2021, 01:52:19 โดย story »

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8680
  • ดูรายละเอียด

17 จาก 30 ที่นั่งเป็นของแพทย์จากโรงเรียนแพทย์/มหาวิทยาลัย (56.7%)
อย่างนี้เรียกว่า เป็น"อาจารย์"มีชัยไปกว่าครึ่งคงจะไม่ผิด เวทีนี้เป็นของโรงเรียนแพทย์จริงๆ

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8680
  • ดูรายละเอียด
กรรมการส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพ และปริมณฑล
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 19 มกราคม 2021, 02:08:01 »

มากกว่า 80% ของกรรมการแพทยสภาชุดนี้ เป็นชาวกรุง(ทำงานในกรุงเทพและปริมณฑล) 

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8680
  • ดูรายละเอียด


แพทย์ในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข(รพศ/รพท/รพช) ซึ่งเป็นแพทย์ส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นแพทย์ที่อยู่ด่านหน้า หลุดเข้ามาได้ 3 ที่นั่ง จาก 30
1.พญ.ชัญวลี​ ศรีสุโข​  รพ.พิจิตร
2.นพ.ภาสกร​ ​วันชัยจิระบุญ​ รพ.พระปกเกล้า
3.นพ.โอฬาริก​ มุสิกวงศ์​  รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2021, 13:49:27 โดย story »

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8680
  • ดูรายละเอียด


5 ใน 30 ของกรรมการชุดนี้ (16.7%) เป็น แพทย์หญิง

1.รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
2.ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก
3.ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์
4.ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
5.พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8680
  • ดูรายละเอียด


14 จาก 30 ของกรรมการแพทยสภาชุดนี้ อายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็น 46.7%
มีกรรมการ 7 คนที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี อาจถือว่าเป็น Young Blood ของแพทยสภา
1.ผศ.มาศ ไม้ประเสริฐ อายุ 48 ปี
2.นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ อายุ 37 ปี
3.ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา อายุ 45 ปี
4.นพ.ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ อายุ 34 ปี
5.ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ อายุ 45 ปี
6.นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ อายุ 39 ปี
7.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ อายุ 36 ปี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2021, 11:28:57 โดย story »

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8680
  • ดูรายละเอียด
กรรมการหน้าใหม่ เข้ามาเกือบครึ่ง
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 19 มกราคม 2021, 02:28:25 »


หรือคลื่นลูกใหม่กำลังมา
14 คนเป็น กรรมการหน้าใหม่ 
ในขณะที่กรรมการชุดเก่าเข้ามาได้ 16 คน

กรรมการที่เพิ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการแพทยสภา (หน้าใหม่)
1.นพ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร
2.ผศ.มาศ ไม้ประเสริฐ
3.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
4.นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ
5.ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง
6.รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ
7.ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา
8.นพ.ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ
9.ศ.นพ.วินัย วนานุกูล
10.ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศรี
11.ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี
12.ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช
13.นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์
14.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2021, 11:08:54 โดย story »

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8680
  • ดูรายละเอียด


ในวาระ 2564-2566 นี้ แพทย์ในโรงเรียนแพทย์/มหาวิทยาลัย มีเสียงเป็น 2 ใน 3 ของกรรมการแพทยสภาชุดใหญ่ (กรรมการโดยตำแหน่ง 30 คน กับ กรรมการจากการเลือกตั้ง 30 คน รวมเป็น 60 คน)โดยเป็นกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 23 คน รวมกับที่ได้จากการเลือกตั้งอีก 17 คน รวมเป็น 40 คน


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2021, 15:07:46 โดย story »