ผู้เขียน หัวข้อ: จดหมายเปิดผนึกถึงนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (อ่าน 2677 ครั้ง)

ผู้สื่อข่าว

  • Global Moderator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 12
    • ดูรายละเอียด
จดหมายเปิดผนึกถึงนายจุรินทร์  ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

21 มกราคม พ.ศ. 2553


เรื่อง เสนอให้มีการปฏิรูประบบบริการทางการแพทย์และปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรียน นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทความเรื่อง ถึงเวลาต้องปฏิรูประบบบริการด้านสุขภาพ

    ในฐานะที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้มารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาสะสางปัญหาการสอบสวนดำเนินการในเรื่องการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขนั้น ดิฉันเห็นด้วยว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรจะต้องดำเนินการต่อไป เพื่อสามารถจะนำตัวผู้ทุจริตมาลงโทษ และทำให้ผู้สุจริตพ้นผิด และทำให้โครงการพัฒนาของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขสามารถดำเนินการต่อไปได้

แต่ปัญหาการทุจริตมิได้มีแค่เฉพาะในโครงการไทยเข้มแข็งเท่านั้น (ซึ่งยังไม่เกิดการกระทำทุจริต) แต่การทุจริตที่เกิดขึ้นแล้ว คือการทุจริตในโครงการซื้อรถพยาบาล ที่สตง.ได้ชี้มูลความผิดมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 แต่รัฐมนตรียังไม่ได้ดำเนินการใดๆเพื่อหาผู้กระทำผิดมาลงโทษ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจจะต้องถูกสอบสวนเพราะทำผิดอาญากรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามม.157 จึงขอเตือนความจำท่านรัฐมนตรีคนใหม่ในประเด็นนี้ด้วย

  นอกจากนั้นปัญหาที่มีมาอย่างเรื้อรังของกระทรวงสาธารณสุข ก็คือปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ทุกประเภท ที่มีบุคลากรน้อย แต่ประชาชนผู้มารอรับบริการมีจำนวนมากมายมหาศาล จนมีผู้ป่วยแออัดยัดเยียดเพื่อรอรับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ผู้ป่วยต้องเสียเวลารอนาน  (เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ) ทั้งๆที่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆต้องรีบเร่งทำงาน จนเกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาด อันนำไปสู่ความเสียหายต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน และเสี่ยงต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่จะถูกฟ้องร้อง ถูกตัดสินให้ชดใช้เงินค่าเสียหายและ/หรือถูกตัดสินจำคุก ทั้งๆที่ตั้งใจจะช่วยเหลือเยียวยาชีวิตประชาชน  ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ลาออกไปอยู่เอกชน หรือเลิกอาชีพแพทย์ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ละขาดแคลนมากยิ่งขึ้นหลังจากมีการประกาศใช้พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

 ฉะนั้นในฐานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต้องดูแลรับผิดชอบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย  จึงขอเตือนความจำท่านในส่วนนี้ด้วย ว่า ท่านควรจะต้องดำเนินการ “ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ควบคู่กับการ “ปฏิรูประบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข” ไปพร้อมๆกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐานเกิดความเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา 51

 ดิฉันขอสรุปข้อเสนอแนะแก่ท่านรัฐมนตรี ในการบริหารงานในกระทรวงสาธารณสุขดังนี้

1.แก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้น เพื่อหาผู้ทุจริตมาลงโทษ และผู้สุจริตได้รับการตัดสินอย่างโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้สามารถดำเนินการพัฒนาการบริการทางการแพทย์และสาธรณสุขได้อย่างต่อเนื่อง

2. ปฏิรูประบบบริการทางการแพทย์ให้บุคลากรทางการแพทย์ มีขวัญกำลังใจในการทำงานบริการประชาชน และสามารถปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

 โดยขอเสนอให้แยกบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขออกจากกพ. เพื่อจัดสรรตำแหน่ง กำหนดมาตรฐานการทำงาน และเงินเดือน/ค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับภาระงาน เพื่อความเป็นธรรม และเปรียบเทียบได้กับภาคเอกชน เพื่อให้จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ไม่ลาออก เพื่อ

ไปแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า(มากๆ) ในโรงพยาบาลเอกชน

3. ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้รับสิทธิในหลักประกันสุขภาพอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ประชาชนที่ไม่ยากจน ควรต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจ่ายเงินในการไปรับบริการ เพื่อให้โรงพยาบาลมีเงินสำหรับให้บริการทางการแพทย์อย่างมีมาตรฐาน ป้องกันการไปเรียกร้องยาและบริการที่ไม่จำเป็น เพื่อให้บุคลากรทางกรแพทย์มีเวลาทำงานตามมาตรฐาน ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนเอง

นอกจากนี้ รัฐมนตรีควรบริหารจัดการให้กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญม. 81(2) อย่างเร่งด่วน

   หวังว่า ท่านรมว.สธ.คนใหม่ จะแสดงฝีมือในการบริหารจัดการงานที่สำคัญยิ่งในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนในเวลาอันใกล้นี้


ขอแสดงความนับถือ

พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา

ประธานสมาพันธ์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแห่งประเทศไทย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2010, 22:17:39 โดย ผู้สื่อข่าว »