ผู้เขียน หัวข้อ: ฟุ้ง! 7 ปีกองทุนสุขภาพตำบลผลงานชัด เข้าถึง ปชช.กว่า 50 ล.คน  (อ่าน 1006 ครั้ง)

ABBA

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2105
    • ดูรายละเอียด


ฟุ้ง! 7 ปีกองทุนสุขภาพตำบลผลงานชัด เข้าถึง ปชช.กว่า 50 ล.คน


โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์   1 มกราคม 2557 15:51 น.   

 

       สปสช.ฟุ้ง! 7 ปีกองทุนสุขภาพตำบลผลงานชัด ดูแลส่งเสริมและป้องกันสุขภาพประชาชนได้ทั่วถึง วางเป้าปี 57 หนุนงบประมาณจัดตั้งกองทุน คิดรายหัว 40 บาทต่อคน และเพิ่มอีก 5 บาทต่อคน หวังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกองทุนสูงขึ้น และเข้าถึงการดูแลประชากรทุกกลุ่มอายุ ทุกเพศ ทุกวัย และทำแผนการดูแลให้ชัด เล็งตั้งกองทุนต้นแบบบูรณาการและสร้างสุขภาวะชุมนุม ร่วมมือภาคีสุขภาพระดับต่างๆ ด้าน นายกเทศมนตรี ต.พระแท่น ยาหอมกองทุนฯ ช่วยสร้างการมีส่วนร่วม และเข้าถึงปัญหาสุขภาพของประชนทำให้แก้ไขได้ตรงจุด
       
       นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นเวลา 7 ปีที่ สปสช.ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ขณะนี้มีกองทุนฯ ทั่วประเทศถึง 7,776 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.68 ครอบคลุมดูแลสุขภาพประชากร 56.66 ล้านคน ดูแลประชาชนเรื่องต่างๆ เช่น การจัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ให้แก่กลุ่มประชากรเป้าหมาย ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, การสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ และประชาชนในชุมชนดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเชิงรุก นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริม และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์/อัมพาต ผู้ป่วยโรคไต หัวใจ มะเร็ง เอดส์ เป็นต้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการนับได้ว่าประสบผลสำเร็จ ทั้งยังเป็นกลไก และเครื่องมือที่สำคัญเพื่อกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่น และให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สอดคล้องกับบริบทสังคมในพื้นที่
       
       “สอดคล้องกับผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ที่ระบุว่า กองทุนสุขภาพตำบลจะช่วยเสริมพลังอำนาจของท้องถิ่นและชุมชนได้ดี ไม่เพียงแต่ทำให้ชุมชนเกิดความตื่นตัวด้านสุขภาพ แต่ยังมีการสมทบงบประมาณในกองทุนเพื่อให้มีศักยภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางเปิดให้องค์กรชุมชนเข้าร่วมมีบทบาทในการเสนอโครงการดูแลสุขภาพได้ จึงเห็นได้ว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จะสนับสนุนให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดูแลสุขภาพคนในพื้นที่ภายใต้การสนับสนุนจาก อปท. สปสช. และสถานีอนามัย ตลอดจนหน่วยราชการในพื้นที่” เลขาธิการ สปสช. กล่าว
       
       นพ.วินัย กล่าวต่อว่า สำหรับในปี 2557 นั้น คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสุขภาพตำบล 40 บาทต่อประชากร และจะเพิ่มเติมอีก 5 บาทต่อประชากร โดยกำหนดให้มีโครงการดูแลกลุ่มประชากรวัยเด็ก และผู้สูงอายุ รวมทั้งมีผลการดำเนินงานกองทุนที่เป็นไปตามเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นจัดทำแผนสุขภาพชุมชน การค้นหาผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ทั่วถึง รวมถึงการจัดตั้งกองทุนต้นแบบ และบูรณาการสร้างสุขภาวะของชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในระดับต่างๆ เป็นต้น
       
       ด้าน นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน์ นายกเทศมนตรีพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า เทศบาลตำบลพระแท่น ได้ร่วมจัดตั้งกองทุนสุขภาพตำบล ตั้งแต่ปี 2553  โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระแท่น เป็นเครือข่ายบริการหลัก ร่วมกับ รพ.สต. และโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ มีการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คนพิการ และเด็กแรกเกิด รวมถึงการเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลพระแท่น ได้รับรางวัล “ชุมชนดาวรุ่ง”  ให้เป็นชุมชนปลอดขยะ และได้จัดทำขยะรีไซเคิล ทำน้ำหมักชีวภาพ และใช้เกษตรอินทรีย์  ในระดับประเทศ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการกองทุนฯ จะดึงให้ทุกคนในชุมชนเข้ามีส่วนร่วม มีการตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เป็นคนในชุมชนร่วมบริหาร ทำให้เห็นปัญหาสุขภาพคนในพื้นที่ และสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด
       
       ทั้งนี้ งบประมาณกองทุนสุขภาพตำบลพระแท่น ตั้งแต่ปี 2553 -ปัจจุบัน มีจำนวน 1,422,136 ล้านบาท ในจำนวนนี้ได้รับสนับสนุนจาก สปสช. 876,440 บาท จากท้องถิ่นอุดหนุน 439,860 บาท เงินสมทบจากชุมชน 91,139 บาท และเงินสมทบจากแหล่งอื่นๆ 14,696 บาท