My Community

หมวดหมู่ทั่วไป => ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ABBA ที่ 29 ธันวาคม 2012, 21:17:33

หัวข้อ: สธ.พัฒนาคุณภาพบริการ รพ.เป็นของขวัญปีใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ABBA ที่ 29 ธันวาคม 2012, 21:17:33
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 00:00:45 น.
น.พ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2556 นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 98,200 ล้านบาท ในจำนวนนี้ 70% เป็นเงินเดือน โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล และกำหนดวิสัยทัศน์ภายใน 10 ปีคือปี 2566 คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าหมายคนไทยมีอายุเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80 ปี อายุเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี ซึ่งในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบบริการแบ่งเป็นเครือข่ายบริการ 12 เครือข่าย และกทม.ดูแลประชาชนเครือข่ายละประมาณ 5-6 ล้านคน เป็นบริการใกล้บ้านใกล้ใจที่สุด เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบทห่างไกล ได้รับบริการทุกสาขา ทุกรูปแบบ และทุกโรค มีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยนำระบบกระจายอำนาจการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งกำลังคน เวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ และงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเป็นโรงพยาบาลในสังกัดเดียวกัน


 
ประการสำคัญได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัด เร่งดำเนินการตามนโยบายหมอครอบครัว โดยให้มีหมอเป็นที่ปรึกษาประจำตัวทุกครัวเรือน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนไทยทั้ง 22 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศได้รับการดูแลสุขภาพดีขึ้น สอดรับกับกระแสของโลกแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้ข้อจำกัดในด้านการเดินทาง ทุกบ้านจะมีหมอดูแลเป็นเครือข่าย ได้แก่ นักสุขภาพครอบครัว แพทย์ด้านเวชปฏิบัติครอบครัวประจำตำบล และมีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขาเป็นที่ปรึกษา ประชาชนสามารถโทร.ปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด 24 ชั่วโมง และรับการรักษาจากแพทย์เชี่ยวชาญ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้เลย ต่อไปนี้หมอจะกลายเป็นญาติของประชาชน ทั้งหมดนี้จะมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในปี 2556