My Community

หมวดหมู่ทั่วไป => ข่าวสมาพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: story ที่ 03 มกราคม 2021, 12:26:53

หัวข้อ: บรรยากาศการสัมมนา Safe Practice : Situation and Concerns...24 พฤศจิกายน 2563
เริ่มหัวข้อโดย: story ที่ 03 มกราคม 2021, 12:26:53
(https://i.postimg.cc/q7hXZjrC/1.jpg)
หลักการและเหตุผล
            ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลรักษา ความปลอดภัยเป็นความต้องการของผู้ป่วย ครอบครัว และบุคลากรทางการแพทย์ การพัฒนาและการบริหารจัดการด้านการแพทย์ให้มีมาตรฐาน ครอบคลุม และปลอดภัยถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ในปัจจุบันมีการเข้าถึงการดูแลรักษาได้มากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรทางด้านบุคคลและปัจจัยพื้นฐานยังไม่เพียงพอทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการรักษาได้ ซึ่งนำไปสู่การร้องเรียนฟ้องร้อง ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย และของตัวบุคลากรเองเป็นเรื่องจะต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

วัตถุประสงค์
         เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการรวบรวมข้อมูล และแนวปฏิบัติที่จะให้การประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ และสาธารณสุขให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ลดความคลาดเคลื่อนจากการวินิจฉัย/การรักษา และลดการถูกร้องเรียนฟ้องร้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
            ๑. เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของ “Safe Practice”
            ๒. มีแนวทางในทางปฏิบัติที่จะให้ “Safe Practice”เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม


(https://i.postimg.cc/NjPk4Z3c/2.jpg)
(https://i.postimg.cc/KY6rXBcp/3.jpg)
(https://i.postimg.cc/dV09GJS6/4.jpg)

การประชุมสัมมนา “Safe Practice : Situation and Concerns”
                                    ห้องประชุม ชั้น ๑๔ อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๒๔พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   พิธีเปิดการประชุม โดย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.       Adverse Events : Situation  (How big is the problem?)                                             
                                         ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
                                         พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา
                                         พ.ญ ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ  รอง ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
                                         นพ.ชาตรี ดวงเนตร อดีตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการแพทย์เครือ รพ.กรุงเทพ
                                               ดำเนินการอภิปรายโดย นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์ รพศ/รพทฯ
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.      พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ –๑๒.๐๐ น.       Safe Practice : What we can do!
                                         ศ.เกียรติคุณ นพ. อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมฯ
                                         นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ประธานชมรม รพศ/รพทฯ
                                         พญ.สมพิศ จำปาเงิน ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
                                         ดร.กฤษดา แสวงดี กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล
                                               ดำเนินการอภิปรายโดย นพ.ปราโมทย์ ศรีสำอางค์ รองผู้อำนวยการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.      องค์กรแพทย์ คือ Key Success Factor  (ประชุมเชิงปฏิบัติการ แบ่ง4กลุ่มย่อย)
                                         ประธานองค์กรแพทย์จากเขตสุขภาพที่ ๑ ๒ ๓
                                         ประธานองค์กรแพทย์จาก เขตสุขภาพที่ ๔ ๕ ๖
                                         ประธานองค์กรแพทย์จากเขตสุขภาพที่ ๗ ๘ ๙ ๑๐
                                         ประธานองค์กรแพทย์จากเขตสุขภาพที่ ๑๑ ๑๒
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.      สรุป/นำเสนอความเห็น และปิดประชุม               
...

(https://i.postimg.cc/2ymQyYZ4/5.jpg)
(https://i.postimg.cc/Y9QNt0hr/6.jpg)
(https://i.postimg.cc/Y2fNVv58/7.jpg)
(https://i.postimg.cc/fyKx0Pc1/8.jpg)
หัวข้อ: หลักการและเหตุผลในการจัดการสัมมนา Safe Practice : Situation and Concerns
เริ่มหัวข้อโดย: story ที่ 03 มกราคม 2021, 12:51:16
(https://i.postimg.cc/wjPDJLNx/1.jpg)
(https://i.postimg.cc/SxjWJDJt/2.jpg)
(https://i.postimg.cc/7PV79pzW/3.jpg)
(https://i.postimg.cc/gJbRtp4f/4.jpg)
(https://i.postimg.cc/xCGmWZ4q/5.jpg)
(https://i.postimg.cc/C5mqKqYg/8.jpg)
(https://i.postimg.cc/j2sfKhpc/17.jpg)
(https://i.postimg.cc/R0HKTh17/18.jpg)