ผู้เขียน หัวข้อ: รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก(โควตา)เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 2554  (อ่าน 52966 ครั้ง)

seeat

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 470
  • ดูรายละเอียด
ประกาศ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ
ตามโควตาพื้นที่ / โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี)
เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
....................................................
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จานวน 111 คน
ลาดับที่
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1
นางสาวกมลชนก บุญอนันธนสาร
2
นางสาวกมลลักษณ์ ชัชวาลย์สายสินธ์
3
นางสาวกรองทอง เนียมศิริ
4
นายกฤติน หว่านณรงค์
5
นายกฤษฎา ธนูแก้ว
6
นายกฤษฎา พุทธเสน
7
นายกฤษณะ ท้วมจุ้ย
8
นางสาวกษมาท วิโรจน์สกุลชัย
9
นางสาวกัญจนพร สนธิพิจิตร
10
นางสาวกัญญารัตน์ โอฬาระชิน
11
นางสาวกันยารัตน์ ฉัตรวิเชียร
12
นายกิตตินัทธ์ ชูเชื้อ
13
นายกุลภณ สุทธิแพทย์
14
นายคุณัชญ์ จิตต์สายชล
15
นายจตุรงค์ กิจตระกูลรัตน์
16
นายจักริน คิวเจริญ
17
นางสาวจิณณภัค แก้วภักดี
18
นายจิรวัฒน์ ตรีจิตรวัฒนากูล
19
นางสาวชญานิศ ไตรรัตน์
20
นางสาวชนากานต์ คณิตธรรมนิยม
21
นายชนิตพล อาพรวิชัย
22
นายชยุต มฤคทัต
23
นายชวิน รักษ์รัชตกุล
24
นางสาวชุติกาญจน์ วิทยาลิขิต
25
นางสาวฐิติรัตน์ ตันมงคลกาญจน
26
นางสาวณณิชา ศิริวงศ์
27
นายณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร
28
นางสาวณภัสร์ มณีฉาย
29
นายณัฐ ปั้นเปล่ง
30
นางสาวณัฐนันท์ หวังจิตรารักษ์
31
นายณัฐภัทร นิตินัย
32
นายณัฐวัสส์ เจริญพูนสิริ
33
นายณัฐวุฒิ เทียนธนานุรักษ์
34
นางสาวดารารัตน์ สนองจิตเจริญ
35
นางสาวตตินุช ตรียกาญจน์
36
นายตนุภัทร บุญเฉลิมวิเชียร
37
นายทศพล พูลสมบัติ
38
นายเทอดเกียรติ พรโสม
39
นายธนกร จตุรสุวรรณ
40
นางสาวธนชนนี โลหิตคุปต์
41
นางสาวธนวันต์ สุขสวัสดิ์
42
นางสาวธนาภรณ์ กอหญ้ากลาง
43
นางสาวธัญชนก มกรเสน
44
นางสาวธัญพิชชา สาแดงเดช
45
นายธาวิต วรวิทย์อุดมสุข
46
นายธีรภัทร์ เธียรโชติ
47
นายธีรวุฒิ วงศ์จีรภัทร
48
นายนที ธนุภาพรังสรรค์
49
นายนภัส รอดประเสริฐ
50
นางสาวนฤภร ศิริประภานุกูล
51
นายนัทธพงศ์ เพียรไทย
52
นางสาวน้าเพชร เจริญพงพันธุ์
53
นายปราชญ์ บุญเกิด
54
นางสาวปรียาภรณ์ ตั้งนิรันดร์กุล
55
นายปวริศ ปริทัศน์ไพศาล
56
นางสาวปัทมาภรณ์ เครือตรีประดิษฐ์
57
นายปุณณภพ เอมสิริรัตน์
58
นางสาวพยานรัก ศรีวิเศษ
59
นางสาวพรสรวง สุขะวัลลิ
60
นางสาวพลอยพรรณ การกล้า
61
นายพาสิทธิ์ โสภาจารีย์
62
นางสาวพิชญา ชีวะสุทโธ
63
นายพีร์ พัฒนพิรุฬหกิต
64
นางสาวพีรดา สวนแก้วมณี
65
นายไพรสณฑ์ ไพรวัฒนา
66
นายภณสุต หรรษาจารุพันธ์
67
นางสาวภัทริน ผ่องวุฒิพงศ์
68
นายภาคภูมิ วังกาญจน์สิริกุล
69
นางสาวภาวินี เอกปิยะกุล
70
นายโภคภัทร ประสาทเขตต์การ
71
นางสาวมณีพร ถาวรเวช
72
นายเมธิศ ศิริบุรานนท์
73
นางสาววรกานต์ อัณณพธรรม
74
นายวรชัย พูลดา
75
นายวรโชติ ลิ่มวรพันธุ์
76
นางสาววรญา จุลปานนท์
77
นายวรเมธ แสงสุพรรณ
78
นางสาววราลี ยมหา
79
นางสาววริศรา ทวีพิริยะ
80
นายวศิน เสาวลักษณ์สกุล
81
นายวัชระ วีระพรพงษ์กุล
82
นายวันทนันท์ หล่อวัฒนกิจชัย
83
นางสาววิภาดา สิริพัฒนดิลก
84
นายวิศรุต ชื่นภิรมย์
85
นายวิศรุต สงวนแก้ว
86
นางสาววิสนันท์ สดศรี
87
นายศรุตย์ กฤษดา
88
นางสาวศิรดา วงศ์วานวัฒนา
89
นายศิวกร จิรหฤทัย
90
นายศุพัฒน์กิจ รัตนกังวานวงศ์
91
นางสาวศุภพิไล อื้ออารีย์กุล
92
นายเศรษฐศิษฏ์ ตรีวัชรีกร
93
นางสาวสมัชญา จิตรอุปถัมภ์
94
นางสาวสายวรุณ หงษ์พนัส
95
นางสาวสิตานัน ชินางกูรภิวัฒน์
96
นายสิทธิโชค นิยมกองบุญ
97
นายสิทธิณพ ฐิติโชติรัตนา
98
นายสิทธินันท์ แตงจุ้ย
99
นางสาวสิรภัทร วิบูลย์ลักษณากุล
100
นางสาวสิริภา ทิพย์รัตน์
101
นางสาวสุปวีณ์ พันธุ์มะม่วง
102
นายสุวิชช์ บุญญาจรัสกุล
103
นางสาวอตินาถ รัตนติกุล
104
นางสาวอนัญญา ชัยวัฒนพงศ์
105
นางสาวอภิชญา บุตรดาน้อย
106
นายอภิรักษ์ สินทรัพย์
107
นายอภิสุทธิ์ อิ่มเสมอ
108
นางสาวอรณัส ฤทธิ์ฉ่งทอง
109
นางสาวอรอนงค์ รัชพงษ์ไทย
110
นางสาวอังควิภา ตรงต่อศักดิ์
111
นายอานันท์ อรุณพฤกษากุล
..............................................................
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กุมภาพันธ์ 2011, 23:07:42 โดย seeat »

seeat

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 470
  • ดูรายละเอียด
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
จานวน 18 คน
ลำดับที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1 นส. ชฎาพร ขวัญข้าว
2 นาย ชนุดม เจนครองธรรม
3 นส. ชวิศา เจนจินดามัย
4 นาย ชุมทรัพย์ รัตนเรืองฤทธิ์
5 นส. ณัฐชยา เชี่ยวชาญธนกิจ
6 นาย ดลฤทธิ์ กุลกฤษฎา
7 นาย ติณห์ ขาแป้น
8 นาย ธนพล คงยุทธ
9 นาย ธนิสร พงษ์ขจรกิจการ
10 นาย ธีรพล ธุวะชาวสวน
11นาย ปัณณพิซ เก็บ-เงิน
12 นาย ปิยะ ศรีชนกเจริญรุ่ง
13 นส. ปุณยาพร สืบนุช
14 นาย เผ่าพัฒน์ มัณฑนานุชาติ
15 นส. พิมพ์วิภา ชื่นเทศ
16 นาย ไพบูลย์ นิ่มนวลเกตุ
17 นาย วัชระ ทับศรี
18 นาย อาณัติ เจะแน
........................................................

seeat

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 470
  • ดูรายละเอียด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
จานวน 41 คน
ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1
นายกรกช สุวรรณเกสร์
2
นางสาวกิษบาอาดุลยพัฒน์
3
นางสาวขวัญฉัตร ไกรรวีงามวิจิตร
4
นางสาวจารัสดา จงศุภวิศาลกิจ
5
นายจารุดุลย์ โพธิ์เจริญ
6
นางสาวจิรัชญา บุญดีกุล
7
นางสาวจุไรพร สันติร่วมใจรักษ์
8
นายชนวีร์ หิรัญภัทรศิลป์
9
นางสาวชนาภัทร ลิ้มดาเนิน
10
นางสาวชนินาถ ผ่องศรี
11
นายชยุต ทัตตากร
12
นายชลวิวัฒน์ พลภัทรเศรษฐ์
13
นายฐิติกร กิตติบุญญา
14
นายณัฐโชค มหาไชย
15
นายณัฐวุฒิ จีบโจง
16
นายทรงศักดิ์ สุขสันติลาภ
17
นายธีร์ ทองอร่าม
18
นางสาวนิศารัตน์ ธัญญเจริญ
19
นางสาวนุชนันท์ เกษสาคร
20
นางสาวปิยะนุช มุสิกชาติ
21
นายเปอร์เซนต์ สุขพรชัยรัก
22
นายพงศ์ธวัช เลิศวิลัยวิทยา
23
นายพชรพล สินชัยโรจน์กุล
24
นางสาวพัทรียา พงษ์พานิช
25
นายภาณุรักษ์ รัตนไพศร
26
นายยุทธนา รักผกา
27
นายรังสรรค์ เต็มสิริรัตนกุล
28
นายวณัช บัณฑิตาโสภณ
29
นางสาววรกานต์ เมธีสกุลกาญจน์
30
นายวิศว์ สุวรรณรัตน์
31
นายวีรภัทร พัฒนศรี
32
นายวีรวิทย์ ลาภอนันตผล
33
นายวุฒิชัย ทองสุกใส
34
นายศมะ เพ่งพิศ
35
นายศุภณัฐ เจริญจิตต์
36
นางสาวสรรพชรพรรณ กิตติพิริยะกุล
37
นายสราวุธ กุลชนะจรูญ
38
นายสืบพงษ์ นาคะ
39
นายสุรพงศ์ สัมฤทธิ์ทรัพย์
40
นายอัครวุฒิ เวทยานนท์
41
นายเอกธนัช อัครกนกสิน
.......................................

seeat

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 470
  • ดูรายละเอียด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จานวน 193 คน
ลาดับที่
คานาหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1
นายกช เจริญศรี
2
น.ส.กชามาศ ผดุงพัฒโนดม
3
น.ส.กณิกนันท์ อินตุ้ย
4
น.ส.กนกกาญจน์ ภิญโญพรพาณิชย์
5
น.ส.กมลทิพย์ คายอด
6
นายกรกฎ วนาชยานนท์
7
น.ส.กรกนก ไตรรัตนาภา
8
น.ส.กรรณิการ์ จินนา
9
นายกรวิชญ์ สว่างวงค์
10
น.ส.กฤตพร สินโพธิ์
11
นายกฤติคุณ ตระกูลสุขรัตน์
12
นายกฤษฎา เชื้อเมืองพาน
13
นายกฤษฏิ์ วิกัน
14
นายกวินท์ หมุนสมัย
15
นายกันต์ เลิศจรรยารักษ์
16
น.ส.กันต์ฤทัย จรสธรรมรัตน์
17
น.ส.กันต์ฤทัย อิ่มอก
18
นายกิจ อวิโรธนานนท์
19
นายกิตติธัช พวงวิไล
20
น.ส.โกลัญญา กังวาลยศศักดิ์
21
นายไกรวิชญ์ กันทะลา
22
น.ส.ขจีวรรณ อุดมโสภกิจ
23
น.ส.ขนิษฐา คาไพร
24
น.ส.ขวัญชนก พงศ์มั่นจิต
25
นาขวัญฟ้า สารทอง
26
นายคุณวุฒิ งามสุพรม
27
นายจิตติวัฒน์ ปรีชารักษ์
28
นายจิตรทิวัส บุญเรือง
29
นายจิรพนธ์ เจศรีชัย
30
นายจิราวัฒน์ เจียมตระกูล
31
นายจุติพงศ์ เบญจานุวัตรา
32
น.ส.จุฬารัตน์  ดวงแก้ว
33
นายฉลาดชาย ประทุมชาติ
34
นายฉันท์ชนก อร่ามรัตน์
35
นายชญานิน ทัปนวัชร์
36
น.ส.ชญานิศ งามสิทธิฤกษ์
37
น.ส.ชฎากาญจน์ หยั่น
38
น.ส.ชนกพร บัวชุม
39
นายชนกันต์ พัฒนา
40
น.ส.ชนัญชิดา คาคุณ
41 น.ส. ชนาภัทร ทารัตน์
42
นายชนินทร์ สุวรรณธามรงค์
43
นายชโนดม เพียรกุศล
44
น.ส.ชัชฎา คฤหโยธิน
45
น.ส.ชิดกมล ตันไชย
46
นายชิษณุพงศ์ จันทาพูน
47
น.ส.ชุดานันท์ ปินทะยา
48
น.ส.ญภา กุพชกะ
49
น.ส.ญาณิศา ถปะติวงศ์
50
นายณฐพล มณีรัตน์
51
นายณภัทร นพรัตน์ไกรลาศ
52
นายณภัทร เพชรกัปป์
53
นายณภัทร ไวทยกุล
54
น.ส.ณัชชาภัทร สิงห์ใจ
55
น.ส.ณัฐกานต์ รุ่งตรานนท์
56
น.ส.ณัฐชา จันทวงศาทร
57
น.ส.ณัฐณิชา อนันต์ธนวณิช
58
นายณัฐนวัช วงค์คม
59
น.ส.ณัฐนิชา สุนทรเลขา
60
นายณัฐพงศ์ เขียวษา
61
น.ส.ณัฐพร ทองงาม
62
นายณัฐพล บุญยิ่ง
63
นายณัฐพล วรรคตอน
64
นายณัฐพล ศิริโภคารัตนา
65
นายณัฐภัทร ศิริอังกุล
66
น.ส.ณัฐมณฑ์ บุญทาเลิศ
67
น.ส.ณัฐรุจา ปัญญาศรีเลิศ
68
นายณัฐวงศ์ ศิษย์ชัยชนะ
69
น.ส.ณัฐสุดา ตาตุ
70
น.ส.ณิชากร เล้าพรพิชยานุวัฒน์
71
น.ส.ตวงพจน ปรภาคธรรม
72
นายถนัดศรี มะโนตา
73
นายทรงพล ประทุม
74
นายทวีพงศ์ เนตรสาคร
75
นายทศวรรษ หาญจักรคา
76
นายแทนทอง รัถยาอนันต์
77
นายธนชนม์ อุทัยบุตร
78
น.ส.ธนพร สุมนศาสตร์
79
นายธนพล เสงี่ยมพร
80
น.ส.ธนัชพร แสงมณี
81
น.ส.ธนาวดี ยอดยา
82
นายธนาวิชญ์ มั่นเหมาะ
83
นายธรรมกมล อัครธรรม
84 น.ส. ธัญจิรา เดชพรม
85
น.ส.ธิดา เนตรนพรัตน์
86
นายธีรฉัตร พรรณเชษฐ์
87
น.ส.นงนุช สัมพันธสิทธิ์
88
นายนราวิชญ์ คณะนัย
89
น.ส.นฤทัย จะงาม
90
น.ส.นลัทพร แสงรัตนธงชัย
91
น.ส.นวพรรณ นาวารวงศ์
92
นายนวพล จรุงวัฒนา
93
น.ส.นัจกร เทพสืบ
94
น.ส.นัฐยา ศรีวรรณตัน
95
น.ส.นานาสิริ อัตถวิบูลย์
96
น.ส.นิดา บัววังโป่ง
97
น.ส.นิธิตา ดวงตา
98
น.ส.เนตรชนก กาศเกษม
99
นายบุญมนัส เอกนิพิฐพิทยา
100
นายปฏิพัทธ์ พิรุฬห์รุ่งเรือง
101
นายปฏิภาน หน่อพุฒ
102
นายปฐมพงศ์ นิตย์น้อยสืบ
103
น.ส.ปภาวี ศิริมหาราช
104
นายประวิตร อารินทร์
105
น.ส.ปรียาชา วงศ์กิติ
106
น.ส.ปัญชลี เทพยศ
107
น.ส.ปัทมพร บุญเลิศ
108
นายปาณัสม์ โสฬสลิขิต
109
นายปารเมศ เจริญศรีรุ่งเรือง
110
นายปิติ บุญแสนไชย
111
น.ส.ปิยนาถ สิทธิยุโณ
112
น.ส.ปิยะฉัตร ทามะศิริ
113
น.ส.พรธีรา ทิพย์เดช
114
น.ส.พรพิมล นิตติวัฒนวิทย์
115
น.ส.พรวิภา ปันทะ
116
น.ส.พัชราภรณ์ พรหมพันธกรณ์
117
น.ส.พัฐสุดา เอื้อประเสริฐ
118
น.ส.พัฒน์ธิดา มะโนรส
119
นายพันธกานต์ ปัญใจแก้ว
120
น.ส. พิณตรา ธโนปถัมภ์
121
นายพิทยาธร ติณศรี
122
นายพิทักษ์ สมโน
123
น.ส.พิมพ์พลอย ขันติพงษ์
124
น.ส.พิมพ์พลอย สุริยานุสรณ์
125
น.ส.พิมพ์มาดา สมภิพงษ์
126
นายพิวานนท์ พรมนิเทศ
127
นายพีรฉัตร วงค์ชัย
128
นายพีระพล นันทะพงษ์
129
นายเพิ่มพูน สมบูรณ์ใจ
130
น.ส.ไพลิน ตรุณรัตน์
131
นายภควัต อยู่เย็น
132
น.ส.ภวิชญา พูลสวัสดิ์กิติกูล
133
น.ส.ภัทรปภา สังข์หิรัญ
134
น.ส.ภัทรภร กุมภวิจิตร
135
นายภากร สกุลคู
136
นายภาคภูมิ ภาควิวรรธ
137
น.ส.ภาวินี ตั้งกิจโชติ
138
นายภูมิพัฒน์ ทรงวุฒิ
139
น.ส.มณสิชา สินธพอาชากุล
140
น.ส.มนทารว์ มหาวงค์
141
น.ส.มนัสนันท์ จิณะไชย
142
น.ส.เมทินี คุลภ์อนันต์
143
น.ส.ยลดา เดือนเพ็ญ
144
น.ส.รดา มะโต
145
น.ส.รุ่งทิวา ถาวร
146
นายรุ่งโรจน์ ถวิลวิศาล
147
นายฤกษ์ชัย ต่องสู่
148
น.ส.ลักษิกา เศรณียานนท์
149
นายวชิรนันท์ ศิริกุล
150
น.ส.วรารัตน์ ทาตายุ
151
น.สวริยา ศรีภัทราพันธุ์
152
น.ส.วริศรา เกตุเอี่ยม
153
นายวสุรัตน์ ตัณฑิกุล
154
น.ส.วิชญา แสงพานิชย์
155
นายวิศรุต วงศ์ชัย
156
นายวีระพงศ์ ดวงมณี
157
นายศรัณยู ตาใจ
158
นายศิวกานต์ พืชไพจิตร
159
นายศุภชัย เลาหพงศ์สมบูรณ์
160
นายศุภสิทธิ์ เซียวรัตนพันธ์
161
น.ส.ศุภิสรา รัตนศิลา
162
นายเศวตชัย ใจทา
163
นายสมัชญ์ จงวิริยานุรักษ์
164
นายสรัล อินทพิบูลย์
165
นายสัมฤทธิ์ ธัญญา
166
นายสาธิน ถากาศ
167
น.ส.สาวิณี วงศ์เศรษฐี
168
น.ส.สิปปากร ปินชัย
169
น.ส.สิปาง ปังประเสริฐกุล
170
น.ส.สิริกัญญา สมบูรณ์ยิ่ง
171
น.ส.สิริพร อึ้งอภินันท์
172
นายสุขุมพัทธ์ ณ น่าน
173
น.ส.สุชารีย์ ยะระนันท์
174
นายสุธีมิตร เหลืองไชยรัตน์
175
น.ส.สุพิชชา คาอุ่น
176
นายเสกพิสิฐ ตนะทิพย์
177
น.ส.หฤทชนัน มาลัยรุ่งสกุล
178
นายหัสนัยน์ บรรทัดธรรม
179
นายอธิปัตย์ มะโนยานะ
180
น.ส.อธิษฐาน ศรีมินิพันธ์
181
น.ส.อนัญญา สุขยิ่ง
182
นายอภิชัจ วงศ์วิวัฒน์
183
น.ส.อภิญญา สิทธิมล
184
นายอภินันท์ สุมามาลย์
185
นายอภิสิทธิ์ ทับช่วยขวา
186
นายอมรเทพ เดียวกนกรัตน์
187
น.ส.อรรุจี ทิจินะ
188
น.ส.อโรชา โมกขศักดิ์
189
นายอาจิณ มณีกาญจน์
190
นายอานนท์ ศักดิ์เรืองแมน
191
น.ส.อารยา สันวรรณ
192
น.ส.อิงฟ้า นิยมกูล
193
นายเอกภัทร์ โภคศิริ

seeat

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 470
  • ดูรายละเอียด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จานวน 262 คน
ลำดับที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1
นายกนต์ธร จันทร์กุศล
2
นางสาวกมลชนก ภูโอบ
3
นางสาวกรกมล จุไรรัตน์พร
4
นายกรพงศ์ ลังกาฟ้า
5
นายกรวิชญ์ ดอกจันทน์
6
นายกรวิชญ์ ถวิลการ
7
นางสาวกรุณา ศรีสุลัย
8
นายกฤชนันต์ โกสลาทิพย์
9
นายกฤษฎา บุญพา
10
นายกวิน วุฒิเศลา
11
นายกษิตินาถ ปลายขอก
12
นางสาวกสิวรา จันทร์วิเศษ
13
นางสาวกัญญาณัฐ เกษียรสินธุ์
14
นางสาวกัญญาณัฐ เกษียรสินธุ์
15
นางสาวกัญญาพร แสงล้า
16
นางสาวกันยาวีร์ สุหงษา
17
นายกัมปนาท อินพิทักษ์
18
นางสาวกาญจนา แข่จะวัด
19
นางสาวกิตติญา แตงอ่อน
20
นายกิตติวัฒน์ รัชโน
21
นายเกียรติชัย ยงทองมุก
22
นายเกื้อกูล เกียรติพีรกุล
23
นายขจรศักดิ์ เสาไธสง
24
นางสาวขวัญชนก บุตรศรี
25
นายคมกริช พิมพ์นนท์
26
นายจตุรภัทร สมานพงษ์
27
นางสาวจนิสตา วงศ์รัตนชีวิน
28
นางสาวจินต์จุฑา โอจงเพียร
29
นางสาวจิรวัฒน์ ป้อมไชยา
30
นางสาวจิรัชยา ตรีจิตรวัฒนากูล
31
นางสาวจิราภา อรุณปรีย์
32
นางสาวจิราวรรณ จันทรักษ์
33
นางสาวจุฑามาศ เจริญวรทรัพย์
34
นางสาวจุฑามาศ นาวิบูลวงศ์
35
นายจุติเทพ เจริญขวัญ
36
นางสาวจุฬารัตน์ น้อยโนนทอง
37
นางสาวจุฬารัตน์ ศรีสิทธิประภา
38
นายเจษฎา อัศวภาคย์
39
นางสาวฉัฑริกา เพียเฮียง
40
นางสาวฉัตราภรณ์ วิทยาดารงชัย
41
นายเฉลิมพล มาลา
42
นางสาวชนกานต์ ดวนใหญ่
43
นายชยพล เทียมวรรณ
44
นายชวิน ตันรัตนาวงศ์
45
นางสาวชวิศา โรจนศักดิ์โสธร
46
นายชอบธรรม ปองดี
47
นางสาวช่อลดา เสนจันทร์ฒิชัย
48
นายชัชชัย เดชภูมี
49
นายชัยณรงค์ ศิลปษา
50
นายชัยวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่ง
51
นายชัยวัฒน์ วงศ์สายตา
52
นายชิณุวัฒน์ ธนาพงศ์ธร
53
นายชิโนเรศ วาวิลัย
54
นางสาวชื่นกมล ไชยเสนา
55
นางสาวชุดา ร่มพฤกษ์
56
นางสาวชุตินันท์ วงศ์ขอนแก่น
57
นางสาวเชาวัสพร จงเกษกรณ์
58
นางสาวโชติกา เจษฎาวิสุทธิ์
59
นายไชยวัฒน์ ฤาเดช
60
นายฎารงธรรม เกิดสวัสดิ์
61
นายฐานิศร คาสวนจิก
62
นายฐาปกรณ์ กลางวิชัย
63
นายฐาปนา เชื้อบุญชัย
64
นางสาวฐิชาภัทร เจียระนัยปรีเปรม
65
นายณภัทร จิรวัฒน์
66
นางสาวณัชชา นิติวัฒนา
67
นายณัชพล ทาแดง
68
นางสาวณัฏฐณิชา อุดมพันธ์
69
นางสาวณัฐกานต์ ตันฑวรักษ์
70
นางสาวณัฐกุล พจน์จลองศิลป์
71
นางสาวณัฐชยา แก้วมะ
72
นางสาวณัฐชยา แก้วมะ
73
นางสาวณัฐนรี ตันติกุลวัฒนกิจ
74
นางสาวณัฐนรี ตันติกุลวัฒนกิจ
75
นายณัฐนันท์ สินธุเชาวน์
76
นางสาวณัฐรุจา บุญต่อ
77
นายณัฐวัชร สีอุไรย์
78
นางสาวณัฐวิกา เพ็ญดี
79
นางสาวณิชาภา แพร่ประภา
80
นางสาวณิชารีย์ เต็งวัฒนโชติ
81
นางสาวดวงกมล วรรณเลิศสกุล
82
นางสาวดวงธิดา รัตนพงษ์
83
นางสาวเดือนชนนี ศรีเบญจลักษณ์
84
นายตะวัน คาภา
85
นายตั้งใจ นิลวรรณ์
86
นายทรงกลด สุขกมล
87
นางสาวทิตย์ติยา เฟื่องบุญ
88
นายทินภัทร โรจน์กนก
89
นายเทอดศักดิ์ ผลจันทร์
90
นายธนก ชมภูนุช
91
นายธนชิต ไกรกีรติ
92
นายธนโชติ กิจมีรัศมีโยธิน
93
นายธนโชติ รัตนโกศลศรี
94
นายธนดล มะโนมงคลกุล
95
นายธนวัฒน์ ปัญญะวิก
96
นายธนวัฒน์ รัตนะพันธ์
97
นายธนัช ตันสกุล
98
นายธนากานต์ วงศ์คาจันทร์
99
นายธนาธิป วิเชียรแสน
100
นายธนิส อิ่มเอมกมล
101
นายธรรมนูญ ลิ้มมหาคุณ
102
นายธราเวช น้อยสอาด
103
นางสาวธัญวรัตน์ กานต์รังสรรค์
104
นางสาวธัญวรัตน์ กานต์รังสรรค์
105
นายธาดา คูศิริรัตน์
106
นายธาวิต งามเสน่ห์
107
นายธิติวุฒิ แสงคล้อย
108
นายธีร์ธวัชเกียรติก้องชูชัย
109
นายธีรยุทธ วงศ์คูประเสริฐ
110
นายธีรวุฒิ ชาญธนะชัยกุล
111
นายนนทนันท์ ธุนันทา
112
นายนภัทร หงษ์โรจนวิวัฒน์
113
นายนภัส ตีรสวัสดิชัย
114
นางสาวนภัสสร ธีรตกุลพิศาล
115
นายนรภัทร พิทยาวุธวินิจ
116
นายนฤบดินทร์ รอดปั้น
117
นางสาวนลินี แข็งแอ
118
นายนันชลิต เลิศประวัติ
119
นางสาวนันทิกานต์ จันทร์ดา
120
นางสาวนันทิยา ศรีสองเมือง
121
นางสาวนิชนันท์ อัตระผดุง
122
นายนิติรัฐ ศรีมันตะ
123
นายนิธิ อดิศัยเผ่าพันธุ์
124
นายนินนาท ตั้งวงศ์วณิชย์
125
นางสาวนุชชนก คาพิทักษ์
126
นางสาวนุสสรา วีสูงเนิน
127
นายบดินทร์ ดวงฤดีสวัสดิ์
128
นายบรรณวัชร ตันติคุณ
129
นางสาวบุญญาภร ฉัตรไพฑูรย์
130
นางสาวบุญนิธิ ศิลารินทร์
131
นางสาวเบญจพร ชูรัส
132
นางสาวเบญจพร นามโยธี
133
นางสาวเบญญาภา ฉัตรไพฑูรย์
134
นายปฐมพงษ์ ตั้งจิตธรรม
135
นางสาวปฐมา ชาปัญญา
136
นายปฐวี สุวรรณราช
137
นางสาวปพิชญา ทรงทันตรักษ์
138
นายปภังกร มีแก้ว
139
นางสาวปภาวี กุลพรหม
140
นายปรณัฐ ปัสนิตย์
141
นายประภัทร เลิศฤๅชาชัย
142
นางสาวประภัสสร ขุขันธิน
143
นางสาวปรัชญา ศักดิ์จาปา
144
นางสาวปลิตา พรวิไลกุล
145
นางสาวปวิธิตา คะเลรัมย์
146
นางสาวปวีณา สุทธิเจริญ
147
นายปัจจยะ นพวิง
148
นายปัณณวิชญ์ มีธรรม
149
นางสาวปารมี ตระกูลขจรศักดิ์
150
นางสาวปารวี นวลประเสริฐ
151
นางสาวปาริฉัตร ภาวนากร
152
นางสาวปิติภรณ์ พรมดวงสี
153
นางสาวปิยวรรณ บุญรัตน์
154
นายปิยวัฒน์ ไพศาลพันธ์
155
นางสาวปิยะนันท์ การินทร์
156
นายปิยะพล ปราบชมภู
157
นางสาวปุณยนุช จงเจริญใจ
158
นายพงศ์วิชญ์ แก้วภมร
159
นายพชรพล สอนวงศา
160
นางสาวพรกมล แสนปุย
161
นางสาวพรธีรา เพียลาด
162
นายพรบพิตร ทพิมพ์ศิริ
163
นางสาวพลอย โควสุวรรณ
164
นางสาวพลอยนภา มะลิวัลย์
165
นางสาวพัชรภรณ์ กองเพชร
166
นางสาวพัชรารัตน์ ดวงมาลา
167
นางสาวพันทิพา มีทองหลาง
168
นางสาวพิชญา จรุงจิตตานุสนธิ์
169
นางสาวพิชญา จรุงจิตตานุสนธิ์
170
นางสาวพิชามญชุ์ วงศ์เวียน
171
นายพิเนต ตติเวชกุล
172
นายพิเนต ตติเวชกุล
173
นายพิสาข์ พิพิธพร
174
นายพีรดนย์ จันทรเสรีรักษ์
175
นายพีรวิชญ์ เหลืองอิงคะสุต
176
นายพีระวัส สุขกุล
177
นางสาวเพชรไพลิน โคตรน้อย
178
นางสาวเพชรศิริ ศรีนวล
179
นางสาวเพ็ญประภา สิริเพาประดิษฐ์
180
นางสาวเพ็ญพิชชา สิทธิศักดิ์
181
นางสาวภรรธนา บ่างสมบูรณ์
182
นายภวินท์ วงศ์คุณทรัพย์
183
นายภัควัต จันปุ่ม
184
นางสาวภัทรสุดา ฟองงาม
185
นางสาวภัทรานิษฐ์ ราษฎร์นุ้ย
186
นางสาวภัสรา สังฆมณี
187
นายภูมินทร์ ภาระเวช
188
นางสาวมณฑิตา ศิโรรัตนรังษี
189
นายรชต สันธนะสุรางค์
190
นายรพีภัทร์ พิพัฒนานันท์
191
นางสาวรัชฎา จันทะสี
192
นายรัชนัย เลิศทรัพย์สิน
193
นางสาวรัชนีกร เมธาธิคุณ
194
นายรัฐธนินท์ เรืองนพรุจน์
195
นางสาวรินรดา วีนะสนธิ
196
นายรุจ กองสุข
197
นางสาวลลิตา เลียวธัญญรัตน์
198
นายลัญฉกร พู่ภราดร
199
นางสาววรกานต์ จงปลื้มปิติ
200
นางสาววรดา เกรียงเกษม
201
นางสาววรัชญา วิศวไพศาล
202
นางสาววรันต์พร ศิริบูรณ์พิพัฒนา
203
นางสาววราพร ดีสุ่ย
204
นางสาววริษา ปิยนุสรณ์
205
นางสาววศินี แซ่เซียว
206
นายวัฒนพล ศรีสุทอ
207
นายวันฉัตร เสาวงค์
208
นายวันเสด็จ ตีระมาตย์
209
นางสาววันใหม่ เต็มธนะกิจไพศาล
210
นายวิกรม สุวรรณชาติ
211
นางสาววิชุดา ผ่องศรี
212
นางสาววิรัญญา ศรีสิทธิประภา
213
นางสาววิลาสินี นาดอน
214
นายวิษณุ ผูกพันธ์
215
นางสาวศศิธร แซ่หนา
216
นางสาวศศิพัชร์ แต้ภักดี
217
นายศิรวิทย์ วัฒนเรืองโกวิท
218
นายศิวัช ธรรมาภิวันท์
219
นายศุภกิตต์ ปัญจพงษ์
220
นางสาวศุภลักษณ์พร พงษ์ศิริ
221
นายศุภวัฒน์ สิมศิริวัฒน์
222
นางสาวศุภารัตน์ สกุลพานิช
223
นายเศรษฐ์ มหาสุรีวะชัย
224
นายสกนธ์ ดลนิมิตสกุล
225
นางสาวสรัลชนา เจียมพจมาน
226
นางสาวสริตา พานทองวิริยะกุล
227
นางสาวสริตา พานทองวิริยะกุล
228
นางสาวสายใจ ศุภอรรถกร
229
นางสาวสาลินี พลโยธา
230
นายสิทธิพันธ์ ตะนอพรม
231
นายสินชัย วงศ์พิเชฐชัย
232
นางสาวสิรีธร ลือชาธนานนท์
233
นางสาวสิรีธร ลือชาธนานนท์
234
นางสาวสุชานานต์ โรจน์สราญรมย์
235
นางสาวสุทธาแก้ว หุ่นศรีงาม
236
นางสาวสุทธินันท์ ประสารพันธ์
237
นางสาวสุธินี อุตรานุสรณ์
238
นางสาวสุธีรา ตะไลชั่ง
239
นายสุรพรชัย ชนไพโรจน์
240
นางสาวสุรัมภา เชี่ยวชาญวัฒนา
241
นายสุราพันธ์ สุราไพ
242
นางสาวสุลักขณา ศรีมันตะ
243
นางสาวสุวิมล ไตรมิตรภาพ
244
นายหลักเขต เหล่าประไพพรรณ
245
นางสาวอธิชา วัฒนาอุดมชัย
246
นายอธิวัฒน์ ทรงศิริพันธุ์
247
นางสาวอภิชญา ภักดีไพฑูรย์
248
นายอภิเชษฐ์ ทัดเทียม
249
นายอภิวัฒน์ บรรเทา
250
นางสาวอมรรัตน์ เอกปณิธานพงศ์
251
นางสาวอรจิรา จาลองพิมพ์
252
นางสาวอรนิชา ศักดิ์ชัยกุล
253
นายอรรถชัย บัณฑิต
254
นายอรรถพล ศรีวิเชียร
255
นายอรรศวรรต วลัญชพฤกษ์
256
นางสาวอรวรรณ จิตต์กูลสัมพันธ์
257
นางสาวอัชรายุ คันธานนท์
258
นายอานันท์ วิทย์สุภาเลิศ
259
นายอายุ ภิญโญสิริพันธุ์
260
นางสาวอารยา ทิพย์สูงเนิน
261
นางสาวอิชญาอร ไชยขันธ์
262
นางสาวอุษาวดี อัฐประจง
......................................................
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพิ่มเติม จำนวน 7 คน
ลำดับที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1 นาย ฉัตริน พละพันธ์
2 นาย ชัยณรงค์ ระโหฐาน
3 นางสาว ณิชาภา ประเสริฐภัค
4 นาย พชร คามี
5 นาย มเหสักข์ ศรีเสกสรร
6 นางสาว ศศิมณี กัลยาณลาภ
7 นาย ศิรวิทย์ วัฒนเรืองโกวิท
..........................................................
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กุมภาพันธ์ 2011, 16:02:26 โดย seeat »

seeat

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 470
  • ดูรายละเอียด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จานวน 101 คน
ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1
นางสาวกนกกร นวมะชิติ
2
นางสาวกมลนัทธ์ ปุยทอง
3
นางสาวกมลนาถ สงดวง
4
นางสาวกรวิภา ชูวาณิชย์
5
นายกฤตเมธ คงพรหม
6
นายกฤติน โซวพิทักษ์วัฒนา
7
นายกฤติน เดชธนบดินท์
8
นายกฤษฎา ตู้สกุล
9
นายกันตพงศ์ ธรรมเจริญศักดิ์
10
นายกิตติพศ อุปการณ์
11
นายเกื้อ ใสแก้ว
12
นายโกเมศ โฆษะวิวัฒน์
13
นายไกรสอง วัตตธรรม
14
นางสาวขวัญใจ วงษ์หวายเหนียว
15
นายจักรชวิศ กนกกันฑพงษ์
16
นางสาวจารวี สุขมณี
17
นายจิรภัทร วงศ์หล่อ
18
นายชนน ศุขเจริญ
19
นางสาวชนม์นิภา ศิริอาชวะวัฒน์
20
นายชนาธิป นิลกาฬ
21
นายชยุตม์ พงษ์พานิช
22
นางสาวชัญญา บุญพาล้าเลิศ
23
นางสาวชุดาภา เสรีอภินันท์
24
นายณรัฐฐา หน่อพันธุ์
25
นายณรากร พูลเกื้อ
26
นางสาวณัฐพร สุพุทธิกุล
27
นายณัฐวัชร กุกแก้ว
28
นางสาวณิชากร ปิยะธรรม
29
นางสาวณิชากร สี่หิรัญวงศ์
30
นางสาวณิรัชญา ธนกิจ
31
นายทรงธรรม งดงามทวีสุข
32
นายทินภัทร เลิศสุรวัฒน์
33
นายธนกร ทองมาก
34
นายธนวัฒน์ ธรรมชาติ
35
นางสาวธมลวรรณ ตันติวิธิเวท
36
นางสาวธันยกานต์ ศรีรัตน์
37
นายนคเรศ ณ ระนอง
38
นายนภสินธ์ ขวัญแก้ว
39
นายนวคุณ เพ็ชรพังงา
40
นางสาวนัฏฐิกาญน์ แดงสุวรรณ
41
นางสาวนาถชนก บริสุทธิ์
42
นางสาวน้าทิพย์ บูรพเกียรติ
43
นายนิวัฒน์ สายเพ็ชร
44
นางสาวบุริมนาถ กาญจนไพหาร
45
นางสาวปรีชญา ณ รังษี
46
นายปิติกร ศรีอนรรฆวานิช
47
นางสาวปิยนุช ทองเสมอ
48
นายเปรมอานันท์ มโนเรศ
49
นายพงศธร ชะอุ่มดี
50
นายพลวัฒน์ เพ็ญสุข
51
นางสาวพลอยชนก แก้วกระจ่าง
52
นายพศิน อัศวตรีรัตนกุล
53
นางสาวพิจิตรา ต้นจิต
54
นางสาวพิชญ์จิรา วรวงศ์เวทย์
55
นางสาวพุทธพร ทีปะปาล
56
นางสาวแพรวา โสภาคย์
57
นางสาวภัชญ์รี บุญเจริญ
58
นายภัทธร ฮายุกต์
59
นายภาษุ รัศมีพัฒนานุกูล
60
นางสาวภิษชา เบญจวิญญู
61
นายภูวินทร์ สัจภาพพิชิต
62
นางสาวมณิศา ศรเลิศล้าวาณิช
63
นายรฐกร ทองคง
64
นางสาวรติกร เด่นยุกต์
65
นายรอซาลี รอแมยะ
66
นางสาวรัญชนา ตั้งคา
67
นางสาวลักษมี เจือจันทร์พิพัฒน์
68
นายวรโชติ เมืองไพศาล
69
นายวรัท จันทร์ทักษิโณภาส
70
นางสาววรางคนา อัศววงศ์สวัสดิ์
71
นางสาววริศรา ปิยานนท์พงศ์
72
นางสาววิชชุดา สุขทรัพย์สร้าง
73
นางสาววิภาวรรณ รักษ์ทอง
74
นางสาววีรยา จริยานุภาเดชา
75
นางสาวศศิกานต์ รุจิรไพบูลย์
76
นายศิวัช มโนมัยสันติภาพ
77
นายศุภกร เทพบารุง
78
นายศุภณัฐ วงศานุพัทธ์
79
นางสาวศุภสุตา มั่นสัมฤทธิ์
80
นายสรวิชญ์ ชิตตระการ
81
นางสาวสโรชา เติมทอง
82
นางสาวสวรรยา เพชรที่วัง
83
นายสหภูมิ เตมียะประดิษฐ์
84
นายสันติ อัญชลี
85
นางสาวสิรีธร ขุนพานิช
86
นางสาวสิวิณีย์ สุทธินวล
87
นายสีชาด หนุนพระเดช
88
นางสาวสุกฤตา อร่ามรุ่งโรจน์
89
นายสุชา จันทร์เกิด
90
นายสุรพัศ เกียรติเสรีกุล
91
นายสุรวิชญ์ สวธานนท์
92
นายสุวีร์ เพทายบรรลือ
93
นางสาวโสรยา รังสรรค์นิเวศน์
94
นางสาวหทัยกาญจน์ ปิ่นชัยศิริ
95
นางสาวเหมวรรณ วิษณุศาสตรา
96
นายอนัท หะยีเซะ
97
นายอภิสิทธิ์ สาราลักษณ์
98
นางสาวอรชุดา ว่องวีรกิจ
99
นางสาวอัญชิษฐา สุรจันทรชาด
100
นายอารีฟีน อุเซ็งแม
101
นางสาวอุมาพร แหยมอุบล
........................................................
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพิ่มเติม จำนวน 30 คน
ลำดับที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1 นางสาว กชกร ดุลยพัชร์
2 นางสาว กัลย์สุดา กลับสุกใส
3 นางสาว ชาลินี แก่นคง
4 นางสาว ณัฐธิดา บัวยอม
5 นาย ธนาคม พรสุขศิริ
6 นาย ธนาอัศม์ จีรโชคธนวัฒน์
7 นางสาว ธัญพร วโรพิเชฐสรรค์
8 นางสาว ธัญลักษณ์ คงฤทธิ์
9 นาย บดีพล รักขพันธ์
10 นางสาว ปนัดดา มานพศิลป์
11 นางสาว ปารัช จันทร์คง
12 นาย ปิติ แซ่ลิ่ม
13 นางสาว ปิยนันท์ ณะไพรี
14 นาย พชร สุวรรณวงศ์
15 นางสาว พัณณิตา แซ่ลิม้
16 นางสาว พีรดา เฉลิมวัย
17 นาย ฟาอิซ สันนะกิจ
18 นางสาว ภัทราวดี พุทธรัตน์
19 นางสาว มธุริน ทับทิมอ่อน
20 นางสาว ลลิน ตันศิริยากุล
21 นาย ศศิพงศ์ ทองแท้
22 นางสาว ศศิพิมพ์ วรรณรัตน์
23 นาย ศิวพันธ์ สุวรรณศรี
24 นางสาว ศุภวรรณ พงษ์ศิริวรรณ์
25 นาย สิทธินันท์ หิรัญโรจน์
26 นาย สืบพงศ์ ยืนยง
27 นางสาว สุขุมาภรณ์ วงศ์สุวรรณ
28 นางสาว อภิรดา นุเคราะห์วัด
29 นางสาว อรจิรา สาเภาเงิน
30 นางสาว อิษฎา สังขวรรโณ
...................................................................................
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กุมภาพันธ์ 2011, 16:05:53 โดย seeat »

seeat

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 470
  • ดูรายละเอียด
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
จานวน 9 คน
ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1
นางสาวเกวลิน จิรวิทยาภรณ์
2
นางสาวคริสติน เครือรัตน์
3
นายณัฐ มั่นสกุล
4
นายณัฐชนน ชูสังข์
5
นายธัญพิสิษฐ์ ตระการวนิช
6
นางสาวนิรชา ภูวธนารักษ์
7
นายพนธกร สุมานะนันท์
8
นางสาวพิชญาภา ศิริคุณากร
9
นายพิภู ถาวรชีวิน
.........................................................

seeat

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 470
  • ดูรายละเอียด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวน 101 คน
ลำดับที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1 นางสาว กมลวัลย์ โมระมัต
2 นางสาว กรวรรณ สิงหสุต
3 นาย กวิน วิชัยดิษฐ์
4 นาย กวิน โศจิรัตน์
5 นางสาว กัลยาณี บุญประสิทธิ์
6 นาย กานต์พิศุทธ์ พงษ์ทองคา
7 นาย คเชนทร์ เกรียงไกรลิปิกร
8 นาย จตุรงค์ มะเดื่อ
9 นาย จักกฤษ ลี้สกุล
10 นางสาว จิตรัสย์ แสวงศิริผล
11 นางสาว จิรัชยา จันทร์ภักดี
12 นาย เจษฎา บัวทอง
13 นางสาว ฉัตรชฎา ทองภูสวรรค์
14 นางสาว ชนนิกานต์ พานทอง
15 นางสาว ชนิกานต์ เหล่าธรรมทีป
16 นางสาว ชนิดา เดี่ยวฉิม
17 นางสาว ชรินทร เอี่ยมสาราญ
18 นาย ชัชชม หิรัญรัตน์
19 นางสาว ชัชวัฒน์ เลิศวิมลศักดิ์
20 นางสาว ชิดชนก ชุติมาแสงตระกูล
21 นาย ฐากูร บุญนรากร
22 นาย ณฐกมล พุ่มสุวรรณ์
23 นาย ณัชพล แสงนิล
24 นางสาว ณัฏฐ์กฤตา ภิญโญอนันตพงษ์
25 นาย ณัฐกุล ลังกรณ์
26 นางสาว ณัฐชยา ภูชิวัฒนพงษ์
27 นางสาว ณัฐชาพร อุณหเลขกะ
28 นางสาว ณัฐธยา ช่อไม้
29 นางสาว ณัฐธิดา จิตพิทยานุภาพ
30 นางสาว ณัฐริกา กานาค
31 นาย ณัฐวร เจียรสถาวงศ์
32 นางสาว ณิชา จันทร์ประเสริฐ
33 นางสาว ณิชาภัทร เผือกคง
34 นาย ธนกร นิเทศพัตรพงศ์
35 นาย ธนดล เตชวิทูรวงศ์
36 นาย ธนทัต รัตนนาวินกุล
37 นาย ธนธรณ์ ทรัพย์มี
38 นางสาว ธนภรณ์ พวงสูงเนิน
39 นางสาว ธมลวรรณ สนแดง
40 นางสาว ธัญญมาศ บุรณนัฏ
41 นาย ธีทัต ใจเย็น
42 นางสาว ธีรนาฏ ศรีฉันทะมิตร
43 นางสาว นงลักษณ์ เสาวนิติกุล
44 นางสาว นภัสสร คาชุ่ม
45 นางสาว นรีนันท์ ศิริปัญญา
46 นางสาว นฤภร สื่อสวัสดิ์วณิชย์
47 นาย นิรัตน์พงศ์ เชาวนิช
48 นางสาว บุญญารักษ์ ตัง้ บวรวีรกุล
49 นางสาว บุษบง อุฬารกุล
50 นางสาว ปภาวี แสงวัฒนากุล
51 นาย ปรมินทร์ เมธีกุล
52 นาย ปัณณพงศ์ วงศ์นพหิรัญ
53 นางสาว ปุณยนุช ประดิษฐ์ทรัพย์
54 นางสาว ปุณิกา บุญกระพือ
55 นาย เปรม จันทบาล
56 นางสาว พงศ์ผกา แก้วประสงค์
57 นางสาว พจนมนต์ พงศ์ธิพันธ์
58 นางสาว พรพิชญ์ รักดี
59 นางสาว พรพิมล หนูโทน
60 นางสาว พิชญา เสมอใจ
61 นาย พิรียพงศ์ หวังรังสิมากุล
62 นาย ภควัต พรหมเพชร
63 นาย ภราดร สมบูรณ์ลักขณา
64 นางสาว ภัทรจันทร์ ลมิ ้ สุวรรณ
65 นาย ภาณุพงศ์ ชูช่วย
66 นาย ภูริกร พรหมมณี
67 นางสาว รดาธร ศุภรัตน์ภิญโญ
68 นางสาว วณัฐฐา เอกสุวีรพงษ์
69 นางสาว วณิชญา ศรีวิจิตร
70 นางสาว วรภรณ์ สุตราม
71 นางสาว วรรณกานต์ ติรรัตน์เมธากุล
72 นาย วรรธนัย อานวยสิน
73 นางสาว วศินี เมฆวิทูร
74 นาย วัชรพงษ์ กุลศิริ
75 นาย วัฒนินทร์ บรรณสาร
76 นางสาว วาสิตา งิว้ สระ
77 นาย วิชญ์พล พิทักษ์สินพานิชย์
78 นางสาว วิชญาพร นิ่งน้อย
79 นาย วิฬวุฒิ ลีละพงศ์วัฒนา
80 นางสาว ศมน ทวีชุมพล
81 นางสาว ศศิวดี พูลผล
82 นางสาว ศุทธินี ชวลิต
83 นาย ศุภณัฏฐ์ วงศ์ศิริธร
84 นาย ศุภพงษ์ วัชรานาถ
85 นางสาว ศุภรัตน์ แซ่ตนั่
86 นางสาว สมิตา สมโภชน์
87 นางสาว สริตา รอดช้าง
88 นาย สรุษฎร์ ระวิวงศ์
89 นางสาว สุกฤตา ประวิตรวงศ์
90 นางสาว สุธิดา วิทยาประภากร
91 นางสาว สุปรียา จันทรวิจิตร
92 นาย สุภกิจ แสงสว่าง
93 นางสาว สุภัค เจริญพารากุล
94 นาย สุรศักดิ์ รักษ์จันทร์
95 นางสาว อธิตยา บูรณะศรีศักดิ์
96 นางสาว อภิรดา ทีฆอริยภาคย์
97 นาย อัครวิทย์ ไพรสุทธิรัตน
98 นาย อัชระพล ไชยเนตร์
99 นางสาว อัญญา ไอยสุวรรณ์
100 นาย อัศนี สรวมศิริ
101 นางสาว อารยา เก็บไว้
...................................................................

seeat

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 470
  • ดูรายละเอียด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จำนวน 111 คน
ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1
นางสาวกมลภัทร ศรีศักดิ์
2
นางสาวกมลวรรณ กิจเจริญปัญญา
3
นายกล้าณรงค์ ระติเดช
4
นางสาวกวิตา เป้าศรีวงษ์
5
นายกษิดิ์เดช ไกรสร
6
นายกิติภูมิ ทองคณทา
7
นายกุลภัทร์ สืบประดิษฐ์
8
นายโกสินทร์ มหรรณพกุล
9
นายขจรยศ ศรีสุข
10
นางสาวขวัญชนก อัตตกิจกุล
11
นางสาวงามพิศ พรมพลอย
12
นายจิรพนธ์ เจศรีชัย
13
นายจิรายุ เฉลิมพงษ์
14
นางสาวจุฬาภรณ์ สง่าศรี
15
นางสาวฉัตรฑริกา สิทธิวรรณา
16
นางสาวชนกานต์ ทิมศรี
17
นางสาวชลธิป สุวรรณรัตน์
18
นางสาวชื่นกมล ศุภสามเสน
19
นางสาวญาณิศา พงศ์นภารักษ์
20
นางสาวฐิตินันท์ นาคน้อย
21
นางสาวฐิติมน ชัยชนะทรัพย์
22
นางสาวฐิติมา เสมาทอง
23
นายณัชพล จตุเทน
24
นายณัฐกิตติ์ ทองสีเข้ม
25
นางสาวณัฐธิดา สังสิทธยากร
26
นายณัฐพล หมื่นสีพรม
27
นายณัฐวุฒิ พูลเขาล้าน
28
นางสาวณิศากาณฑ์ ขวัญเพชร
29
นางสาวเดือนจันทร์ ตันยุชน
25
30
นางสาวทัชชญา คามา
31
นายธนกร สุขสุวรรณ
32
นายธนบดี นันทวุฒิพันธุ์
33
นายธนภัทร ตันรัตนวงศ์
34
นางสาวธันย์ชนก ทองภักดี
35
นายนนท์ สิงห์ปาน
36
นางสาวนภาพรรณ ปันธรรม
37
นางสาวนภาลัย นิรมิตกุศล
38
นางสาวนวรรณ ราชาตัน
39
นายนัฐกิจ วงศ์อ่อนตา
40
นายนัทธพงศ์ สุขอ่า
41
นายนันท์ สิงห์ปาน
42
นายนิติชาญ จันโทสุทธิ์
43
นายบุลวัชร์ กุญชรินทร์
44
นายปฏิเวธ ปะมา
45
นางสาวปนัดดา ตปนียวรวงศ์
46
นางสาวปรตา ไชยนา
47
นายประณิธิ พิพัฒน์ประทานพร
48
นางสาวปรียาฉัตร วันจันทร์
49
นายปวริศ สงวนศักดิ์
50
นายปวีร ทองอาภรณ์
51
นางสาวปาริษา มูลตรี
52
นายปิยพันธุ์ ภูโอบ
53
นางสาวพงษ์ลัดดา วงศ์สุวรรณ์
54
นางสาวพรชนิตว์ กรัณฑกาญจน์
55
นางสาวพัชรินทร์ แท้ตระกูล
56
นางสาวพัชรินทร์ เหล่าขจรเจริญกิจ
57
นายพาทิศ คูหาทัสนะดีกุล
58
นางสาวพิชญ์สิณี คุณาวุฒิตระกูล
59
นางสาวพิราวรรณ แก้วสิงห์คา
60
นางสาวแพรวา เอี่ยมเหม
61
นายไพชยนต์ รักษาราช
26
62
นางสาวภัทรา กระต่ายเผือก
63
นางสาวภาวิดา ศิริโภคารัตนา
64
นายมณีกร พูลทรัพย์
65
นางสาวเมธาวี มั่นถึง
66
นางสาวรวิกานต์ ธารธเนศ
67
นาย
ฃรังสิมันตุ์ สุขสวัสดิ์อานวย
68
นางสาวรุจิรดา อินทร์ตา
69
นางสาววรพรรณ ฉิมพาลี
70
นางสาววราพร อยู่ประสิทธิ์
71
นางสาววริศา เปลี่ยนประเสริฐ
72
นางสาววิชชุณี นิธิวัฒนศักดิ์
73
นางสาววิชญาพร ศรีป้อ
74
นางสาววิชิตา จุลวงศ์
75
นายวิทธวัช จอมคา
76
นางสาววิภาพร อะโน
77
นายวิรุฬห์ โนพวน
78
นายวิโรจน์ คติยรังสรรค์
79
นายวิศรุต ทองใจบุญ
80
นายวีรสุ พงศ์พีรวิชญ์
81
นายศตายุ เปียมาลย์
82
นายศรัณย์ เบญจมปริญญากูล
83
นายศรัณย์ พันธุ์วิทยากูล
84
นางสาวศศิวิมล คุณนิธิกร
85
นายศักย์จุฑา บินชัย
86
นายศุภกิจ มโนไพบูลย์
87
นายศุภณัฐ บุญเนรมิตร
88
นายศุภวิชญ์ คาลอย
89
นายศุภสัณห์ มั่นคง
90
นายสราวุธ ชัชวาลกิจกุล
91
นายสิทธิโชค กวีวัฒนา
92
นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งวชิรฉัตร
93
นางสาวสุชชนา เอี่ยมจิตโสภา
27
94
นางสาวสุธารา เฮงเจริญ
95
นางสาวสุธิดา กลิ่นมี
96
นางสาวสุพินดา เทพมงคล
97
นางสาวสุภัทพินี เทียนสว่าง
98
นายสุรเดช แสงวิสิทธิ์
99
นางสาวโสภาวดี พุฒฤทธิ์
100
นางสาวหทัยรัตน์ ยาวิชัย
101
นางสาวอนงค์นารถ แก้วตัน
102
นายอนิวรรต มีสติ
103
นายอนุตร พินทะปะกัง
104
นางสาวอรไท เปี่ยมรุ่งเรือง
105
นายอรรถพล นาคทอง
106
นางสาวอลิสา วัฒนวานิชย์
107
นางสาวอังศิตา เขาเหิน
108
นายอาทิตย์ อ่อนโยน
109
นางสาวอาทิตยา เดินแปง
110
นายอารมณ์ พิลาวุฒิ
111
นางสาวอานวยพร ใจตื้อ
....................................................................

seeat

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 470
  • ดูรายละเอียด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จำนวน 38 คน
ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1
นางสาวกมลเนตร มณีนิล
2
นายกรกช ขอสินกลาง
3
นายกษิต ศรีวิไล
4
นางสาวกันต์ภัศสร พิพัฒน์ภัทรกุล
5
นางสาวจุฑามาศ เสนาภักดิ์
6
นางสาวเจนจิรา ชนะกุล
7
นางสาวเจนวิทย์ เตียวสุวัฒน์
8
นายฉันทิช ภานุมาสวิวัฒน์
9
นางสาวชนัญญา ถนัดค้า
10
นายณฐกร เวชกามา
11
นางสาวณัชฎา ประสิทธิ์ภูริปรีชา
12
นายณัฐธนพล ธิติเชษฐ์ตระกูล
13
นายดิน ตังคโณบล
14
นายทัตเทพ ลาภเดโช
15
นายทินภัทร ยศไตรศรีวิรัตน์
16
นางสาวทินานันท์ แพงคา
17
นายนนทพัทธ์ มาลานิยม
18
นางสาวนิราภร ชื่นตา
19
นางสาวปราณปริยา พาดี
20
นายปริณทร์ นาคดี
21
นางสาวปาจรีย์ สิมเสมอ
22
นางสาวปิยรัตน์ ศรีเดช
23
นายพงศธร โรจน์ศตพงค์
24
นางสาวเพชรระพี ศรีวงษ์
25
นายวงศธร เลิศวัฒนกิตติ
26
นางสาวศตพร เสรีรัตนาคร
27
นายศมาโรจน์ เดชาศิลปชัยกุล
28
นางสาวศศิกร ศิริวิวัฒนกรกุล
29
นางสาวศศิวิมล ตั้งวรรณวิบูลย์
45
30
นางสาวศิรดา สุรินทร์
31
นายศิริวัฒก์ สายสุทธิ์
32
นายศิวกรณ์ รัศมีวงจันทร์
33
นางสาวสราริน กิตติพีรชล
34
นายสุขสันติ กันหารักษ์
35
นางสาวอนรรญพร จึงเจริญนรสุข
36
นายอภิชัย วงศ์วิบูลย์ชัย
37
นางสาวรมัณยา วิตตะ
38
นางสาวอภิชญา บุญโสภา
..............................................................................

seeat

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 470
  • ดูรายละเอียด
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จำนวน 48 คน
ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1
น.ส.กมลพรรณ สุยเส้ง
2
น.ส.กันทิมา ภาวิไล
3
น.ส.เกล้าใจ สมจิตต์
4
นายจักรกฤษณ์ นุรักษ์อภิชิตกุล
5
น.ส.จารุวรรณ ทั่วด้าว
6
น.ส.จารุวรรณ เนาว์รุ่งโรจน์
7
น.ส.จิรวรรณ พงศ์รุจิกร
8
น.ส.จุฑามาศ ชูทอง
9
นายเฉลิมชัย แสงจันทร์
10
น.ส.ชิดชนก วิสุทธิวัชรกุล
11
น.ส.ทิราภรณ์ กาวชู
12
น.ส.ธัญวรัตม์ ฉั่วกะบุตร
13
น.ส.ธันยพร จุติยนต์
14
นายประชา นาคแท้
15
นายปริชญะ สวนจันทร์
16
น.ส.ปริชมน สวนจันทร์
17
น.ส.ปองธิดา พรมคง
18
น.ส.ปิยนิตย์ ชูแก้ว
19
นายพงศ์ดนัย ดายศ
20
น.ส.พรพิมล สุขยืน
21
น.ส.พิมพ์ชนก วิเชียร
22
น.ส.พิมพ์มณี นิติสวัสดิ์
23
น.ส.พิรารัตน์ จารุพันธ์
24
นายพีรพัฒน์ สิทธิยุโณ
25
น.ส.พีริยา ตรีรัตนพันธุ์
26
น.ส.เพ็ญพิชญา วงษ์วิวัฒน์
27
นายภพธนภณ สิทธิชัย
28
น.ส.ภัสรา บูรพาศิริวัฒน์
29
นายภูริณัฐ คุณรักษ์พงศ์
47
30
นายภูริวัจน์ คาแหง
31
น.ส.มณฑิตา ตัณฑุลมาศ
32
น.ส.มนัญญา เหล่าประทาย
33
น.ส.มนัสวี ภู่พงศ์เพ็ชร
34
น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ่ว
35
น.ส.ยุวธิดา พูลสุวรรณ
36
นายรงค์ฤทธิ์ โอปลอด
37
น.ส.วราภรณ์ ทองสร้าง
38
นายวรุจ ตรีรัตนวรกุล
39
นายวิชยุตม์ เกื้ออรุณ
40
นายวิทวัส ห้องเม่ง
41
น.ส.ศศิมา ศรีวิสุทธิ์
42
น.ส.สวรรยา งานวิวัฒน์ถาวร
43
น.ส.สิทัชชา วงศ์คม
44
น.ส.สิริลักษณ์ ทองมี
45
น.ส.สุทธิกาญจน์ ชื่นเมืองปักษ์
46
นายสุนทร กิตติเชษฐ์
47
นายอดุลวิทย์ ธานีรัตน์
48
นายอลงกต แก้วกิ้ม
..........................................................................

seeat

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 470
  • ดูรายละเอียด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จานวน 46 คน
ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1
น.ส.กนกวรรณ พันธ์สาโรง
2
น.ส.กมล ศรีสว่างวงศ์
3
น.ส.กมลชนก ตรีศิริรัตน์
4
น.ส.กมลรัตน์ บุญสม
5
นายกรกช พิพิศจันทร์
6
นายกรกฏ ภูมิศรี
7
น.ส.กรกนก พาบุ
8
น.ส.กิติยา ทองปลิว
9
น.ส.เกศริน รัตน์วิเศษ
10
น.ส.ขวัญระวี ทิพย์พิลา
11
น.ส.จุฑามาศ โสภณฤทธิเดช
12
น.ส.ชนิกานต์ วงษ์บัณฑิตย์
13
น.ส.ชนิตา โภคสวัสดิ์
14
น.ส.ชไมภรณ์ ตะเวียงน่าน
15
นายชาติชนะ เหมนวล
16
นายเดชาธร เกริกชัย
17
นายทนงศักดิ์ ราชเจริญ
18
นายทินภัทร บูรณปัทมะ
19
น.ส.ทิวากร ภูมิพันธ์
20
น.ส.ธนภรณ์ ตริสกุล
21
น.ส.ธนาพร เหมนวล
22
น.ส.ธนาภรณ์ สัตยะมุข
23
น.ส.ธิดารัตน์ โทขันธ์
24
นายธีระ จุฑางกูร
25
น.ส.ธีราพร รุญเจริญ
26
นายนภฤทธิ์ วงศ์พาณิชย์
27
นายนฤนาท สหัสนา
28
น.ส.นาถฤดี แฝงสีคา
29
น.ส.นาถฬดา อุตรี
30
น.ส.ปณยา สงกันหา
31
นายปวริศ สีแก้วทุม
32
นายพชรพล สามารถ
33
น.ส.พิรุณยา แสนวันดี
34
นายภูรพล พรมมงคล
35
น.ส.มาริสา ปาละจูม
36
น.ส.มิ่งกมล ประวรรณา
37
นายรชตะ ยุบลแมน
38
น.ส.รัชวิภา ศิริคะเณรัตน์
39
นายวรมรรค แสนสุโพธิ์
40
น.ส.วรรณี บัวหาร
41
นายวรวัฒน์ แสนจันทร์
42
นายวิทวัส งิ้วพรหม
43
น.ส.สุพิชชา ทุมดี
44
นายเสถียร บรรจมาตย์
45
นายเสรี ผารัตน์
46
นายอานุภาพ ภูไชยแสง
...........................................................................

seeat

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 470
  • ดูรายละเอียด
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จำนวน 60 คน
ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1
นางสาวกนกภรณ์ เลาหวงศ์เพียรพุฒิ
2
นายกฤษฎา พัชรมณีปกรณ์
3
นายกฤษฏิ์พจน์ ซึ้งศิริทรัพย์
4
นายกษมา เมืองยศ
5
นางสาวกัญญาณี คงทน
6
นายกิตติธัช เตชประทักษ์
7
นางสาวขวัญวงศ์ สุทธิพล
8
นางสาวขวัญสุดา พาชนิต
9
นางสาวเคียงชน ประกอบกิจ
10
นายจักรวาล วิชาจารย์
11
นางสาวจิตรลดา ศิริชัยสุทธิกร
12
นางสาวจีระพรรณ บุตรรักษ์
13
นางสาวฉัตรแก้ว กองทรัพย์
14
นางสาวชนนิกานต์ ลิ้มพงศานุรักษ์
15
นายชยุต สถิโรภาส
16
นางสาวชยุตรา อินทรกาแหง
17
นายฐาปกร จันดารัตน์
18
นางสาวฐาปนี ปุเรจาริก
19
นางสาวณัฐธินีนาถ ทองดี
20
นายณัฐพล พงศ์สมัย
21
นางสาวณัฐวรา เนตรากูล
22
นายณัฐวิชช์ แก้วโกมุท
23
นางสาวทัฬหทัย นันท์หทัยภัค
24
นายทินภัทร ชาดง
25
นายธนบรรณ เสรีส่งแสง
26
นายธนพงษ์ อิงแอบ
27
นายธนพล คาสันเทียะ
28
นางสาวธนวรรณ ใบลี
29
นางสาวธนาทิพย์ สมิตินทุ
30
นายธนาพงศ์ ฉัตรชัยกุลศิริ
31
นางสาวธีรนาฏ อึ้งสกุล
32
นางสาวนลัท พรชัยวรรณาชาติ
33
นางสาวปวีณา หงษ์สูง
34
นางสาวปัญญ์ชิตา ชื่อดารงรักษ์
35
นางสาวปิยรัตน์ ชายทวีป
36
นางสาวพรทิพย์ เปาอินทร์
37
นางสาวพิชชา เหลืองเจริญทิพย์
38
นางสาวพิชญาภรณ์ จองดี
39
นางสาวพิไลวรรณ พุดชู
40
นายภานุวัฒน์ ศรัณย์รัตน์
41
นายยุทธชัย ผันแกน
42
นางสาวรวิปรียา ภูมิโคกรักษ์
43
นางสาวรวิสุดา ค้าของ
44
นายวงศ์สถิต ปรีติกุล
45
นายวชิรวิทย์ กิตติรัตน์พัฒนา
46
นางสาววรรษมน พากเพียร
47
นางสาววรัญญา ตั้งตระกูล
48
นายวัทน์สิริ สิริปราชญา
49
นางสาววาทินี งามพิมลกุล
50
นางสาววิชชุณี ศรีโฉม
51
นายศาสตร์ศิลป์ หอยสังข์
52
นายศิริวัฒน์ เสาวกูล
53
นางสาวศิวพร บุญโนนแต้
54
นางสาวสุมัจฉา ยอดบุญมา
55
นางสาวสุวนันท์ สิมอุตย์
56
นางสาวอภิรุจี ประดับศรี
57
นางสาวอร่าม ดาเนินงาม
58
นางสาวอัญมณี สุขสิงห์
59
นายอุดม บุญอาษา
60
นายเอนก แก้วสวาท
.........................................................................................

seeat

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 470
  • ดูรายละเอียด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวน 47 คน
ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1
นายกษิดิ์เดช สุวรรณปิฎก
2
นายกีรติ นามิสา
3
นายจิรทีปต์ เชยกลิ่นพุฒ
4
นางสาวชฎาธร ห่อทองคา
5
นายชนะพงศ์ เกิดปัญญาวัฒนากุล
6
นายชยธร การุณวรรธนะ
7
นายฐิติพงศ์ เกรียงทวีกิจ
8
นางสาวณัฏฐา ทวีทรัพย์
9
นายณัฐชัย สถาวร
10
นางสาวณัฐนันท์ ลีละเศรษฐกุล
11
นางสาวณิชาภัทร จันทรานุวัฒน์
12
นางสาวดานภา ศรีรัตน์
13
นายเตชัส ผลเพิ่ม
14
นายธนชัย คล่องสั่งสอน
15
นายธนดล สลักเพชร
16
นายธัชพันธ์ เรืองโรจน์
17
นายธัญญ์ พัสดุ
18
นายธัญฤทธิ์ วัฒนะ
19
นายธีรดนย์ ประทีปสว่างวงศ์
20
นายนพพล อธิประยูร
21
นางสาวนภิสรีย์ ทรัพย์สุขอานวย
22
นายเนติรัฐ วรรัตน์
23
นางสาวบุญญรัตน์ สีถัน
24
นายปัณณ์ณธีร์ ลิ้มพาณิชชัย
25
นายพงศกร ตันติโกวิทย์
26
นายพงศ์ไพศาล แสงนาค
27
นายพรพัชร เทพเสน
53
28
นางสาวพรภัสสร ศิริวัฒนสกุล
29
นางสาวภาสินี ธนากรรุ่งโรจน์
30
นายภูวณัฐ ศรีสุข
31
นายมนฉัต โลหะ
32
นางสาวมัลลิษา แสงอุบล
33
นายระวิชญ์ พานทอง
34
นายรัชชานนท์ ธรรมอมฤตกุล
35
นายวนากร สิทธิปาน
36
นางสาววิชชุตา ตามระภาพ
37
นายวิริทธิ์พล เกษมสุข
38
นางสาวศตพร จันทสุทธิกุล
39
นางสาวศิรประภา กิ่มยิ่งยศ
40
นายศุภกิจ ทองทิตต์เจริญ
41
นายศุภชัย ประทีบสกุลทอง
42
นายสวิส สุหฤทดารง
43
นางสาวสิริยาภรณ์ กีรติสุนทร
44
นางสาวสุวพิชญ์ จึงประเสริฐ
45
นางสาวอนัญญา หนองคาย
46
นายอภิชาติ เศรษฐจิตต์
47
นางสาวอารยา แก้วเพชรสงวน
..........................................................................
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เพิ่มเติม จำนวน 1 คน
ลำดับที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
48 นาย ธนาธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์
.........................................................................
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กุมภาพันธ์ 2011, 16:03:53 โดย seeat »

seeat

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 470
  • ดูรายละเอียด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
จานวน 24 คน
ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1
นายกตัญญู นรากุล
2
นายจักรกฤษณ์ สว่างแสง
3
นางสาวจิรภัทร์ ขานโบ
4
นายชวัลวิทย์ พรหมนิมิตร
5
นางสาวณัชชา คุณาทรัพย์
6
นางสาวณิชนันทน์ ภัทรวนาคุปต์
7
นายทวีพันธ์ แซ่อ่อง
8
นางสาวทัศนีม เจะอารง
9
นางสาวธันนวี จิตรปฏิมา
10
นางสาวนลิน ตันติโสภณวนิช
11
นางสาวนัฐกานต์ อภิรักษ์เสนา
12
นายประจักษ์ เกษมสถิตย์วงศ์
13
นายปฤษฐ สารพร
14
นางสาวพรปวีณ์ หวังสถิตทองใบ
15
นางสาวพัชรินทร์ แซ่ตั้ง
16
นายพิชัย ดอฆอ
17
นางสาวพิมพ์นรา วุนาพันธ์
18
นางสาวรุจจิรัตน์ พงศ์ภัทรโภคิน
19
นางสาวรุชดา เจะมะ
20
นายแวยูนุส แวหามะ
21
นางสาวเสาวลักษณ์ ไฝคงเงิน
22
นางสาวอรวี สาอางค์
23
นายอับดุลฮาฟิส เจ๊ะมามะ
24
นายอัฟฟาน เจ๊ะโซะ
......................................................................................