My Community

หมวดหมู่ทั่วไป => ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: story ที่ 16 มีนาคม 2011, 01:02:05

หัวข้อ: “จุรินทร์” เร่งพัฒนาโรงพยาบาลทั่วประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: story ที่ 16 มีนาคม 2011, 01:02:05
“จุรินทร์” เร่งพัฒนาโรงพยาบาลทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานเอชเอให้ครบทั้ง 100% ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลและบริการที่ดี แก่ประชาชน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 12 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และมอบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ให้ผู้แทนโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานเอชเอ (HA: Hospital Accreditation) ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 118 แห่งทั่วประเทศ

นายจุรินทร์ กล่าวว่า มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชนไป โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ ต่อไปนี้จะต้องบังคับให้พัฒนาให้ได้มาตรฐานเอชเอ ซึ่งปัจจุบันนี้มีโรงพยาบาลประมาณ 30% ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้ว ยังเหลือประมาณร้อยละ 70 ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ได้มอบหมายให้นายแพทย์ไพจิตร์  วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่งจัดทำแผนพัฒนาและกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน เพื่อให้โรงพยาบาลเหล่านี้ได้มาตรฐานเอชเอครบถ้วนทั้ง 100%

สำหรับการ ประกันคุณภาพในส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนั้น ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดเกณฑ์มาตรฐานว่าจะใช้รูปแบบใด อย่างไร ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกับระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โดยปัจจุบันนี้เกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใช้ระบบขั้นพื้นฐานหรือเกณฑ์พีซีเอ  (PCA : Primary Care Award) อยู่แล้ว ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคต เพื่อให้ได้มาตรฐานที่มีความเหมาะสมและจะเป็นมาตรฐานบังคับเช่นเดียวกัน ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงส่าธารณสุขทั้งหมดได้มาตรฐาน ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลและการให้บริการที่ดีกับผู้มารับบริการ

โพสต์ทูเดย์
15 มีนาคม 2554