ผู้เขียน หัวข้อ: แพทย์กับธรรมาภิบาล  (อ่าน 206 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 8802
    • ดูรายละเอียด
แพทย์กับธรรมาภิบาล
« เมื่อ: 29 ธันวาคม 2020, 20:49:21 »
ช่วงนี้มีผู้บริหารทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขในระดับ รองอธิบดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและตำแหน่งอื่นๆไปเข้าหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ปธพ.รุ่นที่ 9 จำนวนหนึ่ง

เป็นการรวมตัวเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขไทยทั้งหลายทั้งปวงอีกทางหนึ่ง และดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม เช่น โครงการแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ วันที่ 10 มกราคม 2564 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร โครงการแพทย์อาสา ปธพ.สัญจร ที่จังหวัดนครนายก เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โครงการแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2564 ณ จังหวัดราชบุรี เป็นต้น

แพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 19 คนที่เข้าโครงการนี้ ประกอบด้วย

นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน, นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก, นพ.ชวนนท์ อิ่มอาบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, พญ.อังคณา อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร, พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม, นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, นพ.เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ, พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการระดับสูง ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่, ภญ.สุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย อย., นพ.จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, นพ.นิคม มะลิทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี, นพ.สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, พญ.บุษกร โลหารชุน รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, รศ.พญ.สุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลราชวิถี, ผศ.พญ.อารยา บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสันติวิธี โรงพยาบาลราชวิถี, ทพ.สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนั้นยังมีแพทย์จากวงการทหาร ตำรวจ กทม. และองค์กรของรัฐอื่นๆ 15 คน เข้าร่วมโครงการด้วยคือ

พล.ต.ท.นพ.วิฑูรย์ นิติวรางกูร อดีตนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ, พล.ต.ต.หญิง พญ.พิมพรรณ ทรัพย์ขำ ผู้บังคับการโรงพยาบาลดารารัศมี, พ.ต.อ.เภสัชกรหญิงพัชรา วงษ์สุวรรณ นายเวร (สัญญาบัตร 4) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พ.อ. (พิเศษ) นพ.กฤษฎา ศรีธนภัครางกูร หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, พ.อ. (พิเศษ) นพ.สมภพ ภู่พิทยา หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า,น.อ.นพ.วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการกองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ, น.อ.นพ.นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน), พ.อ.หญิง ทพญ.จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผู้อำนวยการกองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก, นพ.ธนัช พจน์พิศุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย, นพ.ธำรงโรจน์ เต็มอุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, นพ.สมพร ระวิงทอง รองผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า, น.อ.อัจฉรี สิกขมาน รองผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์, น.อ.นพ.กฤษฎา ศาสตรวาหา รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ น.อ.หญิง พญ.บุษกร ภมร รองผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน, นพ.อุกฤษฎ์ อุเทนสุต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

นอกจากแพทย์จาก 2 วงการนี้แล้วยังมีอีกที่มาจากโรงเรียนแพทย์คือมหาวิทยาลัยต่างๆบ้าง ภาคเอกชนบ้าง.

“ซี.12”
24 ธ.ค. 2563  ไทยรัฐออนไลน์