ข่าวสมาพันธ์

หัวข้อ

<< < (91/91)

[1] แถลงการณ์สมาพันธ์ฯ เรื่องงบไทยเข้มแข็ง 8 มค.53

[2] งบไทยเข้มแข็งกระทรวงสาธารณสุข

[3] พญ.พจนา กองเงิน ประธานสมาพันธ์ฯและพญ.สุธัญญา บรรจงภาคเสนอให้จัดสัมมนาองค์กรแพทย์

[4] การประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2/2552 (6 พย.52)

[5] สารสมาพันธ์ฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2552

[6] แถลงการณ์สมาพันธ์แพทย์รพศ/รพท กรณีงบไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข (9 ตค.52)

[7] หนังสือจากสมาพันธ์ฯ ถึงปลัดกระทรวงฯ (1 กค.52)

[8] จดหมายข่าวเพื่อการเผยแพร่ (18 พค.52)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version