ผู้เขียน หัวข้อ: “จุรินทร์”ตั้งคกก.ทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11  (อ่าน 1735 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 8247
    • ดูรายละเอียด
 วันนี้ (15 ม.ค.) นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษกกระทรวง สาธารณสุข(สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10 ซึ่งเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนระดับประเทศ มีกรอบระยะเวลา 5 ปี ที่ใช้ตั้งแต่พ.ศ. 2550 จะสิ้นสุดในพ.ศ. 2554 ในการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11 เพื่อใช้ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554-2559 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนดังกล่าว รวม 3 คณะ ประกอบด้วย คณะที่ 1 เป็นคณะกรรมการอำนวยการมีทั้งหมด 29 คน มีหน้าที่กำหนดนโยบาย กรอบทิศทางการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ มี

1.รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.)เป็นประธาน
2.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธาน(รมช.สธ.) คณะกรรมการประกอบด้วย
3.ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภา
4.ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร
5.เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
6.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
7.เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
8.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
9.ปลัดกระทรวง 10 กระทรวง ได้แก่สาธารณสุข กลาโหม แรงงาน พาณิชย์ มหาดไทย ศึกษาธิการ อุตสาหกรรม เกษตรและสหกรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.ปลัดกทม.
11.เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
12.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
13.ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
14.ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม(อภ.)
       
       นพ.สุพรรณ กล่าวว่า คณะ ที่ 2 เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ เพื่อให้ให้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2554-2559 สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน มีคณะกรรมการทั้งหมด 28 คน มีปลัดก สธ.เป็นประธาน คณะกรรมการมีทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานเกี่ยวข้องอาทิกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะที่3 เป็นคณะทำงานประสานการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฯ จำนวน 24 คน มีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน มีหน้าที่กำหนดกรอบ ประเด็น แนวทางการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ และจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อยกร่างเอกสารแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ และนำเสนอคณะกรรมการจัดทำแผนฯและคณะกรรมการอำนวยการฯพิจารณาเพื่อประกาศใช้ ในเดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

ASTVผู้จัดการออนไลน์    
15 มกราคม 2554