กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เครื่องเคียง! ย้อนหนังสือ ป.ป.ช. ชง ครม. มาตรการป้องกันทุจริตกรณีผลประโยชน์ต่างตอบแทน รพ. รับเงิน บ.ยา - ปมปริศนา เงิน 24.4 ล้านในบัญชี ‘กองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลระยอง’ ก่อนกรณีปัญหาย้าย ผอ.ขอนแก่น

เป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้ง กรณี โรงพยายบาลรับเงินบริษัทยา

ล่าสุดเกิดกรณีปัญหาที่โรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงฯ มีคำสั่งให้ นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ไปปฏิบัติงานที่กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และให้ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ดำรงตำแหน่งรักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น แทน

หลังจาก นพ.ชาญชัย ถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกรณีมีผู้ร้องเรียนในลักษณะบัตรสนเท่ห์ อ้างว่า นพ.ชาญชัย เรียกรับเงินจากบริษัทยา ร้อยละ 5 ซึ่งเข้าข่ายเรียกรับผลประโยชน์ต่างตอบแทน ระหว่างเดือน มี.ค. - ต.ค. 2561

ขณะที่ นพ.ชาญชัย ชี้แจงว่า ไม่เป็นธรรม เนื่องจากการรับเงินบริจาคจากบริษัทยานั้นมีมาตั้งแต่ปี 2508 แต่ภายหลังได้รับคำสั่งจากทางกระทรวงเมื่อเดือน มี.ค. ปี 2561 ได้ประชุมกรรมการบริหารและทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง งดรับเงินบริจาคจากบริษัทยา แต่ยอมรับว่าในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.2561 มียอดเงินบริจาคผ่านกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น เดือนละ 1 ล้าน 3 แสนบาท จากปกติจะมียอดบริจาคเฉลี่ยเดือนละ 2 ล้านบาท ซึ่งก็เข้าใจว่าเงินบริจาคไม่ได้มาจากบริษัทยา เนื่องจากได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทุกหน่วยงานรวมถึงบริษัทยาด้วย ทั้งนี้ นพ.ชาญชัย ระบุอีกว่า ภายหลังกระทรวงฯ มีคำสั่งให้งดรับเงินบริจาคจากบริษัทยา ในเดือน พ.ย.ปี 2561 ทางโรงพยาบาลได้ปิดกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น โดยให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคผ่านบัญชี ‘เงินโรงพยาบาลขอนแก่น’ แทน (อ้างอิงข่าวจาก https://news.thaipbs.or.th/content/293184)

ประเด็นการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของ รพ.ขอนแก่นในครั้งนี้ นำมาซึ่งการเคลื่อนไหวคัดค้านของบุคลากร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นและแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งมีการแสดงความเห็นจากบุคคลทั่วไปจำนวนมากในขณะนี้

ประเด็นสถานพยาบาลรับเงินจากบริษัทยานั้น สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำมาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเป็นเครื่องเคียงดังนี้

1.เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2560 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ข้อเสนอแนะในเชิงระบบ 1 ใน 4 ข้อก็คือ การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยา (ข้อ 1.3) “ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการพยาบาล” และให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด (ดูเอกสารประกอบ)

โดยระบุว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ได้รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียน ประกอบการสอบสวนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ท.และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เกี่ยวกับการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่งพบว่ามีการกระทำในลักษณะของการทุจริตจำแนกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มผู้ใช้สิทธิและเครือญาติมีพฤติกรรมตระเวนใช้สิทธิรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆหลายแห่ง ทุก 1-3 สัปดาห์ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์มีพฤติกรรมการสั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วยเกินความจำเป็น และกลุ่มบริษัทยามีพฤติกรรมการจ่ายค่าคอมมิชชันให้กับโรงพยาบาลและแพทย์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้แพทย์สั่งจ่ายยาของบริษัท เป็นผลให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณโดยไม่จำเป็นจำนวนมาก

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 19 (11) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ทั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกฯ มีคำสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าวและให้กระทรวงสาธารณสุขสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป (อ้างอิงหนังสือจากนางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือลงวันที่ 7 ก.ค.2560 แจ้งเวียนถึง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) (อ่านประกอบ : เจอร้องหนัก!ป.ป.ช.ชง ครม.ป้อง ขรก. เบิกจ่ายพยาบาลโดยทุจริต-พบคนใน รพ.ฮั้วเอกชน)

2.เมื่อปี 2560 เคยมีกรณีที่คล้ายกันที่โรงพยาบาลระยอง เมื่อบุคลากรของโรงพยาบาลส่งหนังสือถึง พล.อ.วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ประธาน กรรมการ ป.ป.ช.) และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ขณะนั้น) ให้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากชื่อ ‘กองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลระยอง’ ในช่วงปลายปี 2559-เดือนสิงหาคม 2560 เนื่องจากมีเงินจากผู้ประกอบธุรกิจขายยาและเครื่องมือแพทย์โอนเข้าบัญชีฯหลายครั้งรวมเป็นเงินหลายล้านบาทโดยถูกโอนเข้ามาอย่างสม่ำเสมอในช่วงกลางเดือนและทุกปลายเดือนมีเงินหมุนเวียนรวม 24,495,181.53 บาท ในจำนวนนี้มีรายการเบิกถอน เมื่อ 16 ส.ค.2560 รวม 4 ครั้งๆละ 1 ล้านบาท รวม 4 ล้านบาท ไม่มีความชัดเจนว่าเป็นเงินค่าอะไร หลังจากนั้นจนถึงขณะนี้ ไม่มีความคืบหน้าในการสอบสวนข้อเท็จจริงของทั้งกระทรวงสาธารณสุข และ ป.ป.ช.วาผลเป็นอย่างไร (อ่านประกอบ: หมุนเวียน 24.4 ล.-ใครเบิก 4 ล.? ปมปริศนา บ.ยาโอนเงินเข้ากองทุนฯ รพ.ระยอง)

ฉะนั้น กรณีของ รพ.ขอนแก่น ต้องว่ากันตามข้อเท็จจริงว่า หลังจากมีคำสั่งแล้ว ยังเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร รู้เห็นหรือไม่ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องนำมาหลักฐานมาชี้แจงอย่างตรงไปตรงมา? และกระบวนการจากนี้อาจเป็นหน้าที่ของ ป.ป.ช.หรือไม่?

ส่วน ‘ที่มา’ ของเรื่องร้องเรียนว่ามาจากบัตรสนเท่ห์นำไปสู่การตั้งกรรมการสอบสวนและโยกย้ายผู้ถูกร้องเรียนตามมานั้น มิใช่ประเด็น เพราะเรื่องร้องเรียนทุจริตในหน่วยงานของรัฐหลายเรื่องก็มาจากบัตรสนเท่ห์ เนื่องจากคนเกรงกลัวที่จะเปิดเผยตัวตนในการร้องเรียน

เรื่องนี้อาจเป็นมหากาพย์  ต้องติดตามผลกันต่อไป

5 มิถุนายน 2563
เขียนโดยisranews
2
ก่อนกรณีขอนแก่น -เด้ง นพ.ชาญชัย! เงื่อนปมที่ยังไม่มีคำตอบ ปม รพ.ระยองรับเงิน บ.ปริศนา 24.4 ล้าน ก.สาธารณสุข-ป.ป.ช. สอบสวนหรือไม่ ไฉนไม่มีความคืบหน้า?

กรณีนายแพทย์ (นพ.) สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งย้าย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ผอ.รพ.) ขอนแก่น ไปประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชระนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี มารักษาการแทน พร้อมตั้งกรรมการสอบกรณีถูกร้องเรียน รับเงินบริษัทยา 5% เข้ากองทุน รพ.ขอนแก่น ทำให้บุคลากร รพ.ขอนแก่นเคลื่อนไหวเรียกร้องขอความเป็นธรรม อ้างการย้าย นพ.ชาญชัย ขาดธรรมาภิบาล ขณะที่นักวิชาการเผยข้อมูลมีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ 186 แห่ง รับเงินจากบริษัทยา ทำให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนั้น

เฉพาะกรณี โรงพยาบาลรับเงินบริษัทยาเข้ากองทุนนั้น สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) เคยนำข้อมูลมารยงานแล้วว่าเคยมีกรณีคล้ายกันที่โรงพยาบาลระยองซึ่งถูกร้องเรียนเมื่อปี 2560 จนถึงปัจจุบันครบ 2 ปี ไม่มีข้อมูลว่า

ผลสอบสวนเรื่องนี้เป็นอย่างไร?

สำนักข่าวอิศราพลิกข้อมูลมารายงานอีกครั้ง

ปี 2560 กลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลระยองได้ส่งหนังสือถึง พล.อ.วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ประธาน กรรมการ ป.ป.ช.) และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ว่าฯ สตง.) ให้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากชื่อ ‘กองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลระยอง’ในช่วงปลายปี 2559-เดือนสิงหาคม 2560 เนื่องจากมีเงินจากผู้ประกอบธุรกิจขายยาและเครื่องมือแพทย์ โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ดังกล่าวเป็นเงินหลักแสนถึงหลักล้านบาท รวมเป็นเงินหลายล้านบาทโดยถูกโอนเข้ามาอย่างสม่ำเสมอในช่วงกลางเดือนและทุกปลายเดือน รวมเป็นเงินกว่า 24.4 ล้านบาทดังนี้

1.บัญชีที่ถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบ เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พบข้อมูลว่าในช่วง 27 ธ.ค. 2559–16 ส.ค. 2560 ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2559 จำนวน 17,881,457.01 บาท
ณ วันที่ 16 ส.ค. 2560 มียอดเงินคงเหลือ 10,690,689.75 บาท ในช่วงดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนรวม 24,495,181.53 บาท

2.ในยอดเงินหมุนเวียนดังกล่าวมีรายการฝากถอนที่น่าสนใจคือ
วันที่ 26 เม.ย. 2560 (26/04/17)
รายการโอนเข้าครั้งแรก 300,076.07 บาท
ครั้งที่สอง 514,696.04 บาท
ครั้งที่สาม 100,000 บาท
และครั้งที่สี่ จำนวน 240,805.61 บาท
วันเดียวกัน ถอนออก 253,048.00 บาท,

วันที่ 26 พ.ค. 2560 (26/05/17)
รายการโอนเข้าครั้งแรก 239,946 บาท
ครั้งที่สอง 100,000 บาท
และครั้งที่สาม จำนวน 689,213.96 บาท
วันเดียวกันถอนออก 1,442,500 บาท,

วันที่ 26 มิ.ย. 2560 (26/06/17) รายการโอนเข้า 3 ครั้ง 574,235.40 บาท ,252,752.12 บาท และ 100,000 บาท และถอนออกวันเดียวกัน จำนวน 1,437,783 บาท,

วันที่ 16 ส.ค. 2560 (16/08/17) มีรายการเบิกถอน 4 ครั้ง ๆ ละ 1 ล้านบาท รวม 4 ล้านบาท

3.กรณีเงินฝากเข้าบางรายการถูกร้องเรียนว่า เป็นเงินปริศนาจากบริษัทเอกชน ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นค่าอะไร ? เช่นเดียวกับรายการถอนเงินจำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2560 ใครเป็นผู้เบิกถอน และถอนด้วยวัตถุประสงค์ใด ? และทำไมแยกเบิก 4 ครั้งในวันเดียว

4.การบริหารเงินกองทุน สวัสดิการ รพ.ระยอง ตามระเบียบต้องมีการจัดการกองทุนเงินสวัสดิการ กำหนดให้หน่วยงานราชการในสังกัด (โรงพยาบาล) จัดตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ เป็นผู้มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและตรวจสอบเงินในกองทุนฯ โดยต้องมีอนุกรรมการ 7-15 คน และทำรายงานสรุปบัญชีดังกล่าวทุก ๆ 6 เดือน รวมทั้งรายงานให้กับคณะกรรมการสวัสดิการกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ กรณีนี้ไม่มีข้อมูลว่า มีการดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวหรือไม่ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหรือไม่ ?

ถ้าเทียบกรณีกับกรณีโรงพยาบาลขอนแก่น ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า

1. กระทรวงสาธารณสุขมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเหมือนโรงพยาบาลขอนแก่นหรือไม่ หากสอบสวนข้อเท็จจริง ผลสอบเป็นอย่างไร กรณีมีความผิด กระบวนการลงโทษเป็นอย่างไร

2.ในระหว่างสอบสวน มีการโยกย้ายผู้บริหารที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และการโยกย้ายเกิดขึ้นในทันทีหรือไม่

3. ในส่วนของหน่วยงานตรวจสอบ ป.ป.ช.และ สตง. ได้สอบสวนเรื่องนี้หรือไม่ คืบหรือไม่

ล่าสุด แพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งเปิดเผยสำนักข่าวอิศราว่าในสถานการณ์เดียวกัน กรณีขอนแก่น มีกรรมการรับรู้ ไม่เป็นบัญชีลับ ผู้บริหารโดนเล่นงาน ขณะที่ระยอง ยังไม่มีการลงโทษ

เพื่อมิให้เกิดครหา ว่าขึ้นอยู่กับเป็นคนของใคร? ต้องให้ชัดเจน

14 มิถุนายน 2563
เขียนโดยisranews
3
นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ยืนยันผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนกล่าวหาผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ข้อหาทั้ง 7 ประเด็นถูกตีตก ไม่เคยเรียกรับเงิน บ.ยา แค่เงินบริจาคใช้พัฒนา รพ. ชี้บัตรสนเท่ห์ไม่ต่างจากการหว่านแหหาปลา ลั่นทำทุกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ข้อกล่าวหาภรรยา นั่งสั่งการแทนที่รพ.ไร้สาระมาก เจ้าตัวเป็นแม่บ้าน รับส่งลูกไปโรงเรียนเท่านั้น

จากกรณี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง กรณีมีผู้ร้องเรียน อ้างว่า นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เรียกรับเงินจากบริษัทยา ร้อยละ 5 ซึ่งเข้าข่ายเรียกรับผลประโยชน์ต่างตอบแทน ระหว่างเดือน มี.ค. - ต.ค. 2561

นอกจากนี้ ปลัด สธ. ยังได้ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งโยกย้าย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ให้ไปอยู่กองบริหารการสาธารณสุข และให้นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ไปรักษาการแทน กระทั่งในเวลาต่อมาเกิดกระแสเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ นพ.ชาญชัย โดยบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นได้มีการออกมาให้กำลังใจนพ.ชาญชัย จำนวนมาก

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุขว่า ในรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนกล่าวหาผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พบข้อมูลการร้องเรียนในหลายประเด็นที่ อาทิ นายชาญชัย ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น สั่งให้มีการเรียกเก็บเงินจากบริษัทยา และร้านค้าต่างๆ ในอัตราประมาณร้อยละ 5 ทั้งที่ ป.ป.ช. และ ก.สาธารณสุข ได้สั่งให้ยกเลิกไปแล้ว แต่นายชาญชัย ยังเรียกเก็บเงินดังกล่าวจากทุกบริษัท โดยไม่ส่งคืนเงินบำรุง โดยสั่งให้นำเข้าบัญชี “กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น” รวมถึงกรณีการอ้างคืนกำไรให้กับสมาชิกสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น ทั้งที่ สวัสดิการร้านค้าเปิดดำเนินการเพียง 5 เดือน (ทั้งที่ปกติควรปันผลหรือคืนกำไรเป็นรายไตรมาส ครึ่งปี หรือ 1 ปี ) โดยอ้างกำไร 6.69 ล้านบาท และสั่งจ่ายเจ้าหน้าที่คนละ 2,000 บาท สั่งจ่ายจำนวน 3,433 คน รวม 6,866,000 บาท โดยเร่งรีบประชุมกรรมการนโยบายหลังคำสั่งย้ายออกเพียง 1 วัน และอีก 2 วัน เงินถูกโอนเข้าบัญชีอย่างเร่งรีบ

นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียนด้วยว่า หากนายชาญชัยไปต่างประเทศ แต่หากภรรยาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ภรรยาของนายชาญชัยจะมานั่งเก้าอี้และโต๊ะทำงานของผู้อำนวยการและสั่งงานเจ้าหน้าที่ ทั้งที่ภรรยานายชาญชัยไม่ได้เป็นข้าราชการแต่อย่างใด

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ( www.isranews.org) ได้ติดต่อสัมภาษณ์ นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว

โดยนายแพทย์ชาญชัย ยืนยันว่าข้อกล่าวหา ทั้ง 7 ประเด็นตกไปหมดแล้ว

เมื่อสอบถามถึงเรื่องการเรียกรับเงิน 5 % นพ.ชาญชัย กล่าวว่า "เราไม่ใช้คำว่าเรียกรับ เพราะไม่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทน เป็นเพียงการบริจาค เป็นธรรมเนียมที่เขาทำมาตั้งแต่ปี 2508 เราไม่ได้เรียกรับ เขาบริจาคให้ รพ. จะบริจาคไปกี่บาท ก็แล้วแต่ แต่ละที่ไม่เหมือนกัน"

นพ.ชาญชัย ยังระบุด้วยว่า กล่าวว่า "ไม่ใช้คำว่าเรียกรับ เพราะว่า เวลาเขาจะบริจาคหรือไม่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซื้อการขาย ว่าคุณไม่จ่าย เราไม่ซื้อ ไม่ใช่แบบนั้น แล้วมีหลายบริษัทที่ถึงแม้เขาไม่ได้บริจาคให้เรา เราก็ซื้อ เพราะเขาราคาถูก เราซื้ออย่างเป็นธรรม เพราะฉะนั้น โรงพยาบาลขอนแก่นไม่เรียกรับเงิน เป็นเพียงการที่เขาบริจาคทั่วประเทศ ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่น นำเงินดังกล่าวเข้ากองทุนพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น โดยทุกบาททุกสตางค์ ใช้ไปกับการพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น ใน 3-4 ด้าน คือด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง เช่น หลังคารั่ว เงินบำรุงอาจไม่พอ ไม่อยู่ในแผน ก็ต้องใช้เงินบริจาคส่วนนี้ ทำลานจอดรถ ทำทางเชื่อมอาคาร วางระบบไอที ระบบคอมพิวเตอร์ ในตึกหัวใจ แล้วนอกจากนั้นก็ซื้อครุภัณฑ์บางอย่างที่จำเป็น มีทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาบุคลากร"

นพ.ชาญชัย กล่าวย้ำว่า ประเด็นต่างๆ ในข้อร้องเรียนถูกตีตกไปเนื่องจากไม่มีมูล ไม่ต่างจากเขาหว่านแหหาปลาสักตัว เมื่อปลาตัวเล็กติดก็มาขยายให้ใหญ่ขึ้นเป็นการสอบวินัยร้ายแรง

ผู้สื่อข่าวสอบถามในประเด็นที่มีการร้องเรียนว่าภรรยา นพ.ชาญชัย มานั่งสั่งการในโรงพยาบาลเมื่อ นพ.ชาญชัยไม่อยู่

นพ.ชาญชัยตอบว่า “อันนี้ไร้สาระมาก ตรงนี้ แสดงให้เห็นว่า ไร้สาระมาก แฟนผมไม่ได้ทำงานโรงพยาบาล เขาเป็นแม่บ้าน รับส่งลูกไปโรงเรียน”

นพ.ชาญชัย ยังระบุด้วยว่า "ส่วนที่กรณีมีการโจมตีว่าพาบุคลากรไปต่างประเทศ ในครั้งหนึ่งก็เนื่องจากทางญี่ปุ่นเชิญมา เราก็ไปประชุมวิชาการ แล้วนอกจากนั้นก็ไปรับรางวัลที่ไต้หวัน เป็นรางวัลระดับโลก เกี่ยวกับการผ่านเกณฑ์จริยธรรมระดับโลก นอกจากนี้ เงินในกองทุนพัฒนาฯ ยังถูกนำไปใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ เนื่องจากโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นโรงเรียนแพทย์ ผลิตผู้เชี่ยวชาญใน 9 สาขา บางทีก็ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาจากสถาบันต่างๆ ก็ต้องมีการเลี้ยงรับรอง ผู้ตรวจราชการมาก็ต้องเลี้ยงรับรอง เหล่านี้ก็คือเกี่ยวกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์

“ทุกอย่างเราโปร่งใสหมด เราตีเช็คหมด คนที่รับเช็คไปไม่ใช่ผมแม้แต่ครั้งเดียว ทุกอย่างตรวจสอบได้” นพ.ชาญชัยระบุ

14 กรกฎาคม 2563
เขียนโดยisranews
4
"...ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยดีมาตลอด อีกทั้ง การที่กล่าวอ้างว่าได้บังคับบริษัทและเจ้าหน้าที่ให้กระทำการที่มิชอบด้วยกฎหมายนั้นก็ไม่เป็นความจริง ผู้ร้องเรียนได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จต่อผู้รับเรื่องร้องเรียน เนื่องจากสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน ( Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA ) และสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ ( พรีม่า ) ก็ได้ยืนยันและแสดงเจตนารมณ์ ที่จะร่วมกันป้องกันมิให้มีการกระทำการที่ไม่ถูกต้อง..."


"ไม่ใช้คำว่าเรียกรับ เพราะว่า เวลาเขาจะบริจาคหรือไม่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซื้อการขาย ว่าคุณไม่จ่าย เราไม่ซื้อ ไม่ใช่แบบนั้น แล้วมีหลายบริษัทที่ถึงแม้เขาไม่ได้บริจาคให้เรา เราก็ซื้อ เพราะเขาราคาถูก เราซื้ออย่างเป็นธรรม เพราะฉะนั้น โรงพยาบาลขอนแก่นไม่เรียกรับเงิน เป็นเพียงการที่เขาบริจาคทั่วประเทศ ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่น นำเงินดังกล่าวเข้ากองทุนพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น โดยทุกบาททุกสตางค์ ใช้ไปกับการพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น ใน 3-4 ด้าน คือด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง เช่น หลังคารั่ว เงินบำรุงอาจไม่พอ ไม่อยู่ในแผน ก็ต้องใช้เงินบริจาคส่วนนี้ ทำลานจอดรถ ทำทางเชื่อมอาคาร วางระบบไอที ระบบคอมพิวเตอร์ ในตึกหัวใจ แล้วนอกจากนั้นก็ซื้อครุภัณฑ์บางอย่างที่จำเป็น มีทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาบุคลากร"

คือ หนึ่งในคำชี้แจงของ นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  ต่อเงื่อนปม 7 ประเด็นในรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีถูกร้องเรียนกล่าวหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง เรื่องการเรียกรับเงินจากบริษัทยา ร้อยละ 5 ซึ่งเข้าข่ายเรียกรับผลประโยชน์ต่างตอบแทน ระหว่างเดือน มี.ค. - ต.ค. 2561 ตามที่สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)  นำมาเสนอไปแล้ว

เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น สำนักข่าวอิศรา ได้สรุปเงื่อนปม 7  ประเด็นในรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคำโต้แย้งของ นพ.ชาญชัย มานำเสนอ ณ ที่นี้อีกครั้ง 

@ ข้อร้องเรียน 7 ประเด็น

สืบเนื่องจาก ปลัด สธ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1161/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เนื่องจากมีการร้องเรียนกล่าวหา นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น และนางอังคณา ภูนาแก้ว หัวหน้างานบัญชี มีประเด็นข้อร้องเรียน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ 1 นายชาญชัย ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น สั่งให้มีการเรียกเก็บเงินจากบริษัทยา และร้านค้าต่างๆ ในอัตราประมาณร้อยละ 5 ทั้งที่ ป.ป.ช. และ ก.สาธารณสุข ได้สั่งให้ยกเลิกไปแล้ว แต่นายชาญชัย ยังเรียกเก็บเงินดังกล่าวจากทุกบริษัท โดยไม่ส่งคืนเงินบำรุง โดยสั่งให้นำเข้าบัญชี “กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น” เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560

หัวหน้างานบัญชี ได้นำเงินดังกล่าวไปฝากที่ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560-25 กันยายน 2561 เพียงไม่ถึง 10 เดือน กลับมีเงินไหลเข้าออก ในสมุดบัญชีเป็นจำนวนถึง 8 เล่ม มีการถอนเงินจากบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

ประเด็นที่ 2 นายชาญชัย ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น ได้อ้างคืนกำไรให้กับสมาชิกสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น ทั้งที่สวัสดิการร้านค้าเปิดดำเนินการเพียง 5 เดือน ( ทั้งที่ปกติควรปันผลหรือคืนกำไรเป็นรายไตรมาส ครึ่งปี หรือ 1 ปี ) โดยอ้างกำไร 6.69 ล้านบาท และสั่งจ่ายเจ้าหน้าที่คนละ 2,000 บาท สั่งจ่ายจำนวน 3,433 คน รวม 6,866,000 บาท โดยเร่งรีบประชุมกรรมการนโยบายหลังคำสั่งย้ายออกเพียง 1 วัน และอีก 2 วัน เงินถูกโอนเข้าบัญชีอย่างเร่งรีบ

ประเด็นที่ 3 เป็นที่น่าสังเกตว่า นายชาญชัย ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น อ้างว่าร้านค้าสวัสดิการ มีกำไร โดยคิดจากยอดขายและยอดสั่งซื้อสินค้าในช่วง 5 เดือน ดังนั้น ในบัญชีของสวัสดิการร้านค้านั้น จะไม่มีเงินสดเหลือในมือ เนื่องจากกำไรก็คือมูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง แต่นายชาญชัยกลับสั่งให้โอนเงิน จากกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น ทั้งที่ ก่อนหน้านี้ นายชาญชัย ไม่เคยโอนเงินดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่มาก่อน

ประเด็นที่ 4 นายชาญชัย ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น และหัวหน้างานบัญชี ได้ส่งมอบงานต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โดยได้ส่งมอบเงินงบประมาณรวม 15 บัญชี และส่งมอบบัญชีกองทุน 13 บัญชี แต่ไม่ได้ส่งมอบบัญชีกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่นให้ รวมถึงไม่ได้ส่งมอบบัญชีดังกล่าวให้นายเกรียงศักดิ์ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นายเกรียงศักดิ์จึงต้องไปลงบันทึกประจำวันเพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการขอ Statement จากธนาคารด้วยตนเอง

ประเด็นที่ 5 เมื่อมีการตรวจสอบ Statement จึงพบการเบิกเงินจากบัญชี ในช่วงท้ายปีงบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก เช่น เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เบิกไป 4,300,000 บาท ทำให้ยอดคงเหลือจากเดิม ประมาณ 22 ล้านบาทเศษ เหลือเพียงประมาณ 18 ล้านบาทเศษ นอกจากนี้ หลังคำสั่งย้ายนายชาญชัยออก เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2561 จนถึงวันที่ 5 ต.ค.2561 ภายในระยะเวลาเพียง 3 วัน มีการเบิกจ่ายเงินผิดปกติเกือบ 16 ล้านบาท

ประเด็นที่ 6 ในช่วงระหว่างที่นายชาญชัย ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า หัวหน้างานบัญชี ห้ามให้ข้อมูลกับนายเกรียงศักดิ์ ที่ย้ายมารับตำแหน่ง ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น หากใครให้ข้อมูล เมื่อนายชาญชัยกลับมา จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด นายเกรียงศักดิ์จึงแทบไม่ได้ข้อมูลใดๆ เลย นอกจากนี้ เมื่อนายชาญชัยกลับมา ได้สั่งปิดบัญชี แต่ยังคงเรียกเก็บเงินจากร้านค้าและบริษัท

ประเด็นที่7 มีการร้องเรียนด้วยว่า หากนายชาญชัยไปต่างประเทศ แต่หากภรรยาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ภรรยาของนายชาญชัยจะมานั่งเก้าอี้และโต๊ะทำงานของผู้อำนวยการและสั่งงานเจ้าหน้าที่ ทั้งที่ภรรยานายชาญชัยไม่ได้เป็นข้าราชการแต่อย่างใด และในปี 2561 ได้สั่งโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ทุกคนกว่า 3,000 คน ครั้งละ 1,000 บาท 2 ครั้ง คือในวันที่ 20 กันยายน 2561 และวันที่ 26 กันยายน 2561 นอกจากนี้ยังให้เจ้าหน้าที่ระดับล่างไปเกษียณที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถึง 2 คันรถบัส รวมถึงกรรมการบริหาร ( รวมนายชาญชัย ) และผู้เกษียณไปสหพันธรัฐรัสเซีย 

@ การตรวจสอบข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเชิญผู้เกี่ยวข้องที่ร้องเรียนมาให้ถ้อยคำ และรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ รวมทั้งเชิญนายชาญชัย มาให้ถ้อยคำแก่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย พยานที่มาให้ถ้อยคำ มีทั้งสิ้น 9 ราย ( นายชาญชัยเป็นรายที่ 9 )
การตรวจสอบ อาทิ พบว่าบัญชีกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น และร้านค้าสวัสดิการขอนแก่น การเบิกไปใช้ในกรณีต่างๆ และให้ เจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการ ไปเที่ยวเวียดนาม และให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่นไปรัสเซีย

โดยในการสอบถามพยาน ได้รับการเปิดเผยว่ารายละเอียดสมุดบัญชี กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น มีการโอนเงินเข้าบัญชีต่างๆ ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท โอนเข้าบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 30,000,000 บาทโอนเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาศูนย์หัวใจโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 10,544,572.49 บาท โอนเข้าบัญชีกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 10,000,000 บาท

ทั้งนี้ การตรวจสอบข้อเท็จจริงยังลงลึกถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการรับเงินจากบริษัท ห้างร้าน บริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การโอนเงินเข้าบัญชี การออกใบตอบรับเงินจากบริษัท ห้างร้านต่างๆ โดยจะออกเลขที่ของใบตอบรับไว้ด้วย 

@ หมอชาญชัย ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

นอกจากประเด็นข้อร้องเรียน และการให้ถ้อยคำของพยานรายอื่นๆ แล้ว รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ฉบับนี้ ยังบันทึกคำขอชี้แจงข้อกล่าวหาของนายชาญชัยไว้ด้วยซึ่งนายชาญชัยได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

โดยในประเด็นที่ถูกร้องเรียนว่าเรียกรับเงินบริษัทยา 5% ใจความตอนหนึ่งในคำชี้แจงของนายชาญชัย ระบุว่า

“…ข้าฯ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นที่ต้องควบคุม กำกับ สั่งการ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว โดยมิได้มีการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนในลักษณะอื่นๆ จากบริษัทยาและร้านค้า เพื่อนำเข้ากองทุนพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น กองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่นและกองทุนอื่นๆ แต่อย่างใด…”

นายชาญชัยระบุคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยดีมาตลอด อีกทั้ง การที่กล่าวอ้างว่าได้บังคับบริษัทและเจ้าหน้าที่ให้กระทำการที่มิชอบด้วยกฎหมายนั้นก็ไม่เป็นความจริง ผู้ร้องเรียนได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จต่อผู้รับเรื่องร้องเรียน เนื่องจากสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน ( Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA ) และสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ ( พรีม่า ) ก็ได้ยืนยันและแสดงเจตนารมณ์ ที่จะร่วมกันป้องกันมิให้มีการกระทำการที่ไม่ถูกต้อง

“...จึงเป็นไปไม่ได้ที่ ข้าฯ จะไปเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินจากบริษัทต่างๆ ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อภายในโรงพยาบาลขอนแก่นก็ได้ยืนยันข้อเท็จจริงแล้วว่าข้าฯ มิได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือทรัพย์สินจากบริษัทคู่ค้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากข้าฯ พบการเรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้าหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ ข้าฯ จะดำเนินการทางวินัย แพ่ง และอาญาอย่างเด็ดขาด”

ส่วนประเด็นข้อร้องเรียนที่อ้างว่ามีการคืนกำไรให้กับสมาชิกสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น ทั้งที่ร้านค้าสวัสดิการเปิดดำเนินการเพียง 5 เดือน และสั่งจ่ายเจ้าหน้าที่คนละ 2,000 บาท โดยสั่งจ่าย 3,433 คน รวม 6,866,000 บาท โดยเร่งรีบประชุมกรรมการนโยบายหลังคำสั่งย้ายออกเพียง 1 วัน และอีก 2 วัน เงินถูกโอนเข้าบัญชีอย่างเร่งรีบ

นายชาญชัย ชี้แจงข้อกล่าวหาในประเด็นนี้ มีใจความตอนหนึ่งระบุว่า “สำหรับการสั่งจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นคนละ 2,000 บาทนั้น สืบเนื่องมาจากได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง ว่าหากมีผลประกอบการที่ก่อให้เกิดกำไรแล้ว จะมีการเฉลี่ยคืนผลกำไรให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยถือเสมือนว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในร้านค้าสวัสดิการเท่าๆ กัน เมื่อมีกำไรเกิดขึ้นย่อมเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก ตามมติของคณะทำงานด้านบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ ( ร้านสะดวกซื้อ ) โรงพยาบาลขอนแก่น และตามมติคณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับแนวทางการจ่ายคืนกำไรดังกล่าว”

…

ทั้งหมดนี่ คือ ข้อร้องเรียน 7 ประเด็น  ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และคำโต้แย้งของ นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงอยู่ในขณะนี้  ซึ่งผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิต่อสู้ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ ทั้งในกระบวนการขั้นตอนการสอบสวนของราชการ และกระบวนการในชั้นศาลต่อไป

14 กรกฎาคม 2563
เขียนโดยisranews
5
การเหยียดผิว ในสังคมอเมริกัน

25 พ.ค.2563 เกิดเหตุการณ์  ที่นาย George Floyd ชายผิวสีอายุ 46 ปี ถูกฆ่าตายระหว่างถูกจับกุมโดยตำรวจ มีการใช้เข่ากดไปที่ต้นคอของนาย  ซึ่งถูกจับกดนอนคว่ำกับพื้นมีตำรวจอีก2คน กดแขนขาและลำตัวไว้  ตำรวจอีกคนหนึ่งยืนดู นานถึง8นาทีกว่า จนนาย George Floyd  เสียชีวิตในเวลาต่อมา  เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมือง Minneapolis  รัฐ Minnesota จนเกิดกระแสประท้วง เกิดการจลาจลลุกลามไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา(มากกว่า 2000 เมือง)และ มีการประท้วงเกิดขึ้นในอีกหลายประเทศ เกิดปรากฎการณ์ Black lives matter

มูลเหตุ คือ อคติเรื่องสีผิว ทำให้มีการเลือกปฏิบัติ ใช้อำนาจ/ความรุนแรงเกินขอบเขต ตำรวจทั้ง4นายถูกไล่ออก ผู้เอาเข่ากดคอถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม อีก3คนถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิด/ส่งเสริม/ช่วยเหลือให้เกิดการฆาตกรรม  (aiding and abetting second-degree murder)

มีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันมาหลายครั้งแล้ว  และก็ยังเกิดขึ้นอีกจนได้
....................................................................

การเหยียดพวก ในกระทรวงสาธารณสุข

1 มิถุนายน 2563 เกิดเหตุการณ์ ที่นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการ รพ.ขอนแก่น ถูกย้ายเข้ากรุที่กระทรวงสาธารณสุข  ด้วยข้อกล่าวหาว่า ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง ข่มขู่พยาน และถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ขอนแก่นออกมาปกป้อง ร้องขอความเป็นธรรม เพราะมีความไม่ปกติ และมีเบื้องหลัง เป็นการเลือกปฏิบัติให้โทษกับนายแพทย์ชาญชัย แต่กลับจงใจให้คุณกับคนบางคน จนเกิดกระแส Black Friday และ SAVE ธรรมาภิบาล ไปทั่วประเทศ

มูลเหตุ คือ อคติเรื่องพวกพ้อง ทำให้มีการเลือกปฏิบัติ ใช้อำนาจข่มขู่ กลั่นแกล้งบุคคลที่คิดว่าไม่ใช่พวกของตน แต่เลือกที่จะดึงดันส่งเสริมพวกพ้อง และเอื้อประโยชน์ให้พวกของตัวเองอย่างไร้ธรรมาภิบาล

มีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขมาหลายครั้งแล้ว  และก็ยังเกิดขึ้นอีกจนได้
....................................................................

Silence  is  Violence
การนิ่งเฉย  ไม่พูด  ไม่แสดงออก เมื่อรู้เห็นความไม่ถูกต้อง/ ความไม่เป็นธรรม มีแต่จะส่งเสริมให้ความไม่ถูกต้อง ความเป็นธรรมเกิดขึ้นซ้ำๆ และรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม

Silence  is Complicity
การนิ่งเฉย ไม่พูด ไม่แสดงออก เมื่อรู้เห็นความไม่ถูกต้อง /ความไม่เป็นธรรม ในขณะที่อาจจะทักท้วง ห้ามปราม ยับยั้งได้ ก็เปรียบได้กับเป็นผู้ ส่งเสริม  ผู้ช่วยเหลือ  ผู้สมรู้ร่วมคิดในการกระทำนั้นๆ


สมาพันธ์แพทย์ รพศ./รพท.ฯ
16 กรกฎาคม 2563
6
ข่าวสมาพันธ์ / แพทย์ชนบท....ที่เป็นไป
« กระทู้ล่าสุด โดย story เมื่อ 15 กรกฎาคม 2020, 16:30:45 »
ปี พ.ศ. 2519 เป็นปีกำเนิด สหพันธ์แพทย์ชนบท โดยการริเริ่มของ นพ.มานิตย์ ประพันธ์ศิลป์ นพ.อุเทน จารณศรี นพ.ประสพ พาลพ่าย และคณะอีกหลาย ๆ คนจากบางตอนในบทนำของหนังสือ แพทย์ชนบท ที่ออกในปี พ.ศ. 2519 ระบุว่า สหพันธ์แพทย์ชนบท จะเป็นศูนย์กลางประสานงานแพทย์ระดับอำเภอทั้งประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
ในปี พ.ศ. 2521 หลังจากเหตุการณ์การเมืองคลี่คลายลง กลุ่มผู้ก่อตั้งสหพันธ์แพทย์ชนบทอันมี นพ.มานิตย์ ประพันธ์ศิลป์ และนพ.สุวิทย์ วิบูลย์ผลประเสริฐ ได้ตระเวนเยี่ยมเยียนแพทย์ชนบทภาคอีสาน และร่วมผลักดันให้มีการประชุมแพทย์ชนบททั้งประเทศอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2521 และที่ประชุมตกลงจะให้มีการรวมกลุ่มขึ้นมาใหม่ โดยใช้ชื่อว่า ชมรมแพทย์ชนบท และ 2 ปีหลังจากตั้งชมรมฯ ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการแพทย์ ได้ให้คำแนะนำเรื่องการจัดหาทุน เพื่อนำมาใช้พัฒนาชมรม จึงมีการตั้ง มูลนิธิแพทย์ชนบท ตามมาด้วย

ปัจจุบัน นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ เป็นประธานชมรมฯ เป็นคนเพชรบูรณ์ จบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ยังไม่ทันจบ ก็สอบเทียบเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ และจบการศึกษาในปี 2530 รับราชการในวันที่ 1 เม.ย. 2530 เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย ในช่วงภาวะสงครามบ้านร่มเกล้าพอดี หลังจากนั้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2532 ได้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูกระดึง จังหวัดเลย อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยยึดคำขวัญสั้น ๆ ในการพัฒนางานโรงพยาบาลว่า อบอุ่นเหมือนบ้าน...โรงพยาบาลภูกระดึง.

8 ต.ค. 52
https://www.sanook.com/news/833054/
7
‘บิ๊กตู่’ใช้ ม.44 ฟัน ขรก.-นักการเมืองท้องถิ่นลอต 3 กราวรูด 59 คน อดีต ผอ.ปปง.-อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ อ.คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ โดนด้วย มหาสารคามยก จว. 32 คน ย้าย ‘จเร’ เข้ากรุสำนักปลัดนายกฯ เด้ง 7 บอร์ด สสส. พ้นเก้าอี้


ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2559 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ประกาศดังกล่าว ระบุว่า ตามที่มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2558 เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นั้น

โดยที่หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติมจากรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย คําสั่งดังกล่าวตามความในข้อ 5 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 ประกอบกับจําเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบางตําแหน่งพ้นจากตําแหน่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงานอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปราชการแผ่นดิน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในตําแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว

ข้อ 2 ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 2 ข้าราชการพลเรือน ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการในตําแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว และไปปฏิบัติราชการประจําหน่วยงานนั้นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ข้อ 3 ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดํารงตําแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

ข้อ 4 ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 4 ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่หรือสถานที่ราชการอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนด แต่ต้องมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม โดยไม่ต้องมีคําร้องขอ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้บังคับบัญชามีอํานาจมอบหมายให้ผู้นั้นปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

ในกรณีนี้ มิให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินประจําตําแหน่งและสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 อันเนื่องจากการไปช่วยราชการตามคําสั่งนี้

ข้อ 5 เมื่อหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 4 ต่อหน่วยงานต้นสังกัดแล้วให้หน่วยงานนั้นเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนเพื่อดําเนินการทางวินัย ในกรณีไม่พบว่ามีความผิดก็ให้รายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคําสั่งต่อไป

ข้อ 6 ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 5 กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้พ้นจากการเป็นกรรมการและการดํารงตําแหน่งในกองทุนดังกล่าว และให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 7 ให้กําหนดตําแหน่งนายจเร พันธุ์เปรื่อง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ไว้ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ข้อ 8 การรับเงินเดือน สิทธิประโยชน์ หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ของผู้มีรายชื่อในกลุ่มต่าง ๆ ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้และตามข้อ 7 ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

ข้อ 9 ในกรณีมีปัญหาให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องเสนอปัญหาและแนวทางดําเนินการให้นายกรัฐมนตรีวินิจฉัย คําวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

ข้อ 10 นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี อาจมีคําสั่งหรือมติเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม พุทธศักราช 2559
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2559

---------------------------------

กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา (จํานวน 2 ราย)

1. นายสุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. นายอร่าม ศิริพันธุ์ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มที่ 2 ข้าราชการพลเรือน (จํานวน 2 ราย)

1. นายอภิชาต ถนอมทรัพย์ ผู้อํานวยการกองคดีสํานักงาน ปปง.
2. นายสมคิด มะธิปะโน ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จํานวน 44 ราย)

1. นายทองใบ บาระพรม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลาดพัฒนา อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
2. นายสมบูรณ์ คำสอนทา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแอ่ง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
3. นายธารณ ภักดีสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกก่อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
4. นายสัมพันธ์ เนื่องโคตะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปะหลาน อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
5. นายสุคล สีสมยั นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเหล่า อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
6. นายบุญทัน สุนธิเสน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
7. นายเกริกฤทธิ์ อามาตร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
8. นายสวัสดิ์คํามาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลประชาพัฒนา อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
9. นางสาวสมกมล ภูวนกมลกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
10. นายบัวลา ทัศไพร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนงัว อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
11. นายวีระศักดิ์โพธิ์เฮือง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบรบือ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
12.นายสมคิด บุญประสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโก อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
13. นายรัชพล ณไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกุง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
14. นายสนั่น บุญคะสีทา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
15.นายทองคํา ชะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะค่า อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
16.นายอภิชาติ วงศ์อาษา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
17. นายธนะสิทธิ์ ฉัตรธนะพานิช นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
18. นายสุรัชฐ์ จันทะรัง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
19. นายหมั่น แสงสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
20. นายไกรษร มัธศิริกุล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์พัฒนา อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
21.นายรังสรรค์ จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
22.นายสุภาพ ผาบพุทธา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขวาไร่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
23.นายยุทธภูมิ กุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
24.นายประสิทธิ์ สีแก้วสิ่ว นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังยาว อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
25.นายสุชาติ ถามูลตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอน อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
26.ดาบตํารวจพิเชษฐ ทศช่วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
27.นายภูวดล มุลนี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
28.นายสมบูรณ์นาเพีย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขวาไร่อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
29. นายกิตติชัย พันธไชย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
30. นายสวาท ปาธิสัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
31.นายวรวิทย์ ปักกาโล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกู่สันตรัตน์อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
32.พันจ่าเอกคมสันต์ บุญศร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองเรือ อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
33. นายลําพูน เพียสา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแมดนาท่ม อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
34. นายคมเดช พลอยแดง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางรักใหญ่ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
35. นายเนตร สังข์เมือง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดินทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
36. นายไสว เนื้อสีจัน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังวน อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
37. นายสมบัติ วงศ์กวน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสามวัง อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
38. นายสุภคิน วงค์สา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองต้นเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
39. นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
40. นายบุญเลิศ ฟักสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ
41. นายอาคม พันธ์เฉลิมชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
42. นายสกุลศักดิ์ มะดาโอ๊ะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
43. นายเกรียงไกร ชูศิลป์กุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
44. นางสํารวย ชุนเกาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบ้านใหม่อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มที่4 ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จํานวน 4 ราย)

1. นายยุทธเดช พลอยสังวาลย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
2. สิบตํารวจตรีบุญส่ง ทศพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนพรัตน์จังหวัดปทุมธานี
3. นายณรงค์ฤทธิ์ คล้ายทอง ปลัดเทศบาลตําบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
4. นางสาวจันทร์ประภา อิสสอาด ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มที่ 5 กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จํานวน 7 ราย

1. นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน กรรมการ สสส. รองประธานคนที่สอง
2. นายสงกรานต์ ภาคโชคดี กรรมการ สสส.
3. นายเอ็นนู ชื่อสุวรรณ กรรมการ สสส.
4. นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กรรมการ สสส.
5. นายสมพร ใช้บางยาง กรรมการ สสส.
6. รองศาสตราจารย์ประภัทร นิยม กรรมการ สสส.
7. นายวิเชียร พงศธร กรรมการ สสส.

5 มกราคม 2559
เขียนโดยisranews
8
"...สิ่งหนึ่งที่น่าเกลียดของ คสช.คือ การปลด 7 ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.ในคำสั่งเดียวกับกลุ่มที่มีประเด็นส่อทุจริต ทั้งๆที่กรรมการทั้ง 7 ไม่มีการถูกตั้งกรรมการสอบทุจริตเลย เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง และเป็นการทำให้สังคมเข้าใจผิดโดยตั้งใจ.."

หมายเหตุ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org : เมื่อวันที่ 6 ม.ค.59 นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา  และ แกนนำแพทย์ชนบทภาคใต้ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว 'Supat Hasuwannakit' แสดงความเห็นเกี่ยวกับ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งมีรายชื่อบอร์ดผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมอยู่ด้วย จำนวน 7 ราย

--------------

หลายคนถามความเห็นของผม ต่อการปลดบอร์ดผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. 7 ท่าน ด้วย ม. 44 ผมจึงขอให้ทัศนะของผมหลังการเชื่อมโยงไตร่ตรอง อ่านหลายความเห็นของผู้คน

ผมสรุปได้ว่า

"สสส.คือนวัตกรรมทางสังคมที่สำคัญยิ่งของสังคมไทย เพราะเป็นช่องทางให้ภาคประชาชนมีโอกาสได้ใช้เงินภาษีประชาชนมาทำงานเพื่อชุมชนของเรา เพื่อสังคมของเรา เพราะทั้งชุมชนและสังคมเป็นของเรา ไม่ใช่เป็นหน้าที่เฉพาะของส่วนราชการหรือท้องถิ่นท้องที่เท่านั้น และ สสส.คือกลไกสำคัญที่สุดที่เสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม สังคมไทยจะก้าวเดินไปข้างหน้า ประชาชน ชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆต้องได้รับการหนุนเสริมให้เติบโต ประชาสังคม ต้องเติบใหญ่ให้ได้ดุลย์กับรัฐและทุน นั่นคืออุดมคติ

ที่ผ่านมา แม้ สสส.จะมีจุดโหว่เชิงการจัดการอยู่บ้าง แต่ก็เดินไปในทิศทางที่ใช่ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาสังคม และด้วยการบริหารแบบ สสส.ที่มีความคล่องตัวต่างจากราชการที่มีระเบียบปิดกั้นมากมาย ทำให้ความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่รับทุน สสส.มีความแหลมคมและหลายกรณีก็มาทำหน้าที่ตรวจสอบหรือกดดันภาครัฐและภาคทุน

ส่วน คสช.นั้นชัดเจนแล้วว่า จุดยืนทางวิธีคิดของ คสช.คือ การจัดแถวประเทศไทย คิดแบบทหารต้องการให้ประชาชนซ้ายหันขวาหันตามที่สั่ง ใช้กระบวนการแช่แข็งการมีส่วนร่วม ครอบงำทิศทางให้อยู่ในกรอบ ตัดท่อน้ำเลี้ยงภาคประชาชน และ สสส.ก็คือท่อน้ำเลี้ยงใหญ่ที่สุดในขณะนี้ คสช.มุ่งควบคุมภาคประชาชนให้อยู่ในกระด้งในเชิงสังคมสงเคราะห์ แต่การออกทำเรื่องสิทธิ การจัดการฐานทรัพยากร การตรวจสอบหรือเห็นต่างนโยบายรัฐ เป็นสิ่งที่น่ารำคาญและยอมรับไม่ได้

ในยุคนี้ยิ่งชัด เมื่อ คสช.พูดถึง"ประชารัฐ" ประชาในความหมายของทหารก็คือเจ้าสัว ส่วนรัฐก็ชัดเจนคือรัฐราชการ ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีภาคประชาชนอยู่ในสมการ

การปลดบอร์ดผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน 7 คนอย่างเร่งด่วนด้วย ม.44 ครั้งนี้ เชื่อว่าตัวเร่งตัวหนึ่งก็คือ การสรรหาผู้จัดการ สสส.ที่กำลังจะจบ ทหารคงได้ข้อสรุปว่า อยากจะได้คนที่ตนควบคุมได้ มาเป็นทั้งบอร์ดและผู้จัดการ สสส. จึงต้องรีบเร่งตัดกระบวนการ และหลังจากนี้ คสช.คงตั้งนายพลหรือคนที่ตนคุมได้เข้ามานั่งในบอร์ดและเป็นผู้จัดการ สสส.

โดยเชื่อว่า ภาคประชาชนจะอ่อนเปลี้ยลงหากไม่มีน้ำเลี้ยงจาก สสส. และงบ สสส.ในอนาคตจากบอร์ดใหม่ เชื่อมั่นได้ว่า จะเปิดช่องให้ภาคราชการ กองทัพ เข้ามาของบก้อนใหญ่ๆทำโครงการได้สะดวกโยธินขึ้น

สิ่งหนึ่งที่น่าเกลียดของ คสช.คือ การปลด 7 ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.ในคำสั่งเดียวกับกลุ่มที่มีประเด็นส่อทุจริต ทั้งๆที่กรรมการทั้ง 7 ไม่มีการถูกตั้งกรรมการสอบทุจริตเลย เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง และเป็นการทำให้สังคมเข้าใจผิดโดยตั้งใจ

ปัญหาจึงชัดเจนว่า อยู่ที่วิธีคิดของ คสช.วิธีคิดแบบจัดแถวของทหารที่ต้องการควบคุมทุกอณูของสังคม ส่วนความคิดของผมและภาคประชาสังคมกลับตรงข้าม คือปลุกทุกพลังในสังคมในลุกขึ้นดูแลและจัดการชุมชนสังคมด้วยตนเอง ประชาชนคือศูนย์กลางจริงๆและเติบใหญ่ขึ้น ราชการรวมศูนย์ที่แข็งทื่อต้องเล็กลง

นี่จึงเป็นการต่อสู้ของสองชุดความคิด ไม่แปลกที่มีรุกมีรับ ถูกทหารรุกกินเมืองบ้างในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่แปลก เข้าใจได้ แต่ไม่ใช่เรายอมจำนน แต่กลับต้องเปลี่ยนรับเป็นรุก เอาเมืองคืนมา ด้วยกระบวนกองทัพมดที่ไร้ระเบียบ จนฝ่ายจัดแถวนิยมจับทางไม่ถูก

เพราะโดยทิศทางประวัติศาสตร์ การเล็กลงของภาครัฐและการลดบทบาทของกองทัพเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นอยู่แล้วในอนาคต

(อ่านประกอบ : ‘บิ๊กตู่’ใช้ ม.44 ปลด ขรก.-นักการเมืองท้องถิ่นกราวรูด 59 คน-พ่วง 7 บอร์ด สสส.)

6 มกราคม 2559 เวลา 14:40 น.
เขียนโดยisranews
9
                                                ที่องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
                                                3 สิงหาคม 2558

เรื่อง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข ทุจริตประพฤติมิชอบ ยักยอกเงินก่อนเกษียณ
เรียน ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                  ตามที่รัฐบาล คสช ได้แต่งตั้ง นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์)นั้นก่อนเกษียณราชการ ไปเป็นที่ปรึกษา รมช.สธ ได้ยกยอกถอนเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ รพ.ขอนแก่น จากบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาขอนแก่น และธนาคารอื่นๆ ในระยะเวลา 6 เดือนก่อนเกษียณราชการเข้าบัญชีส่วนตัว เป็นเงินมากกว่า 30 ล้านบาท โดยเขียนเช็คสั่งจ่ายจำนวน 10 ใบ ใบละ 3 ล้านบาท โดยมีรองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร (ปัจจุบันย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร) ได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ในการทุจริตด้วย จึงได้รับรางวัล จากที่ปรึกษา รมช.สธ.ผลักดันไปเป็น ผู้อำนวยการที่แปดริ้ว และสัญญากันว่า จะให้ได้ย้ายกลับคืนมาเป็นผู้อำนวยการ รพ.ขอนแก่น ภายในปี 2558 นี้

หลังจากนายแพทย์วีระพันธ์ ได้เกษียณราชการ (ไปเป็นที่ปรึกษา รมช. สาธารณสุข) กระทรวงสาธารณสุข ได้โยกย้ายนายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ผู้อำนวยการ รพ.หนองบัวลำภู มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รพศ.ขอนแก่นแทน
ผู้อำนวยการคนใหม่ได้ตรวจสอบเงินในบัญชีสวัสดิการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น แทบจะไม่มีเงินเหลือใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการเจ้าหน้าที่ จึงได้สอบถาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ถึงได้รู้ว่า นายแพทย์วีระพันธ์ ได้สั่งเขียนเช็คถอนเงินในบัญชี นับ 10 ครั้งไปเกือบหมด โดยระบุในใบเบิกเงินว่า เพื่อใช้จ่ายในการบริหารงาน ของผู้อำนวยการวีระพันธ์
ต่อมา นพ.ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นคนปัจจุบัน เกรงว่าจะถูกกล่าวหา ว่ายักยอกเอาเงินไป จึงร้องขอให้ คณะกรรมการติดตามประมวลผลของกระทรวงสาธารณสุข(คตป)ได้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง และนายแพทย์วีระพันธ์ เห็นว่าจะมีความผิด จึงได้ขอโอนเงินที่ยักยอกออกไป เข้าบัญชีส่วนตน โอนคืนมา 10 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา และได้ใช้อำนาจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรียกผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นคนปัจจุบัน(นพ.ธรรมนูญ) และนายแพทย์วีระศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร เด็กสร้าง ที่ร่วมรู้เห็น ร่วมสั่งจ่ายเช็ค มากำชับซักซ้อม คำให้การ ต่อคณะกรรมการ คตป.ที่ลงมาสอบสวนข้อเท็จจริง ว่าตนเองได้ยืมเงินไปใช้ในการบริหารงาน

                จากพฤติกรรมของนายแพทย์วีระพันธ์ ดังกล่าว เป็นการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเอง และเมื่อมาทำหน้าที่ทางการเมือง เป็นที่ปรึกษารมช.สาธารณสุข ยังใช้อำนาจ จะโยกย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อเอาคนที่ร่วมทุจริต ช่วยตนเอง กลับมากลบความเลวที่เคยทำร่วมกันไว้ เรื่องดังกล่าวเป็นที่ทราบกันทั้งโรงพยาบาลขอนแก่นและใกล้เคียง ดังนั้นองค์กรแพทย์/องค์กรพยาบาล และชาว รพศ.ขอนแก่น จึงขอร้องเรียนถึงพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ และ รพศ.ขอนแก่น ของ นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ซึ่งหากยังให้ใช้อำนาจต่อไป จะเกิดความวินาศ และขอให้มีการตรวจสอบ การยักยอกเงิน มูลค่า 30 กว่าล้าน ว่ามีเส้นทางการเงิน ไปถึงบุคคลอื่นด้วยหรือไม่ซื้อขายตำแหน่งกันหรือไม่

                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และช่วยดำเนินการ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตามนโยบายของรัฐบาล คสช.ด้วย


                                              ขอแสดงความนับถือ

                                 จากองค์กรแพทย์+องค์กรพยาบาลจนท.รพศ.ขอนแก่น
10
ปฐมบท
มันเริ่มที่ตรงนี้


รายละเอียดของหนังสือและหลักฐาน อ่านต่อได้ที่ลิงค์
http://www.thaihospital.org/board2/index.php?topic=30812.0

จากเริ่มต้นถึง26มิถุนายน2563
บทที่1
บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...(26 พฤษภาคม 2563)


บทที่2
บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นพร้อมใจกันให้กำลังใจหมอชาญชัย(ครั้งที่1)...(27 พฤษภาคม 2563)


บทที่3
คำสั้่งย้ายหมอชาญชัยไปปฏิบัติราชการที่กระทรวงสาธารณสุข...(1 มิถุนายน 2563)สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปฯออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขใช้หลักธรรมาภิบาล และเรียกร้องให้องค์กรแพทย์ทั่วประเทศสนับสนุน และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น...(1 มิถุนายน 2563)


บทที่4
บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นพร้อมใจกันให้กำลังใจหมอชาญชัย (ครั้งที่2)...(2 มิถุนายน 2563)


บทที่5
หมอชาญชัยแถลงข่าวกับสื่อมวลชน...(4 มิถุนายน 2563)


บทที่6
อำลาด้วยน้ำตา...(4 มิถุนายน 2563)


บทที่7
หมอชาญชัยย้ายไปปฏิบัติงานที่กระทรวงสาธารณสุข ขณะที่หมอเกรียงศักดิ์มารับตำแหน่งรักษาการผอ.รพ.ขอนแก่น


บทที่8
หมอชาญชัยเข้าพบท่านอนุทินเพื่อขอความเป็นธรรม...(8 มิถุนายน 2563)


บทที่9
"Everyday is BLACK" บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นพร้อมใจแต่งชุดดำมาทำงาน...(10 มิถุนายน 2563)


บทที่10
เอกสารการเงินเก่าถูกรื้อค้น/บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นรวมตัวกันร้องเพลง...(11 มิถุนายน 2563)


บทที่11
บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล...(12 มิถุนายน 2563)บทที่12
หมอเกรียงศักดิ์แถลงการณ์ขอถอนตัวจากรักษาการ ผอ.รพ.ขอนแก่น...(15 มิถุนายน 2563)


บทที่13
"Everyday is BLACK" บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นรวมพลังร้องเพลง และแถลงจุดยืน...(16 มิถุนายน 2563)


บทที่14
ประชาชนจังหวัดขอนแก่นยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...(17 มิถุนายน 2563)


บทที่15
ปลัดเซ็นคำสั่งถอนรักษาการ...(19 มิถุนายน 2563)


บทที่16
ปลัดออกคำสั่งตั้งศูนย์บริหารทรัพยากร COVID-19...(22 มิถุนายน 2563)

ปลัดออกคำสั่งตั้งหมอชาญชัยเป็น ผอ.ศูนย์บริหารทรัพยากร COVID-19...(22 มิถุนายน 2563 วันเดียวกัน)


บทที่17
เครือข่ายประชาชนอีสานขอเข้าพบปลัด(ได้พบรองปลัด) และเข้าพบประธานรัฐสภา ท่านชวนหลีกภัย...(25 มิถุนายน 2563)เปิดตัวเพลง"คึดฮอดหมอชาญ"...(25 มิถุนายน 2563)


บทที่18
ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลขอนแก่นพร้อมองค์กรแพทย์ ศศค., ตัวแทนสมาพันธ์แพทย์ รพศ/รพทฯ จากหลายสถาบัน และศิษย์เก่าคณะแพทย์ศาสตร์ มข. ยื่นหนังสือต่อท่านนายกรัฐมนตรีหน้าทำเนียบ (ครั้งที่2)...(26 มิถุนายน 2563)

ไปตีกอล์ฟ


ไม่เคยใช้เล่ห์ใด ทำด้วยใจเพื่อความดี
สีขาวกลับเปื้อนสี เพราะคอยมีมารผจญ

ตากแดดยื่นลุงตู่ ถ้าเฉยอยู่คงไร้ผล
ธรรมาภิบาลต้องอดทน ไม่จำนนต่อคนพาล


ข้อมูลจากเฟสบุ๊ค Kanokwan Sriruksa (27มิถุนายน2563)/สมาพันธ์แพทย์ รพศ./รพท.ฯ
.................................................

ความชอบธรรมอยู่ไหนใครรู้บ้าง
ผู้ใหญ่กร่างใช้อำนาจน่าอดสู
ใช้ตำแหน่งให้ใครใครมาเชิดชู
โดยไม่รู้ระลึกถึงความดี

ท่าน ผอ.ชาญชัย ขี่ม้าขาว
มาช่วยกู้วิกฤตการณ์โรงบาลศูนย์
จากติดลบท่านกลบหนี้ทวีคูณ
ท่านเป็นศูนย์รวมใจในองค์กร

เราผ่านร้อนฝ่าฝนทนลมหนาว
ด้วยย่างก้าวตามผู้นำไม่หวั่นไหว
ผู้นำดีเรายกย่องดุจดวงใจ
ไม่ว่าใครอย่าหมายมาแย่งชิง

ขอเป็นกบเลือกนายอย่างสะอาด
ใครมุ่งมาดมาหยันเราหมายสู้
คุณธรรมาภิบาลต้องเฟื่องฟู
ให้โลกรู้คนดีไม่มีวันตาย


องค์กรแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น
26 พฤษภาคม 2563
หน้า: [1] 2 3 ... 10