My Community

หมวดหมู่ทั่วไป => ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: story ที่ 20 มีนาคม 2011, 22:29:34

หัวข้อ: สธ.มอบรางวัล 16 อสม.ดีเด่น 11 สาขา เพิ่ม อสม.6 กลุ่มเสริมทัพ
เริ่มหัวข้อโดย: story ที่ 20 มีนาคม 2011, 22:29:34
 “มาร์ค” มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 16 อสม.ดีเด่นระดับชาติ 11สาขา เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2554 พร้อมจัดกิจกรรม “อสม.มีวินัย ร่วมใจใส่หมวกกันน็อก” ตลอดปี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ขณะที่ “จุรินทร์” ตั้งเป้าปีนี้เพิ่ม อสม.อีก6 กลุ่มเสริมทัพ อสม.เดิม
       
       วันนี้ (20 มี.ค.) ที่อิมแพค เมืองทองธานี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมงานเชิดชูเกียรติ อสม. เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 20 มีนาคม 2554 โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการบริหารชมรม อสม.แห่งประเทศไทย ประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รวมทั้งอสม.ดีเด่นระดับชาติตั้งแต่ปี 2540-2552 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ภาคต่างๆ ร่วมงาน 4,000 คน
       
       ในการนี้ มีพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ฯ ชั้นเหรียญทอง และเหรียญเงิน จากพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่อสม.ดีเด่น และรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2554 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลแหวนทองคำเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณแก่อสม.ดีเด่นระดับชาติ จำนวน 11 สาขา ดังนี้
       
1.สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ นายประสิทธิ์ แจ้งใจ จ.นครศรีธรรมราช
2.สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ นางเกษฐินี โพซสาลี จ.ตรัง
3.สาขาสุขภาพจิตชุมชน ได้แก่ นางสุนันทา สมุทรสารัญ จ.สตูล
4.สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ได้แก่ นายสมนึก อ่วมจำรัส จ.สมุทรสงคราม 5.สาขาการบริการสุขภาพในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนได้แก่ นางประพิณพร อรบุตร จ.ยโสธร
6.สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้แก่ นางกัลยา จันทร์งาม จ.ยโสธร
7.สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ได้แก่ นายสมยา รัตนพลธี จ.อุดรธานี 8.สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน ได้แก่ นางประดับ เพชรแก้ว จ.พังงา
9.สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ นางสมจิต ชัยอภิชฌา จ.ราชบุรี
10.สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ได้แก่ นายเรืองวิทย์ ศรีสุวรรณ จ.สงขลา
11.สาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว ได้แก่ นางทองจันทร์ แก่นจำปา จ.ร้อยเอ็ด และ สาขาการปฏิบัติ

งานดีเด่นในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ 4 รางวัล ได้แก่
นางไซพูดิง กาโน จ.ปัตตานี
นางสมจิต ยอดยิ่ง จ.ยะลา
นางวรรณา สังข์เวช จ.สงขลา
นางณัฐกานต์ เตะละ จ.นราธิวาส
และอสม.กรุงเทพมหานครดีเด่น ได้แก่ นางฐิติกานต์ เอี่ยมสุขนันท์
       
       ทั้งนี้ ยังมีพิธีมอบแหวนเชิดชูเกียรติ โล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้อสม.ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคถึงระดับจังหวัด ทั่วประเทศ รวม 870 คน ประกอบด้วย ระดับภาค 33คน ระดับเขต 154 คน ระดับจังหวัด 627 คน และดีเด่นในเขต กทม.10 คน รวมทั้งอสม.ดีเด่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 คน
       
       ขณะที่ นายจุรินทร์กล่าวว่า ใน ปีนี้ สธ. จะเพิ่ม อสม.อีก 6 กลุ่มเพื่อเข้าไปเสริมช่วย อสม.เดิมที่มีอยู่ ได้แก่
1.อสม.พระ
2.อสม.โรงเรียน โดยจะพัฒนาจากอย.น้อย
3.อสม.ไทยในต่างแดน
4.อสม.แรงงานต่างด้าว
5.อสม.ในสถานประกอบการโรงงาน และ
6.อสม.ในองค์กร
ซึ่งอสม.ทั้ง 6 กลุ่มนี้จะไม่มีค่าตอบแทน ขณะนี้ได้ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการเขียนบทบาทภารกิจอยู่
       
       ด้าน นายแพทย์ไพจิตร์กล่าวว่า ในปีนี้ สธ.ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วันอสม.แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 14-20 มีนาคม 2554 ภายใต้ชื่องาน “อสม.มีวินัย รวมใจใส่หมวกกันน๊อค” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยจะให้ อสม.ที่มีกว่า 1 ล้านคน สวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นตัวอย่างประชาชน และป้องกันการเสียชีวิตอุบัติเหตุจราจรตามนโยบายรัฐบาลเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2554 จนถึงสิ้นปี 2554
       
       สำหรับบทบาทการทำงานขอ งอสม.ในปี 2554 จะเน้นการทำงานเชิงรุก 7 เรื่อง ได้แก่
1.การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค
2.เยี่ยมดูแลหญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด - 5 ปี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน
3.เป็นแกนนำจัดทำแผนด้านสาธารณสุขรองรับผู้สูงอายุ ผู้พิการโดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา
4.เป็นทูตไอโอดีน ดูแลให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนได้รับไอโอดีนครบถ้วน และให้ความรู้ประชาชนในหมู่บ้านในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีน
5.เป็นแกนนำกำหนดมาตรการสังคมเพื่อลดโรคเช่น บุหรี่ เหล้า
6.เป็นแกนนำในการทำแผนสุขภาพตำบลเพื่อลด 5 โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และอัมพฤกษ์ อัมพาต
7.ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนในหมู่บ้านร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล

ASTVผู้จัดการออนไลน์    20 มีนาคม 2554