ผู้เขียน หัวข้อ: ครม.อนุมัติให้สาธารณสุขจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนต่อได้ มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ต.ค. 57  (อ่าน 469 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 8317
    • ดูรายละเอียด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข จ่ายค่าตอบแทนกำลังคนต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์เดิม ย้อนหลังตั้งแต่ 1ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขเดิมที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เคยมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 และ 31 มีนาคม 2556 และสิ้นสุดเมื่อเดือนกันยายน 2557 มี 2 ส่วนคือ ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน โดยให้เบิกจ่ายย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะกล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้นำมาตรการการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายมาใช้ร่วมกับอีกหลายมาตรการเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคนและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทุกระดับ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ช่วยให้สามารถกระจายกำลังคนในสาขาขาดแคลน ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเพิ่มมากขึ้นซึ่งในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ปฏิบัติงานทุ่มเทการทำงานให้กับหน่วยงานอย่างเต็มที่จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้
 
ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนดังกล่าว  กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารจัดการและการควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพให้กับประชาชน ดังนั้น การเสนอขออนุมัติ ครม. ให้จ่ายค่าตอบแทนตามมติครม.เดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้ว เป็นหลักการที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ และได้มีการประเมินผลเบื้องต้นแล้ว พบว่า สามารถพัฒนาต่อยอดได้ โดยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการกระจายกำลังคนให้เพียงพอ ส่วนค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการได้
 
ด้านนายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ ได้ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมลงนามเวียนให้ทุกหน่วยทราบและใช้ประกอบการเบิกค่าตอบแทน เมื่อได้รับแจ้งมติ ครม. ต่อไป
 
สำหรับงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนทั้งสองประเภท ในปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาทนั้น ขณะนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้โอนจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้กับหน่วยบริการในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เป็นไปตามข้อเสนอของ สธ. ที่กำหนดสัดส่วนการจัดสรรเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่เฉพาะที่ห่างไกล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่อน สำหรับโรงพยาบาลขนาดขนาดใหญ่และอยู่ในพื้นที่ปกติจะได้รับจัดสรรลดหลั่นลงไป ส่วนที่เหลือจะเป็นการเบิกจากเงินบำรุงของหน่วยบริการ
   *****************************  24  กรกฎาคม 2558

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ
[กรกฏาคม ศุกร์ 24,พ.ศ 2558 10:43:07]