ผู้เขียน หัวข้อ: รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก(โควตา)เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 2554  (อ่าน 50983 ครั้ง)

seeat

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 470
    • ดูรายละเอียด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จำนวน 16 คน
ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1
นายกมล พรมลังกา
2
นางสาวกัญญณัท บุณยทรรพ
3
นางสาวกีรติ สวรรณยานุกิจ
4
นางสาวชลธิรา ศรีสวัสดิ์
5
นางสาวชลิตา เตียวตระกูล
6
นางสาวธีรภรณ์ บุญยืน
7
นายนครินทร์ ยันตะบุศย์
8
นางสานลิตา เหลาแหลม
9
นางสาวปิยวรรณ คาศรีพล
10
นายพรมมินทร์ ไกรยสินธ์
11
นางสาววรางครัตน์ เลาหวัฒน์
12
นางสาววัชรียา ปาละกุล
13
นายศุภศิษฏ์ การดี
14
นางสาวเหมือนนภา ลิ้มโสภาธรรม
15
นางอภิรดา ฉิมพาลี
16
นางสาวอุทัยวรรณ จันทร์รุ่งโรจน์
................................................................................

seeat

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 470
    • ดูรายละเอียด
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
จำนวน 135 คน
ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1
นายกนกพล สีจุ้ย
2
นางสาวกนกพิชญ์ สัตตธารา
3
นางสาวกนกรัตน์ ช่วยอุปการ
4
นางสาวกมลมาลย์ แก้วไธสง
5
นายกรกช เอื้ออาพน
6
นางสาวกรองกาญจน์ นวกุล
7
นายกฤตพัฒน์ สาระ
8
นายกฤตยชญ์ แก้วเรืองฤทธิ์
9
นายกฤตินันท์ บุญราไพ
10
นายกฤษฎา อดุลยธรรม
11
นายกฤษณ์ นมะหุต
12
นางสาวคนึงทิพย์ ชื่นสุราษฎร์
13
นายจินตวัต ถาวรแก้ว
14
นายจินตวัต บัวสวัสดิ์
15
นายจิระพงษ์ ธีระมงคลกิจ
16
นายจิรายุ นิลทับ
17
นายจิรายุ แสนวิทยากร
18
นางสาวฉันท์สินี สุนาวินวรรัตน์
19
นางสาวชนานันท์ มาเลี้ยง
20
นางสาวชวิศา มาลีวรรณ
21
นายชินธิป อุไรฤกษ์กุล
22
นางสาวซัลมาย์ บางกรัก
23
นายฐากูร อารยะศิลปธร
24
นางสาวฑิชกร พานิช
25
นางสาวณัฏฐ์นรี ติกขะปัญโญ
26
นางสาวณัฐฐา แป้นคุ้มญาติ
27
นางสาวณัฐนิจ ลิ้มประเสริฐ
28
นายณัฐภัทร อัตถารมย์
29
นางสาวณิชนันทน์ กุศลธรรมรัตน์
30
นางสาวดวงสมณญ์ ธนกิจมานะชัย
31
นางสาวทรงสุดา กิจเจริญธรรม
32
นางสาวทันต์ทิชา วรดี
33
นายทินภัทร เลิศสุรวัฒน์
34
นางสาวทิวาพร พันตะเภา
35
นายธนกร ธิติทรัพย์
36
นางสาวธนพร ชูจันทร์
37
นางสาวธนาภรณ์ จึงสง่าสม
38
นางสาวธัชพร บุญเสก
39
นายธัญญทิต สว่างวงศ์
40
นายธีรภัทร ริ้วทอง
41
นายนที กาฬภักดี
42
นางสาวนันท์ชนก พิทักษ์พิเศษ
43
นางสาวน้าเพชร ไชยานุกูล
44
นายนิธิศ เสมสวัสดิ์
45
นางสาวนิศาชล ทองทิพย์
46
นายบุญญานุสรณ์ บารุงเกาะ
47
นางสาวบุปผามาศ เจริญคา
48
นางสาวปกรเกล้า เจียรนัย
49
นางสาวปนัดดา วาดวารี
50
นางสาวปรมาภรณ์ แก้วอาภา
51
นายปรเมษฐ์ ตันแขมรัตน์
52
นายประมุข พละศึก
53
นายปรัชญา ระหว่างบ้าน
54
นายปวริศ ยืนยง
55
นายปวัน ปวงนิยม
56
นางสาวปัทมพร เข็มเพชร
57
นางสาวปาจารีย์ อมรพันธางค์
58
นางสาวปุณยนุช รินประเสริฐมีชัย
59
นายพงศธร ชะอุ่มดี
60
นายพชรพล สุขเอม
61
นางสาวพรชนก กิ่งจันทร์
62
นางสาวพริมา บุญวีรบุตร
63
นางสาวพัชรี จิรสุทธิสาร
64
นางสาวพิชญ์อร อินทรสมบัติ
65
นางสาวพิชญา สนธิพร
66
นายพิชิตโชค มะณู
67
นางสาวพิมพ์ชนก สว่างใจ
68
นางสาวพิมพ์นารา พงษ์สุกฤษฎิ์
69
นางสาวพิมพ์พนิต ศัลยานุบาล
70
นางสาวพิริยา คล้ายทอง
71
นางสาวพุธิตา อินทราสุขพร
72
นายภาณุ ปิยะชน
73
นายภานุพงศ์ งามทอง
74
นายภานุสรณ์ จันทร์เจริญชัย
75
นายภูชิต สุวิชาเชิดชู
76
นางสาวภูริชญา วราชิต
77
นายภูวเดช ศรีสันติสุข
78
นายภูสิทธิ ทองสมัคร์
79
นางสาวมธุสร จันทรมณี
80
นางสาวเมธีณัฐ อัครจรัญรัตน์
81
นางสาวเมลานี เมฆสกุล
82
นางสาวรุ่งอรุณ ภักดี
83
นางสาวรุจิเรข นิลศรี
84
นายฤทธิรงค์ มณีเนตร
85
นางสาวฤทัยรัตน์ แก้วกุล
86
นางสาวลลิตวดี กิ่งไม้กลาง
87
นางสาวลีลาวดี มีนุช
88
นางสาววราภา เกิดมณี
89
นายวโรดม ศรสุรินทร์
90
นายวัชรพงษ์ พิมพา
91
นางสาววิชญา จันทร์คา
92
นายวิชณุ ช่องทอง
93
นายวิศรุต ศิลวิศาล
94
นายวีรภัทร สะอาดยิ่ง
95
นายศราวุฒิ วัฒนวิทย์
96
นางสาวศิริพร ไทยถิรโรจน์
97
นางสาวศิริลักษณ์  วศินะจินดาแก้ว
98
นายศุภกฤษ อัศวสุดสาคร
99
นายศุภธร อึ่งสกุล
100
นายศุภสิธย์ ตันติวงษ์
101
นางสาวศุภัจฉรีย์ เล็กลับ
102
นางสาวศุภาฐ์ภรฐ์ เวสสะสุนทร
103
นางสาวศุภาพิชญ์ สุวรรณสาม
104
นางสาวสมฤทัย เชื่อมาก
105
นางสาวสมสกุล กิตติรัตนวศิน
106
นายสรรพกร วิริยางกูร
107
นายสรวิศ จันทร์เพ็ญ
108
นายสราวุธ สัมพันธ์ไพศาล
109
นายสามขวัญ ทองสุกแก้ว
110
นางสาวสายทิพย์ ไชยสุวรรณ
111
นายสารัช เกียรติกวินพงศ์
112
นายสารินทร์ สีหมากสุก
113
นางสาวสิรภัทร ตันติชานาญกุล
114
นายสิรวิชญ์ พิพัฒน์กษีร
115
นางสาวสิริกานต์ กลัดกลาง
116
นางสาวสิริวรรณ ปรังพันธ์
117
นายสุกฤษฎิ์ ธีรธนาธร
118
นางสาวสุชาดา ทองบัว
119
นางสาวสุณัฐชา ชมสันเทียะ
120
นางสาวสุธิมา ศรีศิลปกิจ
121
นายสุพจน์ ผดุงกิ่งตระกูล
122
นายสุเมธ เอื้ออังกานนท์
123
นางสาวเสาวรส ภู่แก้ว
124
นางสาวหทัยชนก ชูนินทร์
125
นางสาวหนึ่งฤทัย ทองจารูญ
126
นางสาวอชิรญา เนตรประชา
127
นายอดิศร วรครบุรี
128
นางสาวอนรรฆวี ฉง
129
นางสาวอภิญญา ทับทิมทอง
130
นายอัครวุฒิ ดุลยประพันธ์
131
นางสาวอัญญมณี ตั้งศรีเกียรติกุล
132
นายอาพล วิชัยสกุล
133
นายอิทธิพล นับวันดี
134
นางสาวอีกเดียว วิภาศรินิมิต
135
นายเอกชัย อนิวรรตนวงศ์
.........................................................................