แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - story

หน้า: [1] 2 3 ... 455
1
27 ก.ย.64 - พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 13.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 10/2564 สำหรับประชุมครั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นในการประชุม เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านต่างๆ และเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

โดยคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ของข้าราชการตำรวจ เดือน ก.ย. 64 มีข้าราชการตำรวจลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 28 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 23 นาย และปลดออกจากราชการ จำนวน 5 นาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. 64 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 176 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 131 นาย ปลดออกจากราชการ จำนวน 38 นาย และให้ออกจากราชการ จำนวน 7 นาย

27 กันยายน พ.ศ. 2564
https://www.thaipost.net/main/detail/118006

2
กรมอุตุฯ รายงาน เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 3.2 ที่ อ.ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี ช่วง ตี 4 ที่ผ่านมา เบื้องต้น ยังไม่ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหว

เมื่อเวลา 04.39 น. วันที่ 28 ก.ย. กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.2 ความลึก 6 กม. บริเวณ ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหว หรือความเสียหายใดๆ ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป.

28 ก.ย. 2564
https://www.thairath.co.th/news/local/central/2204536

3
กรมอนามัย เผยผลที่เกิดขึ้น หลังกฎหมายภาษีน้ำตาลใช้มา 4 ปี ทำให้คนไทยบริโภคน้ำตาลจากเครื่องดื่มลดลง และคนเป็นโรคอ้วนในประเทศไทยลดลง

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การบริโภคเครื่องดื่มรสหวานส่งผลต่อความเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ำหนักเกิน โรคอ้วน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคฟันผุ พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานของ   คนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 5 ปี จากพ.ศ. 2546 - 2552 มีการบริโภคเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 31.6 ส่งผลให้คนไทยได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มคิดเป็นร้อยละ 45.9 ซึ่งสอดคล้องกับความชุกของโรคอ้วนในคนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไปที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.7 ในปี 2551 เป็น 37.5 ในปี 2557 อีกทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของคนไทย คิดเป็นร้อยละ 82 ของสาเหตุการตายทั้งหมดในปี 2556

         นอกจากนี้ ในเด็กอายุ 12 ปี พบอัตราการเกิดโรคฟันผุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.9 ในปี 2537 เป็นร้อยละ 57.3 ในปี 2543 จากปัญหาดังกล่าว นำมาสู่แนวคิดการจัดทำมาตรการจัดเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาวะคนไทย โดยได้มีการออกพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาล เครื่องดื่มผง (3 in 1) และเครื่องดื่มเข้มข้นตามปริมาณน้ำตาล

ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) กล่าวเสริมว่า  ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมาตรการจัดเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาวะคนไทย ทำให้เกิดการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตของเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ได้แก่ 1. ในภาพรวม ราคาเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลที่ผลิตในประเทศและนำเข้ามีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.7 และ 18.1 ตามลำดับ 2. เครื่องดื่มที่ผลิตในประเทศมีสัดส่วนจำนวนชนิดของเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 ในขณะที่เครื่องดื่มที่มีปริมาณ น้ำตาลสูงมีสัดส่วนลดลง โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากกว่า 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร มีสัดส่วนลดลงมากที่สุด

และ 3. สัดส่วนรายได้จากภาษีเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบต่อรายได้ภาษีสรรพสามิตทั้งหมด ซึ่งจากการศึกษาปริมาณเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลที่ดื่มเฉลี่ยต่อวัน   ในกลุ่มประชากรไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2563 พบกลุ่มตัวอย่างมีการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลลดลงจาก 283.6 มิลลิลิตร ในปี 2561 เป็น 275.8 มิลลิลิตร ในปี 2562 หรือลดลง  ร้อยละ 2.8 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีการบริโภคลดลงสูงสุด ร้อยละ 7.2 โดยเครื่องดื่มที่มีการบริโภคลดลงมากที่สุด พบว่าเครื่องดื่มผสมโซดาแบบกระป๋องมีสัดส่วน การบริโภคลดลงมากที่สุด ร้อยละ 17.7 ตามด้วยเครื่องดื่มสมุนไพร ร้อยละ 10.0 และน้ำผลไม้แบบกล่อง ร้อยละ 9.2 ตามลำดับ

        “ การสำรวจปริมาณการบริโภคน้ำตาลของคนไทยในปี 2555 – 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า ปี 2551-2560 คนไทยมีการบริโภคน้ำตาลจากเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น แต่หลัง     การบังคับใช้พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในการจัดเก็บภาษี เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาล เครื่องดื่มผง       (3 in 1) และเครื่องดื่มเข้มข้นตามปริมาณน้ำตาล ส่งผลให้คนไทยมีการบริโภคน้ำตาลจากเครื่องดื่มลดลงร้อยละ 15.3 และ 14.0 ในปี 2561 และ 2562 ตามลำดับ และในปี 2563 พบว่าคนเป็นโรคอ้วนลดลง 9,306 คน” ทพญ.ปิยะดา กล่าว

23 ก.ย. 2564
https://www.bangkokbiznews.com/health/961725

4
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง "ผู้พิพากษาศาลฎีกา" มีมลทิน มัวหมอง หากให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ความว่า ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ ดำรงตำแหน่ง "ผู้พิพากษาศาลฎีกา" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นั้น

สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เนื่องจากมีมลทินหรือมัวหมอง หากให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ และต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 32 (6) และมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่ง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง "ผู้พิพากษาศาลฎีกา" ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

28 ก.ย. 2564
https://www.komchadluek.net/hot-social/485659

5
"หมอธีระวัฒน์" ตอบข้อสงสัย ทำไมต้องฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ย้ำเด็กตั้งแต่ 3 ขวบ ใช้วัคซีนเชื้อตายปลอดภัยกว่า 2 เข็ม และต่อด้วย ไฟเซอร์ชั้นผิวหนัง เพื่อเลี่ยงหัวใจอักเสบ

วันที่ 24 กันยายน 2564 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา "หมอธีระวัฒน์" หรือ "หมอดื้อ" ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กอธิบายกรณีวัคซีนว่า ทำไมต้อง ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง 

โดย "หมอธีระวัฒน์" ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หรือ "หมอดื้อ" เผยว่า ทำไมต้อง ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ฉีดชั้นผิวหนังใช้ปริมาณวัคซีนน้อยได้ผลเท่ากันปลอดภัยกว่า ระบบผิวหนังผ่าน Th2 กล้ามเนื้อ Th1 ดังนั้น 10 ล้านโดส กลายเป็น 50 ล้าน อย่างน้อย เช่น ของแอสตร้าฯ โมเดอร์นา 1 โดส 100 ไมโครกรัม ใช้ฉีดชั้นผิวหนัง 10 ไมโครกรัม 1 คนจะกลายเป็น 10 คน กำไรกว่า ไฟเซอร์ 1 คนเป็น 3 คน

SV ควร 2 เข็ม SV SV และต่อ AZ หรือ PZ หรือ MDN เข้าชั้นผิวหนัง
 
สูตรนี้ เราทดสอบใน มากกว่า 300 คน ตั้งแต่ กรกฎาคม ภูมิสูงทันทีจากที่หายไป และข้ามสู้ เดลต้า เบต้า เช่นเดียวกับ มอ วชิระภูเก็ต และการศึกษาจากประเทศจีน 

เด็กตั้งแต่ 3 ขวบ ใช้เชื้อตาย ปลอดภัยกว่า 2 เข็ม และต่อด้วยยี่ห้ออื่น เช่น ไฟเซอร์ชั้นผิวหนัง ขนาดน้อย เพื่อเลี่ยงหัวใจอักเสบ

ทั้งนี้ หมอธีระวัฒน์ ยังเผยต่ออีกว่าการ ฉีดเข้าขั้นผิวหนัง กว่าจะยอม แทบล้มประดาตาย จาก 1987 ที่วัคซีนพิษสุนัขบ้าเป็นต้นแบบ จาก เสาวภา เป็นประเทศไทย เป็น WHO เป็นทั้งโลกในปี 1992 และในวิกฤติโควิดที่วัคซีนขาด ผลข้างเคียงสูง ชั้นผิวหนังคือทางออกอีกทางหนึ่ง


หมอธีระวัฒน์ ยังกล่าวถึงกรณีที่ทางการลุยฉีดวัคซีน 1 ล้านคนวันนี้เป็นวันแรกด้วยว่า "ชื่นใจ ดีใจ วันนี้เป็นวันแรก ที่ทางการลุยฉีดวัคซีน 1 ล้านคน ฉีดเช่นนี้ ทุกวันไปเรื่อย ๆ วันละหนึ่งล้านคน จนในที่สุด ทุกคนได้ 2 เข็ม ช่วยกันครับ สู้ ๆ "

24 ก.ย. 2564
https://www.komchadluek.net/covid-19/485184

6
องค์การอนามัยโลก(ดับเบิลยูเอชโอ) เตือนทั่วโลกเตรียมรับมือโรคสมองเสื่อมที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรจำนวนกว่า 55 ล้านคน เนื่องจากมีแนวโน้มที่ผู้ป่วยโรคนี้จะเพิ่มขึ้นทั่วโลก

รายงานการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการระดับโลกของดับเบิลยูเอชโอเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมเมื่อปี 2560 ระบุว่า มีไม่กี่ประเทศที่มีมาตรการเดูแลผู้ป่วยโรคนี้ โดยมีประเทศแค่ 25 % ที่มีแผนระดับชาติสนับสนุนผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและครอบครัว

ดับเบิลยูเอชโอ คาดการณ์ว่า ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจะมีมากถึง 78 ล้านคนภายในปี 2573 ก่อนจะเพิ่มเป็น 139 ล้านคนในปี 2593 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคสมองเสื่อมทั่วโลกจะทะยานสูงขึ้นจากก 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน เป็น 2.8 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2573

ดับเบิลยูเอชโอ ยังเตือนด้วยว่า ขณะนี้หลายประเทศยังไม่ได้เตรียมพร้อมต่อปัญหาสาธารณสุขนี้ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คน 55 ล้านคนทั่วโลก โดยกว่า 60% ของผู้ป่วยโรคนี้อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง

โรคสมองเสื่อมเกิดจากโรคและการบาดเจ็บที่ส่งผลต่อสมอง เช่น โรคอัลไซเมอร์และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมักเกิดในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และมักจะส่งผลกระทบต่อความจำและการใช้ความคิดของสมอง ทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันได้ยากลำบากมากขึ้น

3 ก.ย. 2564
https://www.bangkokbiznews.com/news/958077

7
WHO กำหนดให้ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นอันตรายสำหรับประชากรโลก โดยอยู่ในระดับเดียวกับการสูบบุหรี่ หรือการกินอาหารขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพ

องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) เตือนว่า มลพิษทางอากาศมีอันตรายมากกว่าที่หลายคนคาดคิด พร้อมกับปรับลดระดับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของไนโตรเจนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษสำคัญที่ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหนึ่งในสารตั้งต้นที่ทำให้เกิด PM2.5

ดับเบิลยูเอชโอ ประเมินว่า ในแต่ละปีผู้คนทั่วโลกต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เนื่องมาจากโรคภัยที่เชื่อมโยงกับมลพิษทางอากาศถึงกว่า 7,000,000 คน

ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง เพราะต้องพึ่งพาการใช้พลังงานจากฟอสซิล ที่ทำให้เกิดมลพิษตามมาเป็นจำนวนมาก สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ดับเบิลยูเอชโอ ยังจัดให้มลพิษทางอากาศเป็นอันตรายอยู่ในระดับเดียวกับการสูบบุหรี่ หรือการกินอาหารขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพ 

ทั้งยังขอร้องให้ชาติสมาชิกทั้ง 194 ประเทศ ปรับลดการปล่อยก๊าซพิษ และเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกก่อนหน้าการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก(COP26) ในเดือนพ.ย.นี้

"ดับเบิลยูเอชโอได้ปรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในระดับที่ต่ำลงพร้อมทั้งเตือนว่าการปรับแนวปฏิบัติใหม่สัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการปรับแนวปฏิบัติใหม่มีขึ้นเพื่อปกป้องประชาชนจากการได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากมลภาวะทางอากาศและเพื่อให้รัฐบาลในประเทศต่างๆทั่วโลกได้นำไปใช้เป็นข้ออ้างอิงในการกำหนดมาตรฐานให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การปรับค่าแนะนำคุณภาพอากาศของดับเบิลยูเอชโอครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี จากการวิเคราะห์ของกรีนพีซ อินเดีย โดยใช้ข้อมูลจาก IQAir ที่บ่งชี้ว่า ในปี 2563 มลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่ทั่วโลก ส่วนใหญ่มีความเข้มข้นเกินกว่าค่าแนะนำของดับเบิลยูเอชโอ

“ประเด็นสำคัญที่สุดคือรัฐบาลประเทศต่างๆจะผลักดันนโยบายเพื่อลดการปล่อยไอเสียที่ทำให้เกิดมงภาวะได้หรือไม่ เช่น เลิกลงทุนในถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซ รวมทั้งให้ความสำคัญอันดับต้นๆไปที่การเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดแทน”ดร.ไอแดน ฟาร์โรว์ นักวิทยาศาสตร์ด้านมลพิษทางอากาศระหว่างประเทศของกรีนพีซ  ซึ่งมีฐานดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยอีเซเตอร์ ในสหราชอาณาจักร ระบุ

ดร.ฟาร์โรว์ กล่าวด้วยว่า “องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ชัดเจนแล้วว่า การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศแม้ในระดับต่ำ ทำให้อายุขัยสั้นลง และมีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย์ ดับเบิลยูเอชโอได้ยกระดับค่าแนะนำคุณภาพอากาศโดยผสานกับความก้าวหน้าของการวิจัยใหม่ ๆ แต่ค่าแนะนำเพื่ออากาศสะอาดเหล่านี้จะไม่มีความหมายอะไรเลย หากรัฐบาลไม่ลงมือทำเพื่อแก้ไขปัญหา"

การวิเคราะห์มลพิษ PM2.5 ของกรีนพีซ อินเดีย ที่รวบรวมจากฐานข้อมูลของ IQAir พบว่าคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ 100 แห่งทั่วโลก มีระดับเกินค่าแนะนำคุณภาพอากาศขององค์การอนามัยโลกปี 2563

ในกรุงนิวเดลี ปี 2563 มลพิษ PM2.5 เฉลี่ยรายปีสูงกว่าค่าแนะนำคุณภาพอากาศของดับเบิลยูเอชโอปี 2548 เกือบ 8 เท่า

เป็นค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ทุกเมืองทั่วโลกในฐานข้อมูล และเมื่อนำมาเทียบกับค่าแนะนำคุณภาพอากาศใหม่ในปี 2564 ที่เข้มงวดมากขึ้น พบว่ามลพิษ PM2.5 สูงกว่าค่าแนะนำเกือบ 17 เท่า

นอกจากนี้ กรีนพีซและศูนย์วิจัยด้านพลังงานและอากาศสะอาด (ซีอาร์อีเอ) คาดการณ์จำนวนผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรในกรุงเดลีไว้ ที่ 57,000 รายในช่วงปี 2563 ซึ่งสัมพันธ์กับการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศ

ส่วนในกรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซีย และกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน มลพิษ PM2.5 เฉลี่ยรายปี ที่ IQAir บันทึกไว้ในปี 2563 สูงกว่าค่าแนะนำคุณภาพอากาศ ปี 2548 อยู่ประมาณ 4 เท่า

ในเม็กซิโกซิตี้ กรุงเทพฯ และโซล มีมลพิษ PM2.5 เฉลี่ยรายปี มีมากกว่า 2 เท่าของค่าแนะนำคุณภาพอากาศขององค์การอนามัยโลกปี 2548

อย่างไรก็ตาม แม้ในปี 2563 ที่ผ่านมา เมืองบางแห่งมีมลพิษ PM2.5 ไม่เกินค่าแนะนำคุณภาพอากาศของดับเบิลยูเอชโอแต่มีการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องมลพิษทางอากาศอันเป็นผลมาจาก การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศในระดับต่ำในระยะยาว

ผลวิเคราะห์ของกรีนพีซ IQAir และซีอาร์อีเอ ระบุว่า ในปี 2563 ที่นิวยอร์กและลอนดอน มีการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประมาณ 11,000 และ 10,000 คนตามลำดับ

ดร. ฟาร์โรว์กล่าวด้วยว่า "ไม่มีระดับของมลพิษทางอากาศขั้นต่ำใดๆ ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ การได้รับมลพิษทางอากาศในระดับต่ำในระยะยาวอาจทำให้สุขภาพของผู้คนแย่ลงทีละน้อยแต่ส่งผลร้ายแรง ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น มะเร็งปอด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน และสุดท้ายคือการเสียชีวิต นโยบายคุณภาพอากาศต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพและยกระดับคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่”

ขณะที่อวินาช ชันชาล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านมลพิษทางอากาศ กรีนพีซ อินเดียมีความเห็นว่า "ทั่วโลกมีเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงในเชิงเศรษฐกิจเพื่อต่อกรกับวิกฤตมลพิษทางอากาศ ในเกือบทุกส่วนของโลก การพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนเช่น ลม และแสงอาทิตย์ คุ้มค่ามากกว่าการลงทุนเพื่อเผาไหม้ถ่านหิน น้ำมัน หรือก๊าซ

โดยที่ยังไม่ต้องรวมความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมลพิษทางอากาศ การจัดการมลพิษทางอากาศเป็นเรื่องเจตจำนงทางการเมือง ไม่ใช่เทคโนโลยีอย่างเดียว"

24 ก.ย. 2564
https://www.bangkokbiznews.com/world/961947

8


การแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
22กันยายน2564 ชุดแรก


- นางลดาวรรณ หาญไพโรจน์ รองแพทย์ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่
เป็น ผอ. รพ.เชียงคำ จ.พะเยา

- นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์ นพ.ชช.(ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน) สาธารณสุขจังหวัดตาก
เป็น ผอ. รพ.ศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย

- นายโชติ ภาวศุทธิกุล รองแพทย์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
เป็น รก.ผอ. รพ.พิจิตร จ.พิจิตร

- นางอังคนา อุปพงษ์ รองแพทย์ รพ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
เป็น ผอ. รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

- นายปิยวัฒน์ อังควะนิช รองแพทย์ รพ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
เป็น รก.ผอ. รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

- นายธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผอ.ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.พิจิตร จ.พิจิตร
เป็น ผอ. รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

- นายนิสิต ศรีสมบูรณ์ รองแพทย์ รพ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
เป็น ผอ. รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี

- นางจารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุบริการสุขภาพ รพ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธู์
เป็น ผอ. รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

- นายจิตติรัตน์ เตชวุฒิพร รองแพทย์ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม
เป็น ผอ. รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

- นายสกล สุขพรหม รองแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี
เป็น ผอ. รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

- นายวสันต์ แก้ววี รองแพทย์ รพ.น่าน จ.น่าน
เป็น รก.ผอ. รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- นายไพฑูรย์ ใบประเสริฐ รองแพทย์ รพ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
เป็น ผอ. รพ.หนองบัวลำภู


การแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
22กันยายน2564 ชุดที่สอง


- นางนภาพร สิงขรเขียว รองแพทย์ รพ.เลย จ.เลย
เป็น ผอ.รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

- นายโสภณ นิลกำแหง รองแพทย์ รพ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
เป็น ผอ.รพร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

- นายสุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ รองแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
เป็น ผอ.รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

- นายชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์ ผอ.สำนักบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เป็น ผอ.รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

- นายสมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รองแพทย์ รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เป็น ผอ.รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา

- นายนพดล พิษณุวงษ์ รองแพทย์ รพ.นางรอง จ.สุรินทร์
เป็น ผอ.รพ.ปราสาท จ.สุรินทร์

- นายสุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองแพทย์ รพ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
เป็น ผอ.รพ.ยโสธร จ.ยโสธร

- นายวิชิน โชติปฏิเวชกุล รองแพทย์ รพ.แพร่ จ.แพร่
เป็น ผอ.รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี

- นางณิชาภา สวัสดิกานนท์ รองแพทย์ รพ.สงขลา จ.สงขลา
เป็น ผอ.รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

- นายสงกรานต์ จันทร์มุนี รองแพทย์ รพ.ตรัง จ.ตรัง
เป็น ผอ.รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

- นางสาวนิตยา ภูวนานนท์ รองแพทย์ รพ.ยะลา จ.ยะลา
เป็น ผอ.รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส

- นายจรัล ปันกองงาน รองแพทย์ รพ.ลำปาง
เป็น ผอ.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม


ขอแสดงความยินดี
สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปฯ
22 กันยายน 2564

9
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา “กฤษณพงศ์” ม.เกษตรศาสตร์ “หมอเกษม” มช. “หมอประสิทธิ์” ม.นเรศวร “หมอกระแส” ม.นครพนม

วันนี้ (18 ก.ย.) ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
1.นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ นายกฤษณพงษ์ กีรติกร
2.นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ นายเกษม วัฒนชัย
3.นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ คือ นายวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
4.นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร คือ นายประสิทธิ์ วัฒนาภา
5.นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม คือ นายกระแส ชนะวงศ์
6.นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คือ นายพินิติ รตะนานุกูล
7.นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คือ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
8.นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ และ
9.นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คือ นายชาญ ถนัดงาน

รมว.อว.กล่าวต่อว่า กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง มีจำนวน 11 แห่ง ดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 15 ราย 2.มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 7 ราย 3.มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 12 ราย 4.มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จำนวน 10 ราย 5.มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จำนวน 2 ราย 6.มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จำนวน 1 ราย 7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 14 ราย 8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 14 ราย 9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 1 ราย 10.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ราย และ 11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 11 ราย

18 ก.ย. 2564 ผู้จัดการออนไลน์

10
"สหประชาชาติ" เผย ทั่วโลกมีคนทำงานเสียชีวิตเกือบปีละ 2 ล้าน เหตุทำงานหนัก เครียด สภาพแวดล้อมในที่ทำงานเป็นพิษ

องค์การแรงงานสากล และองค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น เปิดเผยผลสำรวจพบว่าในแต่ละปี มีคนทั่วโลกเสียชีวิตโดยมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการทำงาน ปีละเกือบ 2 ล้านคน

ปัจจัยที่ทำให้คนเสียชีวิตจากการทำงานมีหลายอย่าง ตั้งแต่ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานเกินไป ความเครียด สำหรับผู้ที่ทำงานในออฟฟิศ และการทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตราย หรือมีมลภาวะ สำหรับผู้ที่ทำงานในโรงงาน

ทั้งนี้ สัดส่วนผู้เสียชีวิตมีจำนวนมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในกลุ่มผู้ชายที่มีอายุ 54 ปีขึ้นไป

ยูเอ็น ชี้ว่า ในปี 2559 มีผู้เสียชีวิตมากถึง 1.9 ล้านคน ซึ่งสาเหตุก็มีตั้งแต่พักผ่อนไม่เพียงพอ ป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรือมลภาวะในที่ทำงาน

ก่อนหน้านี้ไม่นาน องค์การอนามัยโลก (WHO) เพิ่งออกมาเปิดเผยว่าชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานเกินไป ทำให้มีคนเสียชีวิตทั่วโลกกว่า 745,000 คน จากโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง

19 ก.ย. 2564
https://www.bangkokbiznews.com/world/960954

11
จากกรณีโลกออนไลน์แห่แชร์ภาพผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลและยังคงอยู่ระหว่างการรักษาตัว แต่ต้องหอบสังขารตัวเองไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ ทำให้เกิดคำถามว่าเหตุใดตำรวจถึงไม่บริการประชาชน  ซึ่งผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังผู้บาดเจ็บรายนี้ทราบว่า เธอมาติดตามความคืบหน้าคดีที่ถูกรถชนเมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากอีกแค่ 10 วัน คดีจะหมดอายุความจึงกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

   โดยเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยเพจ "อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น Part 1" ซึ่งเป็นภาพของผู้ป่วย สภาพนอนอยู่บนเตียงและร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาตัว พร้อมข้อความระบุว่า  ... เหตุใดต้องมาติดตามคดีด้วยสภาพแบบนี้ ระเบียบตำรวจเป็นอย่างไร?...

  เมื่อเวลา14.00 น. วันที่ 17 ก.ย. 64 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านพักของหญิงสาวรายนี้ที่หมู่บ้านพระปิ่น 3 และพบคนเจ็บรายนี้ทราบชื่อคือ น.ส.บัวรัตน์  คุชิตา เพื่อสอบถามเรื่องราวและได้รับการเปิดเผยว่าตนเองเดินทางไปพบพนักงานสอบสวน สภ.บางใหญ่ โดยทางตำรวจติดต่อเพื่อให้มาสอบปากคำเพิ่มเติม ในคดีที่เธอขับรถจักรยานยนต์แต่เกิดอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกเฉี่ยวชน เมื่อช่วงเดือนกันยายน ปี 2563  เพราะทราบว่าคดีกำลังจะหมดอายุความในอีกประมาณ 10 วัน

  เมื่อไปถึง สภ.บางใหญ่  เจ้าหน้าที่พยายามให้เธอลุกไปนั่งเก้าอี้เพื่อปั๊มลายนิ้วมือ แต่เธอบอกว่าลุกไม่ได้ ซึ่งทางด้านทนายความของเธอที่เดินทางตามมาทีหลัง จึงได้บอกให้ตำรวจถ่ายภาพประกอบสำนวนคดีการสอบสวนแทน

น.ส. บัวรัตน์ ย้ำว่า ส่วนตัวอยากให้ตำรวจส่งเรื่องฟ้องไปเลย และอยากได้ความชัดเจนในคดีนี้  เพราะที่ผ่านมาคดีกลับไม่มีความคืบหน้าใดๆ ทั้งที่เธอเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส  อีกทั้งล่าสุดเธอยังถูกตำรวจแจ้งข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียว แต่ก็ไม่ทราบว่าทางคู่กรณีถูกดำเนินคดีในความผิดฐานอะไรบ้าง

  สำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนปีที่แล้ว  โดยระหว่างที่เธอกำลังขับรถจักรยานยนต์อยู่บนถนนในเลนขวา ปรากฎว่ามีรถบรรทุกขับเบี่ยงมาเฉี่ยวชน ทำให้รถจักรยานยนต์ล้มคว่ำและร่างของเธอหล่นไปอยู่ใต้รถบรรทุก จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เนื้อตัวถลอกทั้งตัว กระดูกขาหัก ต้องนอนรักษาตัวที่ห้องไอซียู เป็นเวลานานถึง 1 เดือน จากนั้นได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่อเนื่องอีก 3 เดือน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลประมาณ 4 ล้าน 5 แสนบาท  โดยที่ฝั่งคู่กรณีไม่ได้มาช่วยรับผิดชอบใดๆ

ซึ่งระหว่างรักษาตัวจนอาการดีขึ้น ตนเองโทรถามตำรวจว่าจะต้องไปให้ปากคำอย่างไร แต่ตำรวจแจ้งว่ารอให้หายก่อนค่อยมา แต่เธอกังวลใจจึงให้กู้ภัยพาไปพบตำรวจเพื่อตามคดีเองครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2564 จากนั้นทราบว่าคดีจะหมดอายุในเร็วๆนี้  จึงเกิดความร้อนใจทำให้ต้องไปติดตามความคืบหน้าคดีอีกครั้งแต่ก็เหมือนเดิม จึงโพสต์เรื่องราวในโลกออนไลน์
 
  ทางด้านนายเกียรติคุณ ต้นยาง หรือทนายโป้ง ประธานชมรมทนายจิตอาสา กล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนในเรื่องนี้ เบื้องต้นทราบว่าน้องเขานอนเจ็บมานานเป็นปี แถมยังต้องมาตกเป็นผู้ต้องหาขับรถประมาทหวาดเสียว ซึ่งข้อหานี้ก็แค่ปรับไม่เกิน 1,000 บาท  แต่อยากให้ทางตำรวจตรวจสอบให้แน่ชัดว่าสาเหตุการเกอดอุบัติเหตุมาจากอะไร ตอนนี้ทราบว่าตำรวจจะส่งตัวฟ้องอัยการ ก็ไม่รู้ว่าจะส่งตัวยังงัยในสภาพแบบนี้

  ส่วนนายธีระพล สิงจานุสนธ์ อายุ 32 ปี สามีคนเจ็บ เผยว่า ตนเองถ่ายคลิปในวันนั้นเพราะต้องจ้างรถกู้ภัยนำภรรยาในสภาพที่เห็นไปให้ปากคำตำรวจ ส่วนตัวเองก็ไม่เข้าใจทำไมตำรวจไม่มาสอบปากคำที่ รพ.หรือที่บ้าน  ภรรยาตนเจ็บปางตายขนาดนี้กับตกเป็นผู้ต้องหา  ตนเกรงว่าคดีจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

สยามรัฐออนไลน์  17 กันยายน 2564

12
โดย...ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร
**************
ร่างพระราชกฤษฎีกาที่ 1 ว่าด้วยราชประเพณีกรุงสยาม เป็นเอกสารที่ท่านอาจารย์วิษณุ เครืองาม ได้กล่าวถึงในบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ พ.ศ. 2521 ว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เพิ่งเป็นที่เปิดแพร่หลายไม่นานมานี้ ซึ่งท่านไม่ได้กล่าวว่าเปิดเผยมาเมื่อปี พ.ศ. อะไร แน่ ดังนั้นเอกสารร่างพระราชกฤษฎีกาฯนี้น่าจะเปิดเผยก่อน พ.ศ. 2521 ไม่นาน ส่วนในวิกิพีเดียบอกด้วยว่า ผู้ค้นพบเอกสารฯฉบับนี้คือ คุณปรีชา ศรีชลาลัย แต่ก็ไม่ได้บอกว่าค้นพบปีอะไรอยู่ดี คงต้องไปตามอ่านในหนังสือหลายเล่มของคุณปรีชากันต่อไป

คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย พ.ศ. 2545 ได้ให้ความเห็นว่า ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าร่างนี้ทำขึ้นเมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าหลัง ร.ศ. 113 หรือ พ.ศ. 2437 หรือในช่วงเวลาประมาณนั้น เป็นปีที่ 26 ในรักาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีการสันนิษฐานว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้น่าจะเป็นผลมาจากคำกราบบังคมทูลถวายความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครองราชการแผ่นดิน ร.ศ. 103(พ.ศ. 2427) ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งแรกของสยาม อาจารย์ วิษณุ เห็นว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้น่าจะมีสถานะของการเป็นร่างรัฐธรรมนูญด้วย หากไม่ยึดติดกับเงื่อนไขที่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญได้จะต้องเป็นประชาธิปไตยเท่านั้น

ในส่วนของผู้เขียน จากการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศตะวันตกอย่างเดนมาร์กและสวีเดน พบว่า ทั้งสองประเทศอ้างว่าประเทศตนมีรัฐธรรมนูญ แม้จะยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตย เช่น เอกสารกฎหมายของเดนมาร์กที่เรียกว่า Kongelov ที่ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1665 ถือเป็นรัฐธรรมนูญที่สถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (หรือเป็นเพียงราชาธิปไตยก็แล้วแต่มุมมอง) ของเดนมาร์ก และมีการบังคับใช้เรื่อยมาจนเกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1849 เดนมาร์กได้ตีพิมพ์รัฐธรรมนูญดังกล่าวรองรับพระราชสิทธิ์และพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ และการสืบราชสันตติวงศ์ตามสายโลหิตอย่างแท้จริงโดยไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของเหล่าอภิชนขุนนางอีกต่อไป และ Kongelov ถือเป็นรัฐธรรมนูญสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่เป็นทางการฉบับเดียวของยุโรปด้วย

หรือในกรณีของสวีเดน ก็มีการนับว่ากฎหมายแห่งแผ่นดิน (Land Law/ landslag) ที่ตราขึ้นในปี ค.ศ. 1350 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสวีเดน หรือไม่ก็นับว่า กฎหมายรูปแบบการปกครองหรือระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ที่บังคับใช้ในปี ค.ศ. 1634 ที่เรียกว่า “the Form of Government” หรือ “the Instrument of Government” (Regeringsform) เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก แม้ว่าสวีเดนขณะนั้นจะยังไม่ได้เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือเป็นประชาธิปไตย

และหากจะเปรียบเทียบร่างพระราชกฤษฎีกาที่ 1 นี้ในฐานะรัฐธรรมนูญ ก็ควรเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรของเดนมาร์กหรือสวีเดนที่กล่าวไปมากกว่าจะไปเปรียบเทียบกับของอังกฤษ เพราะอังกฤษใช้รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี

อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก็อยู่ในสถานะของการเป็นร่าง เพราะไม่ได้ประกาศใช้ แต่มีการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาฉบับต่อๆมา นั่นคือ ฉบับที่สอง ว่าด้วยวิธีแลกระบวนการชุมนุมปฤกษาของรัฐมนตรีสภา องคมนตรีสภา เสนาบดีสภา (พ.ศ. 2435) ฉบับที่สาม ว่าด้วยรัฐมนตรีสภาฤาลูกขุน ณ ศาลหลวง พระราชกฤษฎีกาเรื่ององคมนตรีสภาฤาที่ปฤกษาราชการในพระองค์ และพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ห้า ว่าด้วยเสนาบดีสภา ฤาลูกขุน ณ ศาลา จะเห็นได้ว่า แม้ว่าจะไม่มีการประกาศใช้ฉบับที่หนึ่ง แต่ฉบับที่ประกาศใช้ก็เป็นเป็นกฎหมายลูกหรือกฎหมายที่ต่อยอดจากร่างฉบับที่หนึ่งนั่นเอง

เท่าที่สืบค้น ยังไม่พบคำอธิบายสาเหตุที่ไม่มีประกาศใช้ร่างฉบับที่หนึ่งนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็น่าสนใจศึกษาวิเคราะห์และพยายามตอบคำถามที่ยังคั่งค้างอยู่ อีกทั้งอย่างน้อย ร่างดังกล่าวนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของรูปแบบการปกครองที่มีผู้ปรารถนาตั้งใจจะสถาปนาให้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้า นอกเหนือไปจากการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินที่ให้มีกระทรวงทบวงกรม และยกเลิกระบบเวียง วัง คลัง นาที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา

เริ่มจากมาตราที่หนึ่ง: “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปนพระเจ้าแผ่นดิน ฤาพระเจ้ากรุงสยาม เปนบรมราชาธิราชแห่งมลาวประเทศ มลายูประเทศ กเหรี่ยง ฯลฯ ผู้ทรงพระคุณธรรมอันมหาประเสริฐ”

สังเกตได้ว่า มาตราหนึ่งนี้กำหนดความชัดเจนของขอบเขตดินแดนและประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าแผ่นดิน ดังนั้น มาตรานี้ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งที่เรียกว่ารัฐ โดยเฉพาะอย่างรัฐสมัยใหม่ที่ครูบาอาจารย์มักจะสอนว่ารัฐประกอบไปด้วย ดินแดน ประชาชน อำนาจอธิปไตยและรัฐบาล

น่าเสียดายที่ผู้เขียนไม่สามารถเปรียบเทียบมาตราหนึ่งของร่างพระราชกฤษฎีกาฯกับรัฐธรรมนูญสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ค.ศ. 1665 (พ.ศ. 2208) ได้ เพราะยังไม่สามารถค้นพบเอกสารฉบับสมบูรณ์ของรัฐธรรมนูญเดนมาร์กฉบับนี้ ส่วนที่พอค้นได้ก็อยู่ในภาษาเดนนิช ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญสวีเดน ค.ศ. 1720 (พ.ศ. 2263) ซึ่งกล่าวไว้เพียงว่า “...เป็นพระมหากษัตริย์แห่งสวีเดน แห่งชาวกอร์ธและชาวเวนด์ และอื่น ๆ” และหากเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญสวีเดน ค.ศ. 1772 (พ.ศ. 2315) ก็กล่าวไว้ใน มาตรา 2 เพียงว่า “พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจที่จะปกครองแผ่นดินของพระองค์ตามกฎหมายของบรรดารัฐในดินแดนสวีเดน” โดยมิได้กล่าวชัดเจนว่า บรรดารัฐในดินแดนสวีเดนที่ว่านี้ได้แก่ดินแดนส่วนไหนบ้าง เพราะถ้าศึกษาประวัติศาสตร์สวีเดนก่อนและหลัง ค.ศ. 1772 จะพบว่า ดินแดนดังกล่าวนั้นยังไม่มีความนิ่งแน่นอน อย่างเช่น ฟินแลนด์และพอมเมอราเนีย เป็นต้น

ต่อมาในรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1809 อันเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาราวร้อยห้าสิบปี ในมาตรา 1 ได้บัญญัติไว้ว่า “ราชอาณาจักรสวีเดนจะอยู่ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์…..”

ขณะเดียวกัน ก็กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ไว้ในส่วนอารัมภบทของรัฐธรรมนูญไว้ว่า “สมเด็จพระเจ้าคาร์ล พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสวีเดน โกเธ่อรส์ เวนเดอร์ส เจ้าชายแห่งนอร์เวย์ ดยุคแห่งชเลสวิก ฮอลสไตน์ สโตมาร์น ดิทมาร์สเกน เคาท์แห่งโอลเดนเบิร์ก เดลเมนฮอสต์” และถ้าเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญเดนมาร์ก ค.ศ. 1849 (พ.ศ. 2392) ที่ถือเป็นรัฐธรรมนูญแห่งระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ในส่วนอารัมภบทได้กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่เจ็ด กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก เวนเดอร์ โกเธ่อรส์ ดยุคแห่งชเลสวิก ฮอลสไตน์ สโตมาร์น ดิทมาร์สเกน เลาเอนเบอร์ก โอลเดนบอร์ก”

จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญสวีเดน ค.ศ. 1809 และของเดนมาร์ก ค.ศ. 1849 มีความพยายามที่จะกำหนดความชัดเจนของขอบเขตดินแดนและประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์และภายใต้รัฐธรรมนูญของตน แต่จะเห็นถึงความทับซ้อนของสถานะของการเป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรทั้งสองอยู่

แต่ถ้าพิจารณารัฐธรรมนูญเดนมาร์กฉบับปัจจุบัน (ตั้งแต่ ค.ศ. 1953) ในมาตรา 1 ได้กำหนดไว้ชัดเจนแน่นอนถึงดินแดนภายใต้รัฐธรรมนูญ อันได้แก่ เดนมาร์ก หมู่เกาะแฟโรและกรีนแลนด์” และกล่าวถึงสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 ว่าทรงเป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กเท่านั้น และในรัฐธรรมนูญสวีเดนฉบับปัจจุบัน (ตั้งแต่ ค.ศ. 1974) กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้กับสวีเดน และกล่าวถึง สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟว่าทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน

กล่าวได้ว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาที่ 1 และรัฐธรรมนูญสวีเดน ค.ศ. 1720 และรัฐธรรมนูญเดนมาร์ก ค.ศ. 1849 มีลักษณะของความพยายามที่จะให้เป็นรัฐธรรมนูญในแบบรัฐสมัยใหม่ที่พยายามกล่าวถึงความชัดเจนของดินแดนภายใต้การปกครอง

ขณะเดียวกันที่คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย พ.ศ. 2545 ได้ให้ความเห็นว่า ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าร่างพระราชกฤษฎีกานี้ทำขึ้นเมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าหลัง ร.ศ. 113 หรือ พ.ศ. 2437 หรือในช่วงเวลาประมาณนั้น แต่ผู้เขียนสันนิษฐานว่า อาจจะทำขึ้นก่อนหรือในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์สงครามฝรั่งเศส-สยาม ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) ที่สยามถูกบังคับให้

“ยอมสละข้ออ้างทั้งปวงว่า มีกรรมสิทธิอยู่เหนือดินแดนทั่วไปทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง และบรรดาเกาะทั้งหลายในแม่น้ำนั้น ห้ามมิให้มีเรือติดอาวุธไว้ใช้ หรือเดินไปมาในน่านน้ำของทะเลสาบ และของแม่น้ำโขง และลำน้ำที่แยกจากแม่น้ำโขง ไม่สร้างค่ายหรือที่ตั้งกองทหารไว้ในเมืองพระตะบอง และเมืองนครเสียมราฐ และบนฝั่งขวาแม่น้ำโขงในรัศมี 25 กิโลเมตร โดยให้บุคคลสัญชาติฝรั่งเศสก็ดี บุคคลในบังคับหรือในปกครองฝรั่งเศสก็ดี จะไปมาหรือค้าขายได้โดยเสรี”

และหลังจากที่ต้องยอมเสียดินแดนที่เป็นส่วนของ “มลาวประเทศ” หรือลาวไป ทำให้ต้องชะลอการประกาศใช้ร่างพระราชกฤษฎีกานี้ไป เพื่อจะให้มีการแก้ไขมาตราหนึ่งที่เคยร่างไว้ว่า ““สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปนพระเจ้าแผ่นดิน ฤาพระเจ้ากรุงสยาม เปนบรมราชาธิราชแห่งมลาวประเทศ มลายูประเทศ กเหรี่ยง ฯลฯ....”

ซึ่งภายใต้สถานการณ์วิกฤตกับฝรั่งเศสและอังกฤษตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดินแดนต่างๆที่เคยอยู่กับสยามอยู่ในสภาพที่ไม่นิ่ง เพราะหลังจากที่ต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสไปในปี พ.ศ. 2436 ต่อมาในปี พ.ศ. 2446 ก็ต้องเสียดินแดนฝั่งขวาไปให้ฝรั่งเศส และเสียมลฑลบูรพา (พระตะบอง,เสียมราฐ,ศรีโสภณ) ให้กับฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2449 และเสียรัฐกลันตัน,ตรังกานู,ไทรบุรี, ปริส ให้กับอังกฤษในปี พ.ศ.2451

เป็นไปได้อย่างยิ่งว่า การจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาที่ 1 นี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯทรงมีพระราชประสงค์จะให้ถือเป็นรัฐธรรมนูญรัฐสมัยใหม่ของสยามเพื่อไว้ใช้ในการยืนยันอาณาเขตดินแดนที่อยู่ภายใต้พระเจ้ากรุงสยามที่เป็นบรมราชาธิราชแห่งลาว มลายู กระเหรี่ยง ฯลฯ แต่คงไม่ทันการ ซึ่งปัญหาในเรื่องอาณาเขตดินแดนที่แน่นอนตามกฎหมายระหว่างประเทศอันเป็นกติกาหรือระเบียบโลกที่ชาวยุโรปจัดตั้งขึ้นมา โดยเริ่มจากระเบียบที่ใช้ในยุโรปเองและปรับปรุงขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆนี้ เป็นปัญหาที่พม่าต้องเผชิญมาก่อนในรัชสมัยพระเจ้าปะดุง ที่พระองค์ทรงมั่นพระทัยใน “ความยิ่งใหญ่” ของพม่าในภูมิภาคดังกล่าว และเป็นฝ่ายละเมิดพรมแดนของอังกฤษ โดยราชสำนักพม่ายังไม่ตระหนักถึง “กฎหมายระหว่างประเทศ”

ในปี พ.ศ. 2408 ช่วงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงมีพระราชสาส์นไปถึงสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย และได้ทูลขอให้ทางอังกฤษส่งกงสุลคนใหม่มาแทนเซอร์ รอเบิตส และระบุคุณสมบัติว่าขอให้เป็นผู้ที่

“...ฉลาดในอินเตอรนาแชนนาลลอ (กฎหมายระหว่างประเทศ/ผู้เขียน) ว่าถึงการใหญ่ ๆ ในการบ้านเมือง ควรเป็นที่ปรึกษาหารือให้ ช่วยผู้ครองแผ่นดินฝ่ายสยาม ซึ่งเป็นผู้ครอบครองเมื่อมีอานุภาพน้อยนี้ ในที่จะคิดอ่านการใหญ่ๆ กันภัย ซึ่งจะมีเพราะความเข้าใจผิดแต่ผู้มีอํานาจต่าง ๆ ที่ไปมา...ถึงกระนั้นผู้ครองฝ่ายสยามรู้ตัวว่าเป็น ผู้อยู่ไกลแต่ยุโรป ยังไม่สู้เข้าใจชัดแท้แลคุ้นเคยในกฎหมายอย่างธรรมเนียมอันดีของบ้านเมืองในยุโรป ซึ่งเป็นเมืองเรียบร้อยมานาน แลเป็นเมืองสว่างด้วยการอันดีก็ย่อมยอมความทั้งปวงนั้น ให้กรุงบริตาเนียกับเสนาบดีในกรุงลอนดอนตัดสินใจไม่สงสัย ตั้งใจจะคอยฟังรับสั่งของกรุงบริตาเนีย แลบัญชา ของเสนาบดีเมื่อมีบังคับมาประการใดก็จะยอมทําตาม”

แต่หลังจาก พ.ศ. 2408 เมื่อถึง พ.ศ. 2436 ที่มีการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาที่หนึ่งเป็นรัฐธรรมนูญรัฐสมัยใหม่ก็ด้วยหวังจะใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจายืนยันอำนาจอธิปไตยในดินแดนภายใต้พระเจ้ากรุงสยามก็ไม่ประสบความสำเร็จ

ปัญหารัฐธรรมนูญรัฐสมัยใหม่นี้ก็เป็นปัญหาที่สวีเดนเคยเผชิญในปี ค.ศ. 1809 ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในขณะที่กำลังทำศึกสงครามรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นกับเดนมาร์ก-นอร์เวย์ รัสเซีย ฝรั่งเศสโดยมเดิมพันคือดินแดนที่เป็นของสวีเดนและดินแดนอื่นๆที่เป็นกรณีพิพาท ด้วยเหตุนี้ หลังจากยึดอำนาจจากพระเจ้ากุสตาฟที่สี่ คณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงร่างรัฐธรรมนูญออกมาเร่งรีบเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองทำสนธิสัญญาสันติภาพกับชาติคู่กรณี แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

กล่าวได้ว่า มาตราหนึ่งของร่างพระราชกฤษฎีกาที่หนึ่งและการไม่ได้ประกาศใช้ร่างดังกล่าวนี้ ดูจะสอดคล้องกับสาระสำคัญของหนังสือ Siam Mapped, a history of the Geo-body of a Nation (กำเนิดสยามจากแผนที่ ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ) ของศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย วินิจจะกูล แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสันที่กล่าวว่า “ความเป็นไทย” นั้นเป็นสิ่งเลื่อนไหล...และเทคโนโลยีหนึ่งที่สำคัญ ในการสร้างชาติ ก็คือ การมีอยู่ของแผนที่ที่ผู้เขียนเห็นว่า มาตราหนึ่งคือลายลักษณ์อักษรที่จะรองรับแผนที่ที่จัดทำขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน


                 แผนที่เดนมาร์ก ค.ศ. 1849                                        แผนที่อาณาเขตสยาม ช่วงต้นรัตนโกสินทร์

ข้อสรุปที่ได้จากงานของธงชัยคือ แผนที่รูปขวานที่เราคุ้นชินนั้น ไม่เคยปรากฏขึ้นในมโนภาพของคนในภูมิภาคนี้มาก่อน จนกระทั่งช่วงสมัย รัชกาลที่ 5 จึงมีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยถูกรับรู้โดยชนชั้นปกครองก่อน แล้วหลังจากนั้นมันจึงถูกถ่ายทอดลงมาสู่คนทั่วไปในช่วงร้อยปีมานี้นี่เอง......

”ความเป็นไทย” นั้น ไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากวัฒนธรรมของคนในภูมิภาค แล้วถูกเน้นขึ้นมาภายหลัง แต่จริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการแบบ top-down คือ มันเป็นประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมโดยชนชั้นสูง สร้างขึ้นเพื่อสร้าง "ชาติ" ที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลาง และขจัดความหลากหลายให้กลายเป็นประเทศที่คนกลายเป็นรูปแบบเดียวกัน สร้างมาตรฐาน “ความเป็นไทย” ขึ้นมาเพื่อควบคุมประชาชน และส่งผลให้ประชาชนก็ควบคุมกันเองด้วย ประดิษฐกรรมนี้คือ การสร้างทั้งวัฒนธรรมใหม่ มโนภาพใหม่ เครื่องมือใหม่ วิธีการใหม่ รวมถึงประวัติศาสตร์ใหม่ ร่วมกันเพื่อสร้างให้วาทกรรมของชาตินี้ดูกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนทำให้คนรู้สึกหลงคิดไปว่า นี่คือ “ความเป็นธรรมชาติของความเป็นไทย” แล้วมันจึงทำให้นิยามของ “ชาติไทย” เป็นรูปธรรมจับต้องได้ขึ้นมา

ซึ่งผู้เขียนขอเสริมว่า เงื่อนไขดังกล่าวนี้มิได้เกิดขึ้นเฉพาะกับไทยและชนชั้นปกครองไทยเท่านั้น แต่เกิดขึ้นกับชนชั้นปกครองของประเทศต่างๆในยุโรปเช่นเดียวกันโดยสาระสำคัญคือการเป็น “พระราชารักษาเมือง” ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของบริบทของความขัดแย้งและการดิ้นรนต่อสู้ในการเมืองระหว่างประเทศที่ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะลงตัว และในปัจจุบัน ก็พบว่า ในหลายประเทศก็ยังไม่ลงตัว

คราวหน้าผู้เขียนจะได้เชื่อมโยงความพยายามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการจัดทำแผนที่สยามตามแบบของตะวันตกที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2418 กับร่างพระราชกฤษฎีกาที่หนึ่งว่าด้วยราชประเพณีกรุงสยาม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ “พระราชารักษาเมือง” ในการรับมือกับวิกฤตการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ห้า พร้อมยกตัวอย่างที่คล้ายกันของประเทศอื่นๆ

11 มี.ค. 2564
https://www.posttoday.com/politic/columnist/647633

13
บุคลากรทางการแพทย์ประมาณ 3,000 คนในฝรั่งเศสถูกสั่งพักงานเพราะยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่าโอลิวิเยร์ เวร็อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเปิดเผยว่ามีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขราว 3,000 คนถูกสั่งพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หลังจากที่รัฐบาลขีดเส้นตายเมื่อเดือนก.ค. ที่ผ่านมา ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนภายในวันที่ 15 ก.ย. มิเช่นนั้นจะมีมาตรการลงโทษ

อย่างไรก็ตาม เวร็องกล่าวว่ายังเป็นจำนวนบุคลากรที่ถูกพักงานยังถือว่าน้อย เมื่อเทียบกับบุคลากรทั้งหมด 2.7 ล้านคนที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ในฝรั่งเศส พร้อมเสริมว่ามีบุคลากรจำนวนหลายสิบคนเลือกที่จะลาออกแทนการเข้ารับการฉีดวัคซีน

ทว่า สื่อวิเคราะห์ตัวเลขที่เปิดเผยจากโรงพยาบาลพบว่าจำนวนบุคลากรที่ถูกสั่งพักงานอาจมีมากกว่านี้ โดยโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในปารีสเผยว่ามีบุคลากรถูกสั่งพักงาน 340 คน ขณะที่เมืองเล็กๆ อย่างแปร์ปิญองมี 100 คนและเมืองนีซมีมากถึง 450 คน

ขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของฝรั่งเศสประเมินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีบุคลากรในโรงพยาบาลราว 12% และแพทย์ในสถานปฏิบัติส่วนตัวราว 6% ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ ฝรั่งเศสอนุมัติฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยขณะนี้มีประชาชนประมาณ 74% ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม และ 70% ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว

ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในฝรั่งเศสมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,128 คน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 65 คน ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 6.93 ล้านคน และผู้เสียชีวิตราว 1.16 แสนคน

17 ก.ย. 2564
https://www.posttoday.com/world/663405

14
ขอเลือกแบบจบแต่ไม่เจ็บ "ตำรวจแห่ลาออก" ก่อนเกษียณฯเกือบพัน เมื่อไม่มีเส้นไม่มีสายอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์ หากทำผิดพลาดผลคือโดนไล่ออกเงินบำนาญหายในพริบตา

-ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้าสำหรับวิกฤติโควิดฯในครั้งนี้ เศรษฐกิจพังย่อยยับธุรกิจขาดทุนเป็นหนี้เดือดร้อนกันแสนสาหัส บริษัทห้างร้านฯหลายแห่งปิดกิจการเอาคนออกหลายคนต้องตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว!!

 "เหยี่ยวขาว" สอบถามเพื่อน ๆ ด้วยความเป็นห่วง ปรากฏว่าหลายคนต้องประสบเคราะห์กรรมสังเวยให้กับความอยู่รอดของนายทุน ซึ่งก็น่าเห็นใจเพราะมันคือคำตอบสุดท้ายที่เขาเลือกจะทำ.. จริงอย่างที่ว่าบริษัทเอกชนเงินดีแต่ไม่มั่นคงเหมือนข้าราชการ แต่ในความมั่นคงระบบข้าราชการเองก็มีการเปิดโครงการลาออกก่อนเกษียณฯเช่นกัน!!!

-อย่างเช่นวันก่อนกองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพลเปิดรายชื่อข้าราชการ "ตำรวจลาออก" จากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล(การขอพระราชทานยศหรือเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษให้กับข้าราชการตำรวจที่ขอลาออกฯก่อนเกษียณอายุ)รุ่นที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนทั้งสิ้น 986 นาย ไล่ไปตั้งแต่ยศ พล.ต.ท.ถึง ด.ต.ถามว่าเกิดอะไรขึ้น!!ตำรวจถึงได้แห่เข้าโครงการฯดังกล่าวทุกปี ๆ ละเกือบพันมาอย่างต่อเนื่อง คำตอบที่ได้คือ ต้องการพักผ่อน สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์  หันไปทำอาชีพอื่น ฯลฯ!!!

-จากการสอบถามพูดคุยกับตำรวจที่เข้าโครงการฯรุ่นที่ 22 คนหนึ่ง(ขอสงวนนาม) บอกเหตุผลที่ลาออกว่า อยู่ไปก็ตำแหน่งเดิม เงินเดือนตัน ไม่มีเส้นไม่มีสายวิ่งเต้นให้ดีไปกว่านี้ ผมเข้าโครงการฯลาออกไปกินบำนาญยังมีแรงหาเงินทางอื่นเพิ่มดีกว่า อีกทั้งการเลื่อนตำแหน่งสมัยนี้ความอาวุโส (senior) กับฝีมือใช้ไม่ได้แล้ว อยู่ต่อไปไม่มีประโยชน์เสี่ยงมีเรื่องผิดพลาดอย่างที่เห็นเป็นข่าวโดนไล่ออกบำนาญไม่ได้จบกัน ขอเลือกแบบจบแต่ไม่เจ็บดีกว่าครับ!!!

-ฟังแล้วน่าท้อใจแทน "ตำรวจแห่ลาออก" ย้ำว่าทุกอาชีพ-คนทำงานทุกคนล้วนหวังถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานกันทั้งนั้น แต่ทำแล้วย่ำอยู่กับที่-ไม่มีทางก้าวหน้ามันเหนื่อยนะนาย...ตำรวจบางคนเขามุมานะอุตส่าห์หาเวลาไปเรียนจนจบปริญญาตรี หวังรอวันที่หน่วยจะเปิดสอบเลื่อนตำแหน่ง แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เปิด บางหน่วย 7 ปีแล้วไม่มีการเปิดสอบเลื่อนตำแหน่ง..

-ส่วนหน่วยที่เปิดสอบเขาก็วางตัวคนที่ได้เอาไว้แล้ว หนีไม่พ้นลูกท่านหลานเธอ!! หนักสุดคือ เปิดรับสมัครสอบระดับวุฒิปริญญาตรีเอาบุคคลภายนอกเข้าเป็นมาเป็นนายร้อย ทั้ง ๆ ที่นายสิบของ สตช.ที่ไปเรียนจนจบวุฒิปริญญาตรีก็มีมากมาย...เห็นใจตำรวจดี ๆ ให้โอกาสพวก "มดงาน" ได้มีโอกาสก้าวหน้าบ้างเถอะครับนาย.

16 ก.ย. 2564
https://www.komchadluek.net/scoop/483537

15
สรพ.ถอดบทเรียนโครงการ 2P Safety4 เซฟความเสียหายจากการรักษากว่า 42% เดินหน้าสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในรพ. พร้อมร่วมมือ ปชช. - สังคม  “ ขยับจาก 2P สู่ 3P และ 4 P”

วันนี้ (16 ก.ย.2564) นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมออนไลน์ เนื่องในวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก The 3th World Patient safety Day safe maternal and newborn care เรื่อง “Patient and Personnel Safety ในสถานการณ์โควิด-19” ว่า สรพ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อนโครงการ 2P Safety มาตลอดระยะเวลา 4-5 ปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมมความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข

ในอนาคตจาก 2P ก็กำลังจะขยายเป็น 3P Safety นั้น ส่วนตัวมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะการนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งปี 2563 ถือว่าประเทศไทยทำได้ค่อนข้างดี บุคลากรสาธารณสุขติดเชื้อน้อยมาก

ถึงแม้ปี 2564 จะเจอกับสายพันธุ์เดลตา ที่แพร่กระจายง่ายทำให้บุคลากรติดเชื้อมากพอสมควร แต่ยังต่ำกว่าอีกหลายๆ ประเทศ ตนเชื่อโดยลึกๆ ว่าเกิดจากการผสมผสานระหว่างนโยบายปกติ รวมกับ 2P Safety ซึ่งถูกปูพื้นมาพอสมควรในเรื่องการควบคุมป้องกันโรค การลดความเสี่ยงต่างๆ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

“ด้วย 2P Safety ช่วยให้เราเตรียมความพร้อมของประเทศ เรียนรู้ และพัฒนาเพื่อรองรับสายพันธุ์อื่นๆ อนาคตก็ต่อยอดเป็น 3P Safety อย่างการระบาดโควิด หากไม่มีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม คงบริหารจัดการได้ยาก ดังนั้นสิ่งที่เราทำคือการสร้างเครือข่าย เพราะฉะนั้น 2P Safety ทิศทางจะถูกผนวกรวมกับระบบการประเมินรับรอง การจัดระบบการรายงาน และอนาคตจะพูดถึงภาพรวมกับเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น” ผอ.สรพ. กล่าว

ด้าน ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ประเทศไทยทำเรื่องความปลอดภัยในสถานพยาบาลคู่ขนานกับองค์การอนามัยโลก และยังดำเนินการมาตลอด ที่ศิริราชมองว่าบทบาทรพ.นอกจาก 2P Safety  แล้วยังมีแนวคิดสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนที่มาติดต่องานอื่นๆ  ที่รพ.ด้วย เพราะแต่ละวันมีประชาชนมากว่า 4 หมื่นคนทั้งคนไข้นอก ญาติ และบุคลากร

นอกจากนี้ ยังคิดถึงชุมชนสภาพแวดล้อมห่างไกลศิริราชด้วย เพราะถ้าคนที่มาศิริราชแล้วรับอะไรบางอย่างจากที่นี่ อาทิ สารเคมี สารกัมมันตภาพรังสี ขยะติดเชื้อ เชื้อโรค เป็นต้น แล้วอาจจะนำกลับไปสู่ชุมชนเขาได้ ดังนั้นจึงครอบคลุม 4P Safety คือ patient , personnel, People และ Public

ถอดบทเรียน "2P Safety4" เซฟความเสียหายจากการรักษากว่า 42%

ทั้งนี้ บทเรียนโควิด -19 เป็นตัวอย่างที่ดีให้เห็นว่า 4P มีความสัมพันธ์กัน ที่ผ่านมามีคนไข้โควิดมานอนรพ.ศิริราช ทางรพ.ก็ต้องมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อในบุคลากร และประชาชนที่มารพ.ด้วย ดังนั้นที่ผ่านมามีคนติดเชื้อจากผู้ป่วยน้อยมาก เพราะมีหน่วยงานที่เข้มแข็ง และมาตรการป้องกันตัวถือเป็นมาตรฐานที่ต้องทำ แต่บ่อยครั้งที่คนศิริราชติดเชื้อ ส่วนใหญ่ติดมาจากภายนอก แล้วค่อยแพร่สู่ผู้อื่น ดังนั้นจะเห็นว่าเชื้อจุลชีพต้องป้องกันรอบด้าน ป้องกันเราไม่ให้ติดเชื้อจากคนไข้ และป้องกันคนไข้ไม่ให้ติดเชื้อจากเรา

เพราะฉะนั้น ทั้ง 2 ฝ่ายก็ต้องป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนอื่นๆ ที่เดินเข้ามาในรพ.ศิริราชด้วย อย่างไรก็ตาม โควิด -19 บอกได้ชัดว่าต่อให้คนไข้ บุคลากรในรพ.ปลอดภัย แต่หากสังคมภายนอกยังมีการระบาดมาก โอกาสที่เชื้อจะหลุดเข้ามาก็ยังมีอยู่จึงต้องทำให้ครอบคลุมถึง 4P Safety   

ความปลอดภัยในสถานพยาบาลอยู่ที่รับรองคุณภาพ
“โดยสรุป ความหมาย 4P Safety ในความเห็นของผม และที่เราเริ่มคุยกันอยู่ Pตัวที่ 3 ควรครอบคลุม 2 กลุ่ม People และ Public ซึ่ง อาจจะมีการปฏิบัติแตกต่างกัน แต่หากดูเกณฑ์ที่ทำให้เกิดความปลอดภัย จะอยู่ในประเด็นการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเหมือนกัน หากหยิบออกมาไฮไลท์ให้ชัดเจน แล้วกำหนดเกณฑ์ติดตาม เกณฑ์ชี้วัด คิดว่าประเทศไทยกำลังจะสร้างอะไรบางอย่างให้กับโลกใบนี้” ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าว

ขณะที่ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผอ.สรพ. กล่าวว่า ในระบบบริการเกิดอันตรายขึ้นได้มากมาย เช่น มีรายงานที่สหรัฐในอเมริกาเกิดการเสียชีวิตปีละเกือบ 1 แสนราย มากกว่าอุบัติเหตุ และมะเร็งเต้านม เรื่อง Patient Safety จึงสำคัญคือการทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อคนไข้ หรือลดอันตรายต่อคนไข้ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดกรอง รักษา และติดตาม ให้ความรู้ อย่างต่อเนื่อง

ถอดบทเรียน "2P Safety4" เซฟความเสียหายจากการรักษากว่า 42%

แต่ละกระบวนการมีโอกาสเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ตรงไหน ก็ต้องอาศัยต่อมเอ๊ะ หรือการช่างสังเกต ค้นหา เพื่อวางระบบป้องกันแก้ไข ซึ่งทั่วโลกได้ให้ความสำคัญมาก โดยองค์การอนามัยโลก มีการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 55 ให้ความสำคัญเรื่องนี้ ต้องมีการปรับคุณภาพการให้บริการให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วย เพื่อให้ประเทศทั่วโลกดำเนินการร่วมกัน ค้นหาช่องโหว่ในรพ. แล้วปิดจุดนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย

แนวโน้มอุบัติเหตุในสถานพยาบาลไทยลดน้อยลง
“จากการประชุม พบว่าสถิติมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงมากมาย พบอุบัติเหตุ หรือความเสียหายใจรับบริการในรพ. ติด 10 อันดับแรกของการเสียชีวิต ดังนั้นการที่ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษา เกิดขึ้นในมือของเราจริงหรือ ดังนั้น จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของเราด้วย บทบาทหน้าที่ จริยธรรมจะฟ้องกันในเรื่องนี้ได้อย่างไร เพราะจากข้อมูล 83% ป้องกันได้ และปีนี้เนื่องในวัน Patient Safety Day 17 ก.ย.นี้ ให้ความสำคัญกับแม่และเด็ก เพราะพบสถิติทุกวันมีมารดา 830 คนเสียชีวิตจากการตั้งครรภ์ หรือกระบวนการคลอด ซึ่งส่งผลกระทบกับทารกด้วย” พญ.ปิยวรรณ กล่าว

รองผอ.สรพ. กล่าวต่ออีกว่า สำหรับประเทศไทยมีการประกาศนโยบายเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559 ในขณะนั้นเพื่อขับเคลื่อนแผนสร้างความปลอดภัยในรพ. 4 ปี ตั้งแต่ 2560-2564 พบว่าในปีแรกอาจจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะเรื่องอัตรากำลังของบุคลากร แต่เห็นแนวโน้มดีขึ้นในบางพื้นที่ บางรพ.

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มก็ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยจากข้อมูลพบว่า อุบัติการณ์ อุบัติเหตุในสถานพยาบาล 1,708,670 ครั้ง แก้ไขได้ 42% เพิ่มขึ้นจากปีแรก 20%, 25% และ 27% ตามลำดับ ส่วนก้าวต่อไปในปี 2565 ต้องร่วมมือกันสร้างความปลอดภัยในรพ. มากขึ้นเรื่อยๆ โดยจะมีการรับสมัครรพ. เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่17 ก.ย.-18 ต.ค. 2564 ขอย้ำว่าการจะสร้างความปลอดภัยได้ บุคลากรต้องกล้าส่งเสียงความผิดปกติเหล่านี้ออกมาเพื่อให้เกิดการนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

16 ก.ย. 2564
https://www.bangkokbiznews.com/social/960569

หน้า: [1] 2 3 ... 455