ผู้เขียน หัวข้อ: ชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชน ยื่นหนังสือคัดค้านการเลือกตั้ง กก.สภาเทคนิคการแพทย์  (อ่าน 3119 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 8403
    • ดูรายละเอียด
เมื่อวันที่ 2 มี.ค.54 ทนพ.นิทัศน์ น้อยจันอัด ประธานชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทยได้ยื่นหนังสือถึง ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ คัดค้านการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระพ.ศ. 2554- 2557 ซึ่งประกาศรับสมัครระหว่าง 24 ก.พ. - 10 มี.ค.54 หย่อนบัตรเลือกตั้งระหว่าง 14 มี.ค. - 18 เม.ย.54 และตรวจนับคะแนนเลือกตั้งวันที่ 19 เม.ย.54 โดยให้เหตุผลจัดเลือกตั้งผิดข้อบังคับ โดยเสนอให้กระทำให้ถูกต้องตามข้อบังคับฯ มิฉะนั้นชมรมฯ จะใช้สิทธิยื่นเรื่องขอความคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้เพิกถอนประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ และจะขอให้ศาลสั่งให้สภาเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวต่อไป
 
 
ที่มาของปัญหา มาจากการที่คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ชุดปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ 18 เม.ย.54 และข้อบังคับการเลือกตั้งกำหนดให้ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ก่อน ครบวาระไม่น้อยกว่า 30 วัน (ก็คือก่อน 18 มี.ค.54) และก่อนมีการเลือกตั้ง ก็ต้องประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียง แจ้งให้สมาชิกผู้ประสงค์จะสมัครเป็นกรรมการสภาฯ ทราบ แล้วจึงดำเนินการรับสมัครและแจกบัตรเลือกตั้ง แต่ประธานอนุกรรมการเลือกตั้งเพิ่งจะออกประกาศรับสมัครในวันที่ 22 ก.พ.54 โดยมีรายละเอียดดังที่ทราบข้างต้น
 
การดำเนินการอย่างเร่งรีบรวบรัด ทั้งที่คณะอนุกรรมการเลือกตั้งชุดนี้ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาฯ ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.53 หากมีเจตนาจัดการเลือกตั้งให้ชอบด้วยข้อบังคับย่อมอยู่ในวิสัยที่พึงจะกระทำ  ได้ การเพิกเฉยในเรื่องกรอบเวลาดำเนินการ และขาดความโปร่งใสในการให้สมาชิกได้มีโอกาสตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและ แก้ไขบัญชีรายชื่อ ย่อมเป็นสาระสำคัญในการจัดการเลือกตั้ง ส่งผลให้สมาชิกผู้มีสิทธิ เสียสิทธิในการตรวจสอบรายชื่อเพราะทางคณะอนุกรรมการเลือกตั้งไม่ได้ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ตรวจสอบก่อน ในการเลือกตั้งที่ผ่านมามีบัตรเลือกตั้งจำนวนมากที่ส่งไม่ถึงสมาชิก ทำให้สมาชิกได้ใช้สิทธิไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ ถ้าปล่อยให้กระทำการเลือกตั้งตามที่คณะอนุกรรมการ ฯ ได้กำหนดไว้จนแล้วเสร็จ และให้คณะกรรมการสภาทำงานโดยมีการลงมติ ทำนิติกรรม ธุรกรรมการเงิน ออกข้อบังคับ ฯลฯ หากภายหลังมีผู้ร้องคัดค้านยิ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้
 
การที่ชมรม ฯ ยื่นเรื่องคัดค้านในครั้งนี้ มิได้มาจากความขัดเคืองหรือไม่พอใจเป็นการส่วนตัว แต่ที่ชมรม ฯ จำเป็นต้องยื่นเรื่องคัดค้าน ก็เพราะความรักในเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ และมองเห็นว่าหากปล่อยให้มีการกระทำการเลือกตั้งโดยจงใจฝ่าฝืนข้อบังคับฯ ต่อไปเช่นนี้ จะทำให้ที่มาของกรรมการสภาวิชาชีพไม่ถูกต้อง ไม่สง่างาม และก่อให้เกิดความเสียหายแก่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และสภาเทคนิคการแพทย์เป็นอย่างมาก
 
อนึ่ง กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีจำนวนทั้งสิ้น 24 คน เป็นกรรมการโดยตำแหน่งหรือจากการแต่งตั้ง 12 คน และกรรมการโดยการเลือกตั้ง 12 คน เฉพาะกรรมการจากการเลือกตั้ง มีวาระการทำงาน 3 ปี และจะอยู่ในวาระติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ
 
www.medtechtoday.org