ผู้เขียน หัวข้อ: ผลการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2564 - 2566  (อ่าน 1043 ครั้ง)

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8680
  • ดูรายละเอียด


เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 08.45 น. พลเอกนายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2564 - 2566 เป็นประธานในการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา กล่าวว่า คณะกรรมการแพทยสภาได้มีมติเห็นชอบออกข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 53 ง ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 กำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566 เลือกได้ 30 ท่าน กระทำได้ 2 วิธี คือ

วิธีการลงคะแนนแบบัตรเลือกตั้ง (วิธีเดิม) เริ่มส่งบัตรเลือกตั้งไปยังสมาชิกตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563
วิธีการลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Vote) (เปิดให้สมาชิกแสดงความจำนง ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน)
ทั้งนี้การเลือกตั้งในระบบ E-Vote นี้ เพื่อรองรับระบบการสื่อสาร แบบ 5G และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่เข้าถึง social media ในยุคปัจจุบัน

          ประธานพร้อมด้วยอนุกรรมการฯ และได้เชิญ รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพะยอม รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร คุณทรงยศ สามกษัตริย์และ คุณขวัญชัย โชติพันธุ์ร่วมเป็นสักขีพยาน รวมทั้งเชิญนิสิต/นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาแพทย์ทหาร จากคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 10 สถาบันร่วมดำเนินการตรวจนับคะแนนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง โดยก่อนดำเนินการประธานได้นำกล่าวปฏิญาณตน หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายพร้อมเจ้าหน้าได้ดำเนินการทดสอบเครื่องอ่านคะแนนระบบคอมพิวเตอร์ จนกระทั่งเวลา 09.00 น. นายแพทย์ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ และนายแพทย์วิฑูรย์ โล่สุนทร ได้เปิดนับคะแนนระบบ E-Vote พร้อมเสนอผลการนับคะแนน

ต่อจากนั้น พลเอกนายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุลและแพทย์หญิงเบญจมาศ พิสารศาลกิจ กรรมการผู้เคลื่อนย้ายบัตรเลือกตั้ง เปิดถุงบัตรเลือกตั้งเพื่อดำเนินการตรวจนับคะแนน จนกระทั่ง เวลา 22.30 น. เสร็จสิ้นการตรวจนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ

ปรากฏผลว่าจำนวนสมาชิกแพทยสภาที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งจำนวน 63,665 คน จำนวนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ ที่ส่งไปยังสมาชิกที่มีที่อยู่ ทั้งหมด 53,358 ฉบับ จำนวนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ ที่สมาชิกลงคะแนนแล้วส่งบัตรกลับมายัง สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เป็นบัตรดี 9,608 ฉบับ บัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ ที่ลงคะแนนเป็นบัตรเสีย 160 ฉบับ บัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ ที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน 161 ฉบับ จำนวนสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ลงเลือกตั้งแบบ E-Vote จำนวน 10,307 คน จำนวนสมาชิกที่ลงคะแนนเลือกตั้งแบบ E-Vote จำนวน 5,471 คน ผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566 มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา ดังต่อไปนี้https://tmc.or.th/index.php/News/News-and-Activities/717
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2021, 12:01:48 โดย story »

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8680
  • ดูรายละเอียด

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8680
  • ดูรายละเอียด
หมายเลข ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ได้

1 นพ.สุพัฒน์ พรหมสอาด 2,058
2 นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ 3,913
3 รองศาสตราจารย์ พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร 5,127
4 นพ.สุชาติ เลาบริพัตร 2,368
5 ศาสตราจารย์ นพ.สิน อนุราษฏร์ 2,494
6 รองศาสตราจารย์ นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ 3,430
7 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก 3,774
8 รองศาสตราจารย์ นพ.จิระพงษ์ อังคะรา 2,062
9 นพ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร 4,012
10 ศาสตราจารย์ เรืออากาศเอกหญิง พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว 3,245
11 นพ.พินิจ หิรัญโชติ 4,053
12 นพ.อิราวัต อารีกิจ 3,193
13 นพ.ณรงค์ ธาดาเดช 2,653
14 พลเอก นพ.จัดพล วุฑฒกนก 1,482
15 ศาสตราจารย์ นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ 2,721
16 นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร 3,276
17 พลโท รองศาสตราจารย์ นพ.กรีฑา ม่วงทอง 2,323
18 นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร 2,263
19 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช 2,699
20 นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี 3,187
21 นพ.ภาวิต หน่อไชย 2,167
22 นพ.พิชญา นาควัชระ 2,651
23 ผช.ศาสตราจารย์ นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ 3,470
24 นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ 4,443
25 นพ.ธนวรรฒน์ โชติมา 1,858
26 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อำนาจ กุสลานันท์ 6,688
27 พลอากาศตรี นพ.อิทธพร คณะเจริญ 5,651
28 นาวาอากาศโท นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ 1,932
29 นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ 4,298
30 ศาสตราจารย์ นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง 3,779
31 นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ 2,308
32 รองศาสตราจารย์ พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ 2,705
33 ศาสตราจารย์ นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 2,486
34 รองศาสตราจารย์ นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ 2,689
35 รองศาสตราจารย์ นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ 3,837
36 พลตำรวจตรี นพ.พรชัย สุธีรคุณ 1,565
37 นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ 1,742
38 ศาสตราจารย์ พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ 4,967
39 ผช.ศาสตราจารย์ นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์ 1,960
40 พันเอก นพ.อดิสรณ์ สำเพาพงศ์ 2,631
41 นพ.วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ 3,280
42 รองศาสตราจารย์ นพ.วิชัย วงศ์ชนะภัย 2,162
43 ผช.ศาสตราจารย์ นพ.ต่อพล วัฒนา 4,415
44 ผช.ศาสตราจารย์ นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล 1,753
45 นายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ 3,701
46 นพ.วินัย วนากูล 3,538
47 ผช.ศาสตราจารย์ นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ 3,519
48 รองศาสตราจารย์ นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 7,330
49 ศ.เกียรติคุณ พญ.สมครี เผ่าสวัสดิ์ 5,052
50 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.รณชัย คงสกนธ์ 3,581
51 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี 6,132
52 นพ.ชาตรี บานชื่น 3,115
53 นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี 1,829
54 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา 6,003
55 ศาสตราจารย์ นพ.กีรติ เจริญชลวานิช 3,805
56 รองศาสตราจารย์ นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ 3,747
57 นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 3,025
58 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 7,079
59 นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 4,494
60 พญ. ชัญวลี ศรีสุโข 4,946
61 นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ 2,337
62 นพ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์ 1,518
63 พันเอก นพ.สุรจิต สุนทรธรรม 3,289
64 ศาสตราจารย์ นพ.พรพรหม เมืองแมน 2,794
65 รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล 2,809
66 ผช.ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ 2,276
67 รองศาสตราจารย์ พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง 3,007
68 นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ 4,531
69 ศาสตราจารย์ พลตรี นพ.ธโนนิธย์ โชตนภูติ 2,053
70 รองศาสตราจารย์ นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ 2,321
71 ศาสตราจารย์ พญ.รัตนวดี ณ นคร 2,563
72 รองศาสตราจารย์ พญ.เยาวนุช คงด่าน 2,313
73 พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ 2,923
74 นพ.จิโรจ สินธวานนท์ 1,748
75 นพ.อิสระ อริยะชัยพาณิชย์ 2,750
76 พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร 3,061
77 พันเอก นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ 1,951
78 ผช.ศาสตราจารย์ นพ.พิสนธ์ จงจระกูล 2,688
79 ผช.ศาสตราจารย์ นพ.เทิดภูมิ เบญญากร 2,702
80 รองศาสตราจารย์ นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร 2,167
81 นพ.ปวิชญ์ วิรัชศิลป์ 654
82 นพ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ 2,996
83 นพ.ดุสิต ปัญญาประเสริฐ 1,119
84 ผช.ศาสตราจารย์ พันเอก นพ.เจตนา เรืองประทีป 2,358
85 นพ.วิทวัส ศิริยงค์ 857
86 นพ.อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร 2,770
87 นายกวิน ก้านแก้ว 933
88 นพ.สมิทธ์ ศรีสนธิ์ 3,675
89 พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา 3,194
90 ศาสตราจารย์ นพ.อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์ 1,096
91 รองศาสตราจารย์ นพ.สมชาย อมรโยธิน 1,515
92 รองศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย ถนอมทรัพย์ 1,434
93 นพ.อานนท์ จำลองกุล 2,738
94 นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ 969
95 นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล 930
96 นพ.รังสรรค์ บุตรชา 790
97 นพ.ไอศวรรย์ รักชาติ 989
98 นพ.ประสิทธิ จันทระ 1,127
99 นพ.ไพวัณ วัฒนราษฎร์ 2,320
100 นพ.ทนง คำศรี 915
101 นพ.โกวิทย์ แหยงกระโทก 1,044
102 นพ.องอาจ วิจินธนสาร 957
103 นพ.ศักดิ์ชัย ถิรวิทยาคม 813
104 นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ 968
105 นพ.พินัย ล้วนเลิศ 620
106 นพ.ยลชัย จงจิระศิริ 719
107 พลอากาศตรี นพ.ขวัญชัย เศรษฐนันท์ 650
108 พลอากาศตรี นพ.วีระยุทธ์ พิชญโยธิน 561
109 พันเอก นพ.ภคเดชน์ มหัจฉริยวงศ์ 624
110 นพ.สมนึก ศิริพานทอง 732
111 พญ.พริมรตา ติยะจินดา 979
112 นพ.ธนกร ศรีบานชื่น 725
113 พญ.เบญญาภา พรหมทะสาร 1,057
113 นพ.สมยศ กิตติมั่นคง 746
114 นพ.จิรเจษฎ์ สุขสุเพิ่ม 788
116 นพ.ฉัทฐกร ธัญเกียรติ 688
117 พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 2,314
..................................................
ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ได้

1 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 7,330
2 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 7,079
3 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อำนาจ กุสลานันท์ 6,688
4 ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี 6,132
5 ศ.กิติคุณ นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา 6,003
6 พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ 5,651
7 รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร 5,127
8 ศ.เกียรติคุณ พญ.สมครี เผ่าสวัสดิ์ 5,052
9 ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ 4,967
10 พญ.ชัญวลี ศรีสุโข 4,946
11 นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ 4,531
12 นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 4,494
13 นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ 4,443
14 ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา 4,415
15 นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ 4,298
16 นพ.พินิจ หิรัญโชติ 4,053
17 นพ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร 4,012
18 นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ 3,913
19 รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ 3,837
20 ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช 3,805
21 ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง 3,779
22 ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก 3,774
23 รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ 3,747
24 นพ.ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ 3,701
25 นพ.สมิทธ์ ศรีสนธิ์ 3,675
26 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ 3,581
27 ศ.นพ.วินัย วนานุกุล 3,538
28 ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ 3,519
29 ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ 3,470
30 รศ.นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ 3,430
................................................................